Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuda mangan Yosafati yi xɛtɛ bɔɲɛ xunbenli Yerusalɛn yi.
2Fe toon Yehu, Xanani a dii xɛmɛn yi mini a ralandeni. A yi a fala Yosafati xa, a naxa, “I muxu ɲaxin maliin nanfera? Alatala yaxune rafan i tan ma ba? Na ma, Alatala bata xɔlɔ i ma.
3Koni hali na, fe faɲina nde mɔn i yi, bayo, i bata Asera kide gbindonne raxɔri i ya yamanani, i yi Alaa falan suxu.”
4Manga Yosafati yi lu Yerusalɛn yi. Na waxatini, a yi lu yamanani sigɛ, keli Bɛriseba taan ma siga han Efirami geya yirena, a falama Isirayila kaane xa, a e xa fa Alatala ma, e benbane Ala.
5A yi kitisane dɔxɔ Yuda yamanan taa rakantanxine birin yi.
6A yi a fala kitisane xa, a naxa, “Ɛ a liga ɛ yeren ma, amasɔtɔ ɛ mi kitin sama muxune xan xili yi, koni ɛ a sama Alatala nan xili yi. A tan yɛtɛɛn luma nɛn ɛ xɔn ɛ nɛma kitin bolonɲɛ waxatin naxan yi.
7Nayi, Alatala yɛɛragaxun xa lu ɛ yii, ɛ a liga ɛ yeren ma feene yi, bayo Alatala, en ma Ala mi tinɲɛ tinxintareyaan ma kitini, a mi tinɲɛ muxune xa rafisa e bode xa, a mi tinɲɛ ɛ dimi yi seene rasuxu mayifuni.”
8Na kiini, Yosafati mɔn yi Lewi bɔnsɔnna muxune nun saraxaraline nun Isirayila bɔnsɔn xunne dɔxɔ Yerusalɛn yi, alogo e xa kitin sa Alatala xinli, e yi yɛngɛne ɲan yamaan tagi.
9A yi e yamari, a naxa, “Ɛ kitin sa Alatala yɛɛragaxun nun tinxinni.
10Ɛ ngaxakedenna naxanye taa gbɛtɛne yi, ne na fa kiti yo ra ɛ xɔn, xa a findi faxa feen na, hanma yɛngɛna, hanma sariyana fe, hanma yamarina fe, ɛ e rakolon alogo e nama bira Alatala ra, a yi xɔlɔ ɛ nun ɛ ngaxakedenne ma. Ɛ na nan ligama alogo ɛ tan yɛtɛɛn nama bira Alatala ra.
11Saraxaraline kuntigina Amari ɛ xun na Alatalaa feene yi. Yuda bɔnsɔn kuntigin Sebadiya, Yisimayɛli a dii xɛmɛna ɛ xun na mangana feene birin yi. Lewine fan ɛ fɛma sɛbɛli tiine ra. Ɛ ɛ yixɔdɔxɔ, ɛ wali, Alatala xa lu na kanna xɔn naxan walima a faɲin na.”