Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Salomↄↄ sa'okĩi kɛ̀ ń mↄgotɛ̃o. A gbã̀a ń a yàasao gã̀sĩsuu baobao, a lɛsĩ kwi.
2À íkakĩi bò bòoloo. A lɛ́la e a lɛ́le gã̀sĩsuu kwiɛ, a lɛsĩ sↄo, a zↄ̃ↄ sↄ̃ baakwi.
3À gↄ̃inakɛ̀ íkakĩipiwa lán tùuↄwa, a lìa a lɛ́i zĩ́lɛ dↄ̀ↄ pla, gã̀sĩsuu dodo tùu mɛ̀n kwikwi. À íkakĩipi pì sãnu ń tùu gↄ̃inapioɛ.
4Íkakĩipi di zuswana mɛ̀n kuɛplaↄwa. Zù mɛ̀n àaↄ̃ↄ mi dↄ gugbãntoo oi, mɛ̀n àaↄ̃ↄ bɛ'aɛ oi, mɛ̀n àaↄ̃ↄ gɛↄmidↄkĩi oi, mɛ̀n àaↄ̃ↄ lↄ gukpɛ oi. Íkakĩipi di ń musu, ↄ̃ an pↄ̀ↄↄ dↄdↄ guo.
5Íkakĩipi gèele ↄtã doɛ, mɛ́ a swã́ dɛ lán ta swã́wa, lán tↄ̃́ↄngbelezĩwa. Galuba zↄ̃ↄ lɛ ↄ̀aa do ń basↄoo í ↄ̃ ta sapi ì sí.
6Ɔ̃ à dàa pì mɛ̀n kwi nↄ̀ↄpipibↄↄ ũ, a kàlɛ Lua kpɛ́ ↄplaa oi mɛ̀n sↄo, ↄzɛɛi mɛ̀n sↄo. Sa'onaↄ ì dàapiↄ idada sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ nↄ̀ↄwa. Sa'onapiↄ sↄ̃ aaì zu'o ń íkakĩipi íoɛ.
7À vua dau pì mɛ̀n kwi lá wà a kɛa dìlɛwa. A kàlɛ Lua kpɛ́u, mɛ̀n sↄo ↄplaa oi, mɛ̀n sↄo zɛɛi.
8À táabũnu kɛ̀ mɛ̀n kwi, a kàlɛ Lua kpɛ́u, mɛ̀n sↄo ↄplaa oi, mɛ̀n sↄo zɛɛi. À ta au'ɛlɛbↄↄ pì ń vuao mɛ̀n basↄo.
9À sa'onaↄ ua kpànɛ́ ń Lua kpɛ́ uadao ń a bↄlɛ gbaↄ, ↄ̃ à mↄgotɛ̃ kùlɛ gbapiↄwa.
10Ɔ̃ à íkakĩipi dìlɛ Lua kpɛ́ kpɛɛlɛ ↄplaa oi gɛↄmidↄkĩi oi ń gukpɛo zãnguo.
11À túfukabↄↄ ń pɛ́ɛluↄ ń ta au'ɛlɛbↄↄ pì lↄ. Màa Hulaũ Lua kpɛ́ zĩ kɛ̀ kí Salomↄↄɛ, à a lɛkpàaĩ. Zĩ pↄ́ a kɛ̀piↄn kɛ:
12Mↄ̀pɛlɛↄ pla. Fùa pↄ́ bↄ̀ lán lowa, a ku mↄ̀pɛlɛpiↄ musuↄ pla. Mↄdaona pↄ́ à zãblèò fùapiↄwaↄ pla.
13Gↄ̃ina pↄ́ a dↄ̀dↄ mↄdaonapiↄwa lán gbɛafu bɛↄwaↄ ↄ̀aa pla. A kɛ̀ dↄ̀ↄ plapla, à zãblèò fùapiↄwa.
14Tadibↄↄ ń a taↄ.
15Íkakĩi do ń zuswana pↄ́ kú a zíɛↄ kuɛpla.
16Túfukabↄↄ ń pɛ́ɛluↄ ń saaↄ ń a pↄkeleↄ píi. Pↄ́ pↄ́ Hulaũ pì kí Salomↄↄɛ Dii kpɛ́ pↄ́ ũↄ píi, a pì ń mↄgotɛ̃ pↄ́ wa yↄ̀ↄoɛ.
17Kí mɛ̀ wà kása ń Yuudɛ̃ dã̀na gĩ pↄ́ kú Suko ń Zalɛtão zãnguoo.
18Pↄ́ pↄ́ Salomↄↄ pì ń mↄgotɛ̃opiↄ, wi yↄ̃ kiloowa wà a gbia dↄ̃̀o, kɛ́ a dasi kɛ̀ zài yã́i.

19Salomↄↄ pↄ́ pↄ́ kú Lua kpɛ́ guuↄ pì lↄ, tulaletikatɛakĩi pↄ́ wa kɛ̀ ń vuao ń vua táabũnu pↄ́ wì Dii pɛ̃ɛ kálɛwàↄ
20ń dau pↄ́ wa pì ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛoↄ ń a filia pↄ́ ìↄ naa luakukĩi aɛↄ lá wa dìlɛwa.
21Wà gↄ̃inakɛ̀ daupiↄwa lán kↄpɛkĩi fùaↄwa. Wà a filiaↄ ń a kpàoↄ pì ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛoɛ.
22Vua filiadɛbↄↄ ń taↄ ń gↄ̃̀ↄnaↄ ń tàasoↄ ń kpɛa pↄ́ wì mɛ luakukĩi gbaↄ ń kpɛɛlɛ pↄ́ↄ.