Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kòo mɑɑ́ disɔɔwũɔ̃̀ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ̀ di okùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀, mɛpɛ̃kùmɛ̀ mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ mɛcómmɛ̀ mɛ́tìrì mɛ̀nùmmù.
2Kòo deè kɛ́dɔɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó kunɑnkú kɛ̀ ku pɛ̃kùmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì mɛ̀nùmmù, kɛ̀ ku cómmɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́mɛ̀ nɛ̀ dikéè, kɑ̀ɑ kù bennɛ́ kɛ fitɛ́ dɛ̀ ḿbo mɛ́tìrì tɛpíítɛ̀ nɛ̀ mɛ̀nùmmù.
3Kòo dɔɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kɛ̀ dɛ̀ ndò nyinɑ̀ɑ̀kɛ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kunɑnkú bìɛ̀ nkɛ́utɛ́, kɛ̀ dɛ̀ nwɛ̃ nyicuɔ́ nyìdɛ́ì, kɛ̀ ì mbo kucuɔ́ nkumɑ́ɑ̀ miɛkɛ inɑ̀ɑ̀kɛ sipísìnɑ̀ɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ ntú disɔɔwũɔ̃̀ mɑ́ɑ̀.
4Kɛ̀ di ndɔ̀ɔ̀nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì kɛ̀ ì ncómmú kɛ̀ ìtɑ̃ɑ̃ti wetí kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ ìtɑ̃ɑ̃ti wetí diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ ìtɑ̃ɑ̃ti wetí kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ ìtɑ̃ɑ̃ti wetí diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ ì fɔ̃̀ mɑ̀ɑ́ dɛ cuokɛ̀, kɛ̀ kunɑnkú cɔ̃mmú i ĩ́nkɛ̀.
5Kɛ̀ ku kɔ̃̀ntì kó mɛcɛ̃́ɛ̃̀ mmɑ̀nnɛ̀ tɛnɔ̀ùtɛ̀ kó mɛpɛ̃kùmɛ̀, kɛ yɑɑ nkɛ dò mmutepóó nkɛ̀ bɛ̀ɛ ɑntɛ́ ku bìɛ̀ nfɛsɔɔbòòfɛ̀ kpɛyɛ kɔ̃mɛ, kɑ̀ɑ kù bennɛ́ mɛniɛ mmɛ̀ mbo dítìrìbɛ̀ tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔúpípísìdɛ́ (120000).
6Kòo dɔɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó yɛnɑɑbɔ tɛpíítɛ̀, kɛ́ĩ́nnɛ́ yɛ̀nùmmù Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɑkù yoú, kɛ́ĩ́nnɛ́ yɛ̀nùmmù tɛ bɑkù cɑ̃̀nku, kɛ̀ bɛ̀ bo nwuɔ̀ kɛ ɔunɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ feu ì Kuyie nkɛ tuɔ̀, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛmbɛ nwuɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó kunɑnkú miɛkɛ.
7Kòo dɔ̀ɔ̀ mɛsɔɔ nkó sifitíkɛ̀kɛ̀ɛ tɛpíítɛ̀, tì wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃ nsì ndòmmɛ̀, kɛ́ sì ĩ̀ńnɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kubɑkù yoú sìnùmmù, kucɑ̃̀nku sìnùmmù.
8Kòo dɔɔ̀ tɑ́bùdìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ kɛ́cónnɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bɛ̀nùmmù kubɑkù yoú, bɛ̀nùmmù kubɑkù cɑ̃̀nku. Kòo dɔ̀ɔ̀ yɛsɔɔbɔ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) bɛ̀ yóó mmɛ́ínɛ̀ yɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀,
9kɛ́dɔ̀ɔ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó kucuudɑ̀nkù nɛ̀ kucuudɑ̀nkù diɛkù kɛ́ɑ̃nnɛ́ yɛcɑ̀kɛ̀ kɛ́ yɛ̀ dɑ̀ri disɔɔwũɔ̃̀.
10Bɛ̀ do ĩ̀ńnɛ́ kunɑnkú diɛkù Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nkɛ.
11Kɛ̀ Udɑmmuu yíɛ́ kɛ́dɔɔ̀ yɛnɑɑbɔ bɛ̀ yó nhuti dɛ̀ mutɑ́pɛí nnɛ̀ tikɑ̃penti nɛ̀ yɛbɔ yɛ̀ɛ̀ yó mmɛ́ínɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀. Mɛmmɛ̀ ò dèèmɛ̀ mutɔ̃mmú okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ do yɛ̃ nwèe dɔ̀ɔ̀ mù Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í.
12Kòo dɔɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ yɛtɛitiyɛ̀ yɛ ĩ́nkɛ̀, bɛ̀ yóó sɛunnɛ̀ yɛ̀ mɛsɔɔfĩmmɛ.
13Nɛ̀ bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ndònnɛ̀ yɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ kèdènɑ́tì kɛ̀ yɛ̀ mbo sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400). Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ cɑ̀tínnɛ́ mɛsɔɔfĩmmɛ bɑ́ dìì tɛitirì ĩ́nkɛ̀ icuɔ́ ìdɛ́ì kɛ́fitɛ́.
14Kòo dɔɔ̀ yɛnɑɑbɔ kɛ́ĩ́nnɛ́ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ miɛkɛ,
15kɛ́dɔɔ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó kunɑnkú diɛkù kɛ́ kù cɔ̃nnɛ́ disɔɔwũɔ̃̀ kó inɑ̀ɑ̀kɛ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì ĩ́nkɛ̀.
16Kòo dɔɔ̀ yɛnɑɑbɔ nɛ̀ tikɑ̃penti nɛ̀ simɑ́tìpeé yɛnìì nkpɛsi nɛ̀ tinɛntì sɔnti okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ do duɔ́ nkɛ̀ Udɑmmu-Abi ti dɔ̀ɔ̀nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ ndi ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í nkɛ́ tì ɑntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀.
17Suditɛ̃ɛ̃ kó kubiriku miɛkɛ nkɛ bɛ̀ do yìɛmmɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kɛ́ dɛ̀ utɛ́ Sukɔti ɛì nɛ̀ Sededɑtɑɑ kpɛri yɛ cuokɛ̀.
18Sɑdomɔɔ do dɔ̀ɔ̀ dɛ kó tinɛntì kɛ̀ tì nsũ mɛdiɛ̀ mmɛ bɑ́ bɛ̀ í ndò nkɛ́nɑ kɛ́bɑtɛ disɔɔwũɔ̃̀ bɛ̀ tì dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dì di cɛ̃́ɛ̃́kù mɑ̀mɛ̀.

19Kɛ̀ Sɑdomɔɔ yíɛ́ kɛ́dɔɔ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì timɔu nɛ̀ mɛsɔɔ nkó diwũɔ̃tɔ̀nnì nɛ̀ tɑ́bùdìbɛ̀ bɛ̀ yó nnɛnkù bɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀ bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ nwè Kuyie.
20Ò do dɔ̀ɔ̀mu sifìtíkɛ̀kɛ̀ɛ nɛ̀ si kó ifìtíì bɛ̀ yó ntuɔ̀nnɛ̀ sì ikuɔ́ nɛntì bo kùù dieku ììkɛ̀, ikuɔ́ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀ nɛ̀ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀.
21Nɛ̀ sì tòkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dò mmutepóó nɛ̀ sifìtíbúúsí nɛ̀ ihɑɑkɛ́, dɛmɔu ò do dɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ mmɛ.
22Kɛ́dɔɔ̀ yɛse kɛ́dɔɔ̀ yɛbɔ bɛ̀ yó mmɛ́ínɛ̀ yɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nɛ̀ sibúúsí, bɛ̀ yóó nwɑɑ̀nnɛ̀ sì muhɑ̃ɑ̃́, dɛmɔu ò do dɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ mmɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó yɛcɑ̀kɛ̀ nɛ̀ tɛ miɛkɛ kpɛyɛ ikuɔ́ nɛntì ɑ̃ kùù fɑ̃́ɑ̃́ nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kudieku diɛkù kpɛri, dɛmɔu ò do dɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛsɔɔ mmɛ.