Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Cronicas

2 Cronicas 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Luwas nga mibalik si Jehoshafat ang Hari sa Juda didto sa iyang balay sa Jerusalem.
2Unya si Jehu ang anak nga lalaki ni Hanani, ang mananagna, miadto aron makigkita kaniya ug miingon kang Jehoshafat, “Tabangan pa ba nimo ang daotan? Higugmaon pa ba nimo kadtong nasilag kang Yahweh? Kay niini nga binuhatan, ang kasuko ni Yahweh maanaa kanimo.
3Apan, adunay pipila ka maayo nga nakita diha kanimo, kay gikuha nimo ang mga poste ni Ashera pagawas sa yuta, ug gipahimutang nimo ang imong kasingkasing sa pagpangita sa Dios.”
4Nagpuyo si Jehoshafat sa Jerusalem; ug miadto siya pag-usab uban ang katawhan gikan sa Beersheba paingon sa kabukiran sa Efraim ug gidala sila pagbalik ngadto kang Yahweh, ang Dios sa ilang mga amahan.
5Nagbutang siya ug mga maghuhukom sa yuta sa tanang kinutaan nga mga siyudad sa Juda, matag siyudad.
6Miingon siya ngadto sa mga maghuhukom, “Hunahunaa kung unsa ang angay ninyong buhaton, tungod kay wala kamo maghukom alang sa tawo, apan alang kang Yahweh; nag-uban siya kaninyo sa pagbuhat ninyo ug hukom.
7Unya karon, tugoti nga ang kahadlok kang Yahweh maanaa kaninyo. Pag-amping sa dihang maghukom kamo, kay walay pagkadaotan diha kang Yahweh nga atong Dios, ni adunay pinalabi o pagdawat ug suhol.”
8Dugang pa niini, nagpili si Jehoshafat didto sa Jerusalem ug pipila ka mga Levita ug mga pari, ug pipila ka mga pangulo sa mga kabalayan sa katigulangan sa Israel, alang sa paghukom ni Yahweh, ug alang sa mga panaglalis. Nagpuyo sila sa Jerusalem.
9Gitudloan niya sila, nga nag-ingon, “Kinahanglan nga mag-alagad kamo nga adunay pagtahod kang Yahweh, matinud-anon, ug sa bug-os ninyong kasingkasing.”
10Sa dihang moabot ang bisan unsa nga mga panaglalis kaninyo gikan sa imong mga igsoon nga nagpuyo sa ilang mga siyudad, nga adunay kalabotan sa pag-ula sa dugo, kung mahitungod kini sa mga balaod ug mga kasugoan, mga tugon o mga sugo, kinahanglan nga pasidan-an ninyo sila aron dili sila mahimong sad-an sa atubangan ni Yahweh, o moabot ang kasuko diha kaninyo ug sa inyong mga kaigsoonan. Buhata ninyo kini ug dili kamo mahimong sad-an.
11Tan-awa, ang pangulong pari nga si Amaria anaa kaninyo sa tanang mga butang ni Yahweh. Si Zebadia ang anak nga lalaki ni Ismael, ang pangulo sa banay sa Juda, maoy nagdumala sa tanang butang sa hari. Ug, ang mga Levita mao ang mga opisyal nga mag-alagad kaninyo. Pagmalig-on ug tumana ang inyong mga pagpanudlo, ug hinaot nga mag-uban si Yahweh niadtong mga maayo.”