Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 Stori

2 Stori 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ahap i dai pinis, tasol Jehosafat i no kisim bagarap, na em i kam bek long haus king bilong en long Jerusalem.
2Long dispela taim wanpela profet, nem bilong em Jehu, pikinini bilong Hanani, i go bungim Jehosafat na i tokim em olsem, “Yu ting i gutpela pasin long helpim ol man nogut na poroman wantaim ol man i no laikim Bikpela, a? Yu bin mekim dispela kain pasin, olsem na Bikpela i belhat long yu.
3Tasol yu save mekim sampela gutpela pasin tu. Yu bin brukim ol piksa bilong god meri Asera i bin i stap long kantri bilong yu. Na yu bin strong tru long bihainim laik bilong God.”
4Jehosafat i stap long Jerusalem, tasol em i save raun long lukim ol manmeri bilong en i go inap long taun Berseba long hap saut na i go inap long ples maunten bilong Efraim long hap not. Na em i save tokim ol manmeri long ol i mas kam bek long God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong ol. Orait ol i harim tok na i kam bek long God.
5Na Jehosafat i makim ol man bilong harim kot na em i putim ol i stap long olgeta taun bilong Juda i gat strongpela banis.
6Na em i tokim ol dispela jas olsem, “Yupela i mas was gut long pasin yupela i mekim long taim yupela i harim na skelim kot bilong ol manmeri, long wanem, yupela i no mekim wok bilong man. Nogat. Yupela i mekim wok bilong Bikpela. Na Bikpela i save stap wantaim yupela long taim yupela i harim kot.
7God, Bikpela bilong yumi, i no laikim tru pasin bilong paulim kot na pasin bilong helpim ol wantok tasol na pasin bilong larim ol man i grisim yupela long mani samting. Olsem na yupela man bilong harim kot i mas aninit tru long Bikpela na was gut long pasin bilong yupela.”
8Taim ol i kam bek long Jerusalem, Jehosafat i makim tu sampela Livai na sampela pris na sampela hetman bilong ol lain famili, long i kamap jas bilong harim kot long taim ol manmeri i brukim lo bilong Bikpela, na bilong stretim tok kros bilong ol manmeri i stap insait long taun Jerusalem.
9Na Jehosafat i tokim ol dispela jas olsem, “Long taim yupela i mekim dispela wok, yupela i mas i stap aninit tru long Bikpela na bihainim gut ol lo bilong em. Na yupela i mas laikim tru long mekim dispela wok i kamap gutpela.
10Sapos ol wanwok bilong yupela i stap long ol arapela taun i askim yupela long helpim ol long harim kot, orait yupela i mas helpim ol na skulim ol long gutpela pasin bilong skelim kot, maski sapos em i kot bilong man i bin kilim man i dai o kot bilong ol man i bin brukim ol arapela kain lo. Yupela i mas skulim ol, na bai ol i ken skelim gut ol kot, na bai ol i no gat asua long ai bilong Bikpela.
11Na tu yupela harim gut. Tupela man bai i stap namba wan bilong yupela long bosim olgeta wok bilong kot. Hetpris Amaria bai i bosim kot long taim yupela i harim kot bilong ol manmeri i bin brukim lo bilong Bikpela. Na namba wan hetman bilong lain Juda, em Sebadaia, pikinini man bilong Ismael, bai i bosim kot long taim yupela i harim kot bilong ol manmeri i bin brukim lo bilong gavman. Na ol Livai bai i helpim yupela long olgeta wok bilong kot. Orait yupela i mas sanap strong na mekim dispela olgeta wok, long wanem, Bikpela i save stap wantaim ol man bilong mekim stretpela pasin.”