Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi kò nho ciɛ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ kukɔ̃nnɑɑtí.
2Kɛ̀ Anɑnni birɛ Yeu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò ò co kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ teennɛ̀ onitiyɛiwe? A dɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndootitɔbɛ̀ mbɛɑ̀? A dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ yóó dɑ do.
3Dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ nɛ́ bomu ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kɛ yɛ̃́ ɑ cɔ́ummɛ̀ itedɛí ìì do bo dihɛì, kɛ duɔ́ nhɑ yɛ̀mmɛ̀ kɛ tũ̀nnɛ Kuyie.
4Kɛ̀ Sosɑfɑti mbo Sedisɑdɛmmu kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ítɛ́ kɛ́ce ndihɛì kɛ́túótɛ́ Bɛɛrisebɑɑ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Efɑdɑimmu tɑ̃rì, kɛ bo tɛ̃́nnɛ́ní bɛnìtìbɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, kunku bɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù.
5Kòo kɑnnɛ bɛkótíbɛ̀ Sudɑɑ tempɛ̃ nkó yɛhɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀ yɛmɔu, bɑ́ dìì ɛì nɛ̀ di kó bɛkótíbɛ̀,
6kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dí n dɑkɛ kɛ́mpĩ́ ndi tɔ̃mmú mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ bɑ́ mbekù bɛnìtìbɛ̀ dɔ́mɛ̀, dí mbekù ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́mɛ̀, kù yó ndi bonɛ̀mu dɛ kó mutɔ̃mmú miɛkɛ.
7Dí ndé ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́ndɑkɛ di pĩ́ mmùù tɔ̃mmú kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkunku ti tũ nkù borɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí í bomɛ̀, ku borɛ̀ mɛbɑtimɛ̀ í bo, kù í cɔú ticuuti.
8Bɑ́ nɛ́ Sedisɑdɛmmu miɛkoo, kɛ̀ Sosɑfɑtii kɑnnɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ, nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ cɛ̃́ĩ kó bɛkótíbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo mbekùnɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kɛ tũ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ mmù, kɛ tũnni bɛ kpɛti.
9Kòo bɛ̀ duɔ́ ndinùù kɛ dɔ̀: Mɛm̀mɛ di yóó ndɔɔrimɛ̀ kɛ́ndé ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ tũ nku yɛ̃ mmù nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀.
10Bɑ́ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ di kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo yɛhɛkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ níí tɔní tìmɑtì, kòò mɔù weè kùɔ onìtì yoo ò yetɛ́nɛ̀ ikuɔ́, yoo Kuyie ntɑnnùù mɑrì, yoo ikuɔ́ tɛì mɑì, dí tì wèńtɛ́, kɛ́ mbɛ̀ tiè nkɛ̀ dɛ̀ nwenni, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yetɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ ku miɛkɛ bɑ́ɑ́ di do díndi nɛ̀ di kɔbɛ. Kɛ̀ di mɛ ndɔɔri di bɑ́ɑ́ yetɛ́nɛ̀ Kuyie.
11Ntɛ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Amɑdiɑ wèè yó ndi bɑkɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mutɔ̃mmú mumɔu miɛkɛ, kɛ̀ Isimɑyɛɛri birɛ Sebɑdiɑ mbɑkɛ́ Sudɑɑ kɛ teénnɛ̀ mí nhokpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ Defiibɛ biɛ yó ndi bonɛ̀mu kɛ pĩ́ nyɛpɑ́tɛ kó mutɔ̃mmú. Ítɛ́nɛ̀ kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyó mbonɛ̀mu wèè dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ wenni.