Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - 2 Kronikel

2 Kronikel 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Solomon guu hai dana gowaa dudu tigidaumaha gi nia baalanga mmee, dela nia piidi motolu (30) palaha be di mee e dahi nia baahi e haa, ge tuuduu nia piidi madangaholu maa lima (15).
2Mee guu hai labelaa dana monowai bungubungu gi nia baalanga mmee, nia piidi e hidu mo di baahi dono llala, ge madangaholu maa lima (15) piidi dono bungubungu, ge madahaa maa lima (45) piidi haganiga i di gili gi daha.
3Taalinga di haganiga laa daha o di monowai la nia goolongo e lua e humu gi nia ada mee, e dahi i baahi nua di goolongo dela i golo. Nia mee humu mee la nia ada ne haganoho gi nia kau daane, ala ne hai gi di gili di monowai hagatau.
4Di monowai le e haga noho i hongo nia dua nia kau daane e madangaholu maa lua ala ne hai gi nia baalanga mmee, e huli gi daha, dogodolu e huli gi baahi ngeia, dogodolu e huli gi baahi dai, dogodolu e huli gi baahi ngaaga, ge dogodolu e huli gi baahi dua.
5Nia baahi o di monowai le e maadolu nia ‘inch’ dagi dolu. Taalinga di maa le e hai gadoo be taalinga di ngudu di ibu, e moholo gi daha be di akai. Di monowai le e daahi ana galon wai e madangaholu maa lima mana (15,000).
6Digaula guu hai labelaa nia baisin e madangaholu, e lima e dugu i baahi ngaaga di Hale Daumaha, ge lima e dugu gi di baahi gi ngeia. Nia maa le e hai hegau e hagamadammaa nia manu ala e dudu e tigidaumaha. Nia wai i lodo di monowai damana la ang gi digau hai mee dabu e tonotono ai.
7Digaula guu hai nia lohongo malama goolo e madangaholu gii hai be nia mee ala gu i golo, mo nia deebele e madangaholu, gaa dugu nia maa gi lodo di ruum damana o di Hale Daumaha, nia lohongo malama e lima ge lima deebele i di baahi e dahi. Digaula guu hai labelaa nia boolo goolo e lau.
9Digaula guu hai di malae i lodo ang gi digau hai mee dabu, guu hai labelaa di malae i daha. Nia bontai ala i lodo di abaaba mehanga nia malae i daha mo di malae i lodo la guu hii gi nia baalanga mmee.
10Di monowai le e dugu hoohoo gi di madaaduge gi dua ngaaga o di Hale Daumaha.
11Huram guu hai labelaa ana baalanga dunu mee, nia daawolo, mono boolo. Mee guu hai gii lawa nia mee huogodoo ala ne hagababa gi di King Solomon bolo e hai koia ang gi di Hale Daumaha: Nia duludulu e lua Nia ada mee humu mee e haganoho be nia boolo e lua i nia mada gi nua o nia duludulu Nia mee be nia tiini e llanga haga uluulu i hongo nia ulu o nia duludulu huogodoo Nia ada golee ‘pomegranate’ ne hai gi nia baalanga mmee e haa lau (400) e hagatau nia goolongo e lua e haganiga nia ulu o nia duludulu Nia kulumaa e madangaholu Nia baisini e madangaholu Di monowai Nia kau daane e madangaholu maa lua ala e daahi di monowai Nia baalanga dunu mee, nia daawolo, mono poogi Huram taane kaedahi e iloo di hai baalanga la ne hai nia mee huogodoo aanei gi nia baalanga mmee dingidingia, be nnelekai King Solomon bolo gi heia, e hai hegau i lodo di Hale Daumaha Dimaadua.
17Di king ne hai nia mee huogodoo aanei i di gowaa dunu baalanga i mehanga Sukkoth mo Zeredah, i lodo di gowaa mehanga gonduu o Jordan.
18Nia goloo e logowaahee ne hai, dela deai tangada ne hagabau di hulu damana nia daamaha o nia baalanga mmee ala ne hai hegau ai.
19King Solomon gu hai mee gi nia goloo goolo aanei ang gi di Hale Daumaha: Di gowaa hai tigidaumaha Nia deebele e dugu nia palaawaa e tigidaumaha ang gi God
20Nia lohongo malama mo nia malama ala ne hai gi nia dahida goolo ala belee dudu gi ulaula i mua di Gowaa Dabuaahia Huoloo gii hai be di hagatau dela ne hai
21Nia akai humu, nia malama, mo nia kabi
22Nia mee diinai nia malama, nia boolo, nia pileedi ang gi nia ‘incense’, mo nia mee baabaa ala e dagidagi nia malala hoou. Nia mee huogodoo aanei la ne hai ono gili gi nia goolo madammaa. Nia bontai mugi tua o di Hale Daumaha mo nia bontai ala e ulu gi di Gowaa Dabuaahia Huoloo la guu hii ono gili gi nia goolo.