Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 2 Meʻa Hokohoko

2 Meʻa Hokohoko 4

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Naʻa ne ngaohi foki ha feilaulauʻanga ʻaki ʻae palasa, ko e hanga ʻe fāngofulu ʻa hono lōloa, mo e hanga ʻe fāngofulu ʻa hono māukupu, pea ko e hanga ʻe uofulu ʻa hono māʻolunga.
2Pea naʻa ne ngaohi ha tukunga vai lahi ʻaki ʻae palasa naʻe haka, ko e hanga ʻe uofulu ʻae ʻataʻatā ʻo hono ngutu ʻi hono fuofua takatakai, pea ko hono māʻolunga ko e hanga ʻe hongofulu, pea ko hono fua takatakai ʻaki ʻae afo ko e hanga ia ʻe onongofulu.
3Pea naʻe ʻi lalo ʻi ai ʻae fakatātā ki he fanga pulu, ʻaia naʻe tuʻu takatakai ʻi ai: ko e hongofulu ʻi he hanga ʻe ua, ʻo takatakai hake ʻi he tukunga vai lahi. Naʻe haka mo fakafuofua ʻae ʻotu fanga pulu ʻe ua, ʻo fai fakataha mo hono haka mo hono fakafuofua ʻoʻona.
4Naʻe tuʻu ia ki he fanga pulu ʻe hongofulu ma ua, naʻe hanga ʻae tolu ki he tokelau, pea hanga ʻae tolu ki he feituʻu lulunga, pea hanga ʻae tolu ki he tonga, pea hanga ʻae tolu ki he feituʻu hahake: pea naʻe hilifaki ʻae tukunga vai lahi ki ʻolunga ʻi ai, pea naʻe hanga ʻa honau tuʻungaiku kotoa pē ki loto.
5Pea ko hono matolu ʻo ia ko e nima ʻe taha, pea naʻe ngaohi ʻa hono ngutu ke hangē ko e ngutu ʻo ha ipu inu ʻaki ʻae fisiʻiʻakau ʻoe lili: pea ko hono fonu ʻo ia ko e kaloni ʻe taha mano mo e ono afe.

6naʻa ne ngaohi foki ʻae ʻaiʻanga vai ʻe hongofulu, mo ne tuku ʻae nima ki he nima toʻomataʻu, mo e nima ki he toʻohema koeʻuhi ke fai kaukau ki ai: ʻilonga ʻae ngaahi meʻa naʻe ʻatu ʻi he ngaahi feilaulau tutu naʻe fufulu ia ʻi ai; ka ko e fuʻu tukunga vai lahi naʻe tuku ia ke kaukau ai ʻae kau taulaʻeiki.
7Pea naʻa ne ngaohi ʻae ngaahi tuʻunga maama ʻe hongofulu ʻo fakatatau mo honau anga, mo ne tuku ia ʻi he faletapu, ko e nima ki he potu toʻomataʻu pea ko e nima ki he toʻohema.
8Naʻa ne ngaohi foki ʻae palepale ʻe hongofulu, mo ne ʻai ia ʻi he faletapu, ko e nima ki he potu toʻomataʻu, mo e nima ki he toʻohema. Pea naʻa ne ngaohi ʻae ngaahi ipu luoluo ʻe teau ʻaki ʻae koula.

9Pea naʻa ne ngaohi foki ʻae lotoʻā ʻoe kau taulaʻeiki, pea mo e lotoʻā lahi, mo e ngaahi matapā ki he lotoʻā, pea naʻa ne ʻaofi ʻae ngaahi matapā ʻo ia ʻaki ʻae palasa.
10Pea naʻa ne fokotuʻu ʻae fuʻu tukunga vai ki he potu toʻomataʻu ʻoe faʻahi ki he feituʻu hahake, ʻo hanga tonu atu ki he feituʻu tonga.
11Pea naʻe ngaohi ʻe Helami ʻae ngaahi kulo, mo e ngaahi huo, pea mo e ngaahi ipu luoluo. Pea naʻe fakaʻosi ʻe Helami ʻae ngāue ʻaia naʻe tuku ke ne fai ki he tuʻi ko Solomone maʻae fale ʻoe ʻOtua:
12‌ʻIo, ʻae pou ʻe ua, mo e teunga fuopotopoto, mo e ʻulu naʻe tuʻu ʻi he ʻuluʻi pou ʻe ua, pea mo e teunga fihifihi ke ʻufiʻufi ʻaki ʻae teunga fuopotopoto ʻe ua ʻi he ʻuluʻi pou:
13Mo e pomikanite ʻe fāngeau ʻi he ngāue fihifihi ʻe ua: ko e taki ua ʻae ʻotu pomikanite ʻi he teunga fihifihi taki taha, ke ʻufiʻufi ʻae teunga fuopotopoto ʻoe ʻuluʻi pou ʻaia naʻe ʻi he ongo pou.
14Naʻa ne ngaohi foki ʻae ngaahi tuʻunga, pea naʻe hilifaki ʻae ngaahi ʻaiʻanga vai ki he ngaahi tuʻunga;
15Mo e fuʻu tukunga vai ʻe taha, mo e fanga pulu ʻe hongofulu ma ua ki lalo ʻi ai.
16Ko e ngaahi kulo foki, mo e ngaahi huo, mo e ngaahi meʻa hikofi kakano, pea mo honau nāunau fulipē, naʻe ngaohi ʻe Helami ko ʻene tamai ki he tuʻi ko Solomone, maʻae fale ʻo Sihova, ʻaki ʻae palasa ngingila.
17Naʻe haka mo fakafuofua ʻae ngaahi meʻa ni ʻe he tuʻi, ʻi he kelekele ʻumea naʻe ʻi he vahaʻa ʻo Sukote pea mo Selitata.
18Ko ia, naʻe ngaohi ʻae ngaahi nāunau ni ʻe Solomone ʻo lahi ʻaupito: he naʻe ʻikai faʻa lau ʻae mamafa ʻoe palasa.

19Pea naʻe ngaohi ʻe Solomone ʻae ngaahi ipu kotoa pē maʻae fale ʻoe ʻOtua, mo e feilaulauʻanga koula foki mo e ngaahi palepale ʻaia naʻe tuku ki ai ʻae mā ʻoe ʻao:
20Pea mo e ngaahi tuʻunga maama foki mo honau ngaahi maama, koeʻuhi ke ulo ʻo hangē ko hono anga ʻi he ʻao ʻoe folofolaʻanga, ko e koula moʻoni ia.
21Pea mo e ngaahi fisiʻiʻakau, mo e ngaahi foʻi tuʻungamaama, mo e meʻa hikofi, naʻa ne ngaohi ia kotoa pē ʻaki ʻae koula, ʻio, ʻae koula haohaoa:
22Mo e helekosi maama, mo e ngaahi ipu luoluo, mo e ngaahi sēpuni, mo e ngaahi ʻaiʻanga afi, ko e koula haohaoa ia: pea ko e hūʻanga ki he fale, mo e matapā ki loto ki he potu toputapu lahi, pea mo e ngaahi matapā ʻoe faletapu, naʻe ʻoe koula ia.