Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SIVARAI

2 SIVARAI 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehosapata, Iuda ena king, be iena ruma Ierusalema dekenai ia giroa lou, mai mauri danu.
2To Iehu Hanani, peroveta tauna, be Iehosapata hedavari totona ia raka mai, bona ia ese king Iehosapata ia gwau henia, ia gwau, “Kara dika taudia oi durua noho, bona Lohiabada idia badu henia taudia oi ura henia noho, be maoro, a? Inai dainai Lohiabada ena badu be oi dekenai ia ginidae vadaeni.
3To namo sisina be oi dekenai ia noho, badina be Asera kaivakuku be oi ese tano ena kahana ibounai dekenai oi hadikaia ore, bona oi ese mai emu kudouna ibounai danu Lohiabada oi tahua noho.”
4Iehosapata be Ierusalema dekenai ia noho. Vadaeni ia ese ma ia raka lao, iena taunimanima edia huanai ia lao lou, Bere Sieba dekena amo ela bona Eparaima ororo ena tano. Ia ese Lohiabada, edia sene taudia edia Dirava dekenai edia lalodia ia hagiroa lou.
5Iehosapata ese danu kota biagudia ia abia hidi, tano kahana ibounai dekenai ia atodia, Iuda hanua mai edia magudia ibounai lalonai.
6Unai kota biagudia ia hamaoroa, ia gwau, “Emui kota gaukara do umui karaia namonamo, badina be emui kota be taunimanima hamoalea totona umui karaia noho lasi, to ia be Lohiabada hamoalea totona. Bona inai kota gaukara umui karaia noho neganai, Lohiabada be umui danu ia noho.
7Unai dainai Lohiabada do umui gari henia, bona emui gaukara do umui karaia namonamo, badina be Lohiabada, iseda Dirava ese iena kota ia hagagevaia lasi, bona taunimanima ibounai be maka tamona dekenai ia kota henidia noho, bona kota hagagevaia totona davana ia abia lasi.”
8Ierusalema dekenai danu Iehosapata ese Levi taudia bona hahelagaia taudia, bona Israela iduhu kwaradia taudia haida danu ia haginia, Lohiabada ena kota biaguna gaukara do idia karaia totona. Idia ese Lohiabada ena Taravatu utua ena kota do idia naria, bona taunimanima edia hepapahuahu do idia hamaoromaoroa. Idia be Ierusalema dekenai idia noho.
9Bona Iehosapata ese ia oda henidia, ia gwau, “Umui ese kota biaguna gaukara do umui karaia namonamo, mai emui laloa maoromaoro danu. Ma unai gaukara lalonai Lohiabada do umui gari henia, bona Lohiabada do umui abidadama henia noho.
10“Bema emui basileia tamona taudia ese edia hanua ta ta dekena amo, umui hamaoromaoroa totona hepapahuahu ta, taunimanima alaia gauna, o taravatu ta utua gauna idia mailaia neganai, umui ese idia do umui sisiba henia goada, Lohiabada ena kota vairanai do idia kerere lasi totona. Bema unai bamona umui karaia lasi neganai, umui bona emui basileia tamona taudia ese Lohiabada ena badu ena mamina do umui abia. To bema emui gaukara umui karaia namonamo neganai, umui be kerere lasi.
11Amaraia, Hahelagaia Tauna Badana, ese Lohiabada ena gaukara ibounai ia naria noho. Vadaeni Lohiabada ena gaukara totona hepapahuahu ibounai edia kota umui karaia neganai, Amaraia ese emui gaukara do ia biagua noho. Ma king ena gaukara ibounai totona, Sebadaia Isamaela, Iuda iduhu ena lohia tauna ese emui kota gaukara do ia biagua noho. Levi taudia ese emui hesiai gaukara do idia karaia. Idia ese do idia itaia namonamo, emui kota hereva be taunimanima ese do idia karaia momokani. Mai laloa goada danu inai gaukara do umui karaia, badina Lohiabada be kara maoromaoro taudia danu ia noho.”