Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Cronicas

2 Cronicas 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dugang pa niini, nagbuhat siya ug tumbaga nga halaran; 20 ka cubit ang gitas-on ug 20 ka cubit ang gilapdon. Ug 10 ka cubit ang gihabogon.
2Naghimo usab siya ug lingin nga tangke nga tinunaw nga puthaw, 10 ka cubit ang gikan sa unang baba hangtod sa ikaduhang baba. 5 ka cubit ang gihabogon niini, ug 30 ka cubit ang sukod sa tangke.
3Ilalom sa baba nga nakapalibot sa tangke mao ang mga baka, napulo sa matag cubit, gihulma ang usa kabuok uban sa tangke sa dihang gihimo kini.
4Gipahimutang ang tangke sa ibabaw sa napulo ug duha ka torong baka, tulo ang nag-atubang ngadto sa amihanan, tulo ang nag-atubang ngadto sa kasadpan, tulo ang nag-atubang ngadto sa habagatan ug tulo usab ang nag-atubang ngadto sa sidlakan. Gipahimutang ang tangke sa ibabaw niini, ug ang tanan nga likod niini paingon sa sulod.
5Sama ka baga ang tangke sa kabag-on sa kamot, ug ang baba niini gihimo sama sa baba sa usa ka tasa, sama sa bulak sa liryo. Masudlan kini ug 3, 000 ka banga sa tubig.
6Naghimo usab siya ug napulo ka dagko nga panaksan alang sa paghugas sa mga butang; gibutang niya ang lima sa tuo nga kamot, ug lima sa wala; hugasan didto ang mga butang nga gigamit sa paghimo ug halad sinunog. Sa laing bahin, ang tangke, gamiton sa paghugas sa mga pari.
7Nagbuhat usab siya ug napulo ka tungtonganan ug suga nga bulawan nga gihimo pinaagi sa gimando sa mga dayandayan niini; gibutang niya kini sa templo, ang lima anaa sa tuo nga bahin, ug ang lima anaa sa wala.
8Nagbuhat siya ug napulo ka lamesa ug gibutang kini didto sa templo, lima ngadto sa tuo nga bahin, ug lima ngadto sa wala. Naghimo siya ug 100 ka dagko nga panaksan nga bulawan.
9Dugang pa niana nagbuhat siya ug hawanan alang sa mga pari ug dakong hawanan, ug mga pultahan alang sa hawanan; gisapawan niya ang ilang mga pultahan ug tumbaga.
10Gibutang niya ang tangke sa tuo nga bahin sa balay, sa sidlakan, nag-atubang sa habagatan.
11Nagbuhat si Huram ug mga kolon, mga pala, ug mga panaksan alang sa pagpisikpisik. Busa nahuman ni Huram ang trabaho nga iyang gibuhat alang kang Haring Solomon ngadto sa balay sa Dios:
12ang duha ka haligi, ang sama sa panaksan nga mga ulo-ulo nga anaa sa ibabaw sa duha ka haligi, ug ang duha ka paris nga gidayandayanan nga linala aron sa pagtabon sa duha ka sama sa panaksan nga mga ulo-ulo nga anaa sa ibabaw sa mga haligi.
13Nagbuhat siya ug 400 ka porma ug prutas nga granada alang sa duha ka paris nga gidayandayanan nga linala: duha ka laray nga mga porma ug prutas nga granada alang sa matag paris nga linala aron sa pagtabon sa duha ka sama sa panaksan nga mga ulo-ulo nga anaa ibabaw sa mga haligi.
14Nagbuhat usab siya ug mga tungtonganan ug mga dagko nga panaksan nga itungtong sa tindoganan;
15usa ka tangke ug napulog duha ka torong baka ang anaa sa ilalom niini,
16ang mga kolon usab, mga pala, mga tinidor alang sa karne, ug ang ubang mga sudlanan. Gibuhat kini ni Huram nga hanas alang kang Haring Solomon, alang sa balay ni Yahweh, sa gipasinaw nga tumbaga.
17Gitunaw kini sa hari didto sa kapatagan sa Jordan, sa lapokon nga yuta taliwala sa Sucot ug Zereda.
18Busa gibuhat ni Solomon ang tanang mga sudlanan nga daghan kaayo; sa pagkatinuod, wala nahibaloan ang gibug-aton sa tumbaga.

19Gibuhat ni Solomon ang tanan nga mga gamit nga anaa sa balay sa Dios, ang bulawan nga halaran usab, ug ang mga lamesa nga butangan ug tinapay sa presensya;
20ang mga tungtonganan ug suga uban sa mga suga niini, nga gibuhat sa pagsunog atubangan sa kinasuloran nga lawak— gibuhat kini gikan sa lunsay nga bulawan;
21ug ang mga bulak, ang mga suga, ang mga kompit, nga bulawan, lunsay nga bulawan.
22Lakip ang mga pangkorte sa pabilo, mga panaksan, mga kutsara, ug mga pangsunog sa insenso nga gibuhat gikan sa lunsay nga bulawan. Alang sa agianan paingon sa balay, ang sulod nga mga pultahan niini paingon sa labing balaang dapit ug ang mga pultahan sa balay, nga anaa sa templo, gibuhat gikan sa bulawan.