Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosafa àizɛɛↄ ń aà gawio zↄ̃ↄ, ↄ̃ à Ahabu nɛnↄɛ sɛ̀ a nɛ́ɛ.
2Gↄↄpla gbɛa à gɛ̀ Ahabu gwai Samali. Ɔ̃ Ahabu sãↄ ń zuↄ dɛ̀dɛɛ̀ dasidasi ń gbɛ̃́ pↄ́ aa kuaànↄↄ, à nàɛwà aà gɛ lɛ́lɛɛ Lamↄtu Galadawa.
3Ahabu Yosafa là à mɛ̀: Ńyↄ̃ gɛmanↄ zĩu Lamↄtu Galadao lé? Yosafa wèwà à mɛ̀: Wá doũɛ, ma gbɛ̃́ↄá n gbɛ̃́ↄnɛ. Wá gɛnnↄ zĩuɛ.
4Ɔ̃ à ɛ̀a mɛ̀: Dii la gĩa.
5Isailiↄ kíapi ãnabi ɛgɛnaↄ kã̀aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Wà gɛ́ zĩu Lamↄtu Galadadeↄwa yã̀, ge wà kã́maboɛ? Aa wèwà aa mɛ̀: Gɛ́! Lua a ń nanɛ n ↄzĩɛ.
6Ɔ̃ Yosafa mɛ̀: Dii ãnabi ku la wà aà laoa?
7Isailiↄ kía wèwà à mɛ̀: Gↄ̃ɛe ku lↄ, wì mɛɛ̀ Mise, Imɛla nɛ́ɛ. A fↄ̃ yãgbɛawɛ̃ɛ Diiwa fá, ãma má yeaàzi no, asa ìli àsi maa omɛɛ ziio, sema a bɛ̃̀ɛ. Ɔ̃ Yosafa mɛ̀: Ńsu o màao kí!
8Ɔ̃ Isailiↄ kía a ìwaↄ do sìsi à mɛ̀: Gɛ ǹ Imɛla nɛ́ Mise sísi aà mↄ kpakpa.
9Isailiↄ kía ń Yudaↄ kí Yosafao baade a kible'ula daa, aa zↄ̃lɛa ń báaↄwa pↄ́wɛngbɛ̃zɛ pↄ́ kú Samali bĩ́ibↄlɛ saɛ, ↄ̃ ãnabi ɛgɛnapiↄ lɛ́ yãyaaa'o ń aɛ.
10Kenaana nɛ́ Zedekia mↄ pì lán kↄ́baↄwa à mɛ̀: Dii mɛ̀ kↄ́baɛ beeↄ ńyↄ̃ Siliↄ zↄ̃zↄ̃ò ǹ ń dɛdɛò píi.
11Ɔ̃ ãnabipiↄ lɛ́ yã́ doũ o ḿpii aalɛ mɛ: Gɛ ǹ lɛ́lɛ Lamↄtu Galadawa, ńyↄ̃ fuao. Dii ń nánɛ n ↄzĩɛ.
12Gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ Mise sísii òɛ̀: Ãnabi dãↄ lɛ́ kɛ̀ doũɛ laↄ! Àsi maa aalɛ o kíɛ. Yã doũpi o sↄ̃. Àsi maa oɛ̀.
13Ɔ̃ Mise mɛ̀: Ń Dii kuao, yã́ pↄ́ Lua ò, bee ↄ̃ má o.
14Kɛ́ à kà, kí aà là à mɛ̀: Mise, wà gɛ́ zĩu Lamↄtu Galadadeↄwa yã̀, ge wà kã́maboɛ? A wèwà à mɛ̀: Gɛ ǹ lɛ́lɛwà mɛ! Ńyↄ̃ fuao. Lua ń nánɛ n ↄzĩɛ.
15Ɔ̃ kí òɛ̀: Gɛ̃n ũma ń ye mà onɛ, ńsu ɛɛtomɛɛo ni? Sĩana o ń Diio.
16Ɔ̃ Mise mɛ̀: Ma Isailiↄ è fãaaa sĩ̀sĩↄ pↄlɛu lán sã pↄ́ dãna vĩoↄwa. Ɔ̃ Dii òmɛɛ, gbɛ̃́piↄ dↄaana vĩo, an baade tá a bɛ ń a aafiao.
17Ɔ̃ Isailiↄ kía ò Yosafaɛ: Ni ma we ya? Mi onɛ ìli àsi maa omɛɛo, sema a bɛ̃̀ɛo lò?
18Ɔ̃ Mise ɛ̀a mɛ̀: Dii yãma! Ma Dii è zↄ̃lɛa báawa, luabɛ gbɛ̃́ dasiↄ zɛa aà saɛ ↄplaai ń zɛɛio.

19Ɔ̃ Dii mɛ̀: Démɛ a e kↄ̃nikɛmɛɛ Ahabuɛ aà gɛ́ lɛ́lɛi Lamↄtu Galadawa, i ga wei? Wã́anɛ ò kɛ́wa, lootɛ̃ ò kɛ́wa,
20ↄ̃ nisĩnae bↄ̀ mↄ̀ zɛ̀ Dii aɛ à mɛ̀: Má gɛ kↄ̃nikɛɛ̀. Ɔ̃ Dii aà là à mɛ̀: Ńyↄ̃ kɛ kpelewa ni?
21Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Má gɛ soso ka aà ãnabiↄnɛ ń lɛ́u nisĩn ɛɛde ũɛ. Ɔ̃ Dii mɛ̀: Ńyↄ̃ fↄ̃ kↄ̃nikɛɛ̀, ńyↄ̃ fuao. Gɛ ǹ kɛ màa.
22Màa nisĩn ɛɛdepi sòso kà n ãnabiɛ beeↄnɛ ń lɛ́u, kási sↄ̃ àsi bɛ̃̀ɛ ↄ̃ Dii ò n yã́ musu.
23Ɔ̃ Kenaana nɛ́ Zedekia gɛ̀ Mise sãnkɛ à mɛ̀: Zɛ́ kpele Dii Nisĩna sɛ̀ à gòa à gɛ̀ yã'ònɛi?
24Ɔ̃ Mise wèwà à mɛ̀: Gↄↄ pↄ́ n gɛ ulɛi kpɛ́u kpɛa, ńyↄ̃ zɛ́pi dↄ̃.
25Ɔ̃ Isailiↄ kía mɛ̀: À Mise kũ taò wɛ̃́lɛ kí Amↄ ń ma nɛ́ Yoasio kĩ́i.
26À onɛ́ ma mɛ̀ aa aà dakpɛu. Aasu pↄe kpawào, sema pɛ̃ɛ ń ío e mà gɛ suò aafia.
27Mise mɛ̀: Tó n su aafia, Dii mɛ́ i damɛɛ má ònɛo. Ɔ̃ Mise ɛ̀a mɛ̀: Á baade píi ma yã́pi mào lò?
28Isailiↄ kía ń Yudaↄ kí Yosafao gɛ̀ Lamↄtu Galada.
29Ɔ̃ Isailiↄ kía ò Yosafaɛ: Má azĩa lilɛɛ, mí si zĩu. Mpi sↄ̃ ǹyↄ̃ ku la ń n kible'ulao daa. Ɔ̃ Isailiↄ kía azĩa lìlɛ à sì zĩu.
30À mↄ lè Siliↄ kía ò a sↄ̃́go dↄaanaↄnɛ à mɛ̀: Ásu gbɛ̃e wɛ zĩpiuo, nɛ́fɛ̃nɛna ge gbɛ̃zↄ̃ↄ, sema Isailiↄ kía ado.
31Kɛ́ sↄ̃́go dↄaanapiↄ Yosafa è, aalɛ e Isailiↄ kíaɛ. Kɛ́ aa sùwà, ↄ̃ Yosafa wiilɛ̀, ↄ̃ Dii dↄ̀aàlɛ a tò aa gòaàla.
32Asa kɛ́ aa è Isailiↄ kía no, ↄ̃ aa aà tò we.
33Gbɛ̃e ka tↄ̃̀ Isailiↄgu pã yã́i, ↄ̃ à gɛ̀ Isailiↄ kíapi pà à gɛ̃̀ aà mↄ̀ ula pɛɛkĩiↄ zãnguo. A ò a sↄ̃́gobaanaɛ: Lɛliaa wà bↄ zĩu, ma kɛ'ĩaɛ we.
34Zĩpi gbãakũ̀ gↄↄ bee, mɛ́ Isailiↄ kíapi zɛa a sↄ̃́go guu à dìdiwà, aà aɛ dↄa Siliↄwa e oosi. Kɛ́ ĩatɛ̃ gɛ̃̀ kpɛ́u, ↄ̃ à gà.