Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 Stori

2 Stori 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jehosafat, king bilong Juda, i gat planti mani samting na ol man i givim biknem long em. Orait na em wantaim Ahap, king bilong Israel, i stretim tok bai pikinini man bilong Jehosafat i ken maritim pikinini meri bilong Ahap, bai tupela kantri i ken sindaun gut wantaim.
2Bihain long sampela yia i go pinis, orait Jehosafat i go long taun Samaria bilong lukim Ahap. Orait na Ahap i tokim ol wokman na ol i kilim planti sipsip na bulmakau na mekim bikpela kaikai, bilong King Jehosafat wantaim ol lain i bin kam wantaim em. Long wanem, Ahap i gat tingting bilong askim Jehosafat long go helpim em long pait long taun Ramot long distrik Gileat.
3Orait na Ahap i tokim Jehosafat olsem, “Mi laik go pait bilong kisim taun Ramot. Yu inap kam wantaim mi, o nogat?” Na Jehosafat i bekim tok olsem, “Mi redi tasol long bihainim laik bilong yu. Na ol soldia bilong mi i redi tasol long helpim yu.
4Tasol pastaim yumi mas painimaut laik bilong Bikpela long dispela samting yumi laik mekim.”
5Orait na Ahap i singautim ol profet i kam. I gat 400 profet i kamap na Ahap i askim ol olsem, “Inap long mipela i go pait long kisim bek taun Ramot, o nogat?” Na ol i bekim tok olsem, “I orait, yu ken i go. God bai i helpim yu na bai yu win.”
6Tasol Jehosafat i askim Ahap olsem, “I gat narapela profet bilong Bikpela i stap, o nogat? Sapos i gat, yumi mas askim em long painimaut laik bilong Bikpela.”
7Na Ahap i tokim em olsem, “I gat wanpela profet i stap, nem bilong en Mikaia, pikinini bilong Imla. Tasol mi no save laikim tru dispela man, long wanem, em i no save mekim wanpela gutpela tok profet long mi. Oltaim em i save tok long samting nogut i mas kamap long mi.” Tasol Jehosafat i tokim em, “Yu no ken mekim kain tok olsem.”
8Orait na King Ahap i singautim wanpela ofisa bilong en i kam na i tokim em olsem, “Yu go kwik na bringim Mikaia, pikinini bilong Imla, i kam long mi.”
9King Ahap wantaim King Jehosafat i bilas long klos king na tupela i sindaun i stap long sia king bilong tupela. Ol i bin putim sia king bilong tupela ausait long bikpela dua bilong banis bilong taun Samaria, long wanpela stretpela hap graun we ol man i save rausim ol bun samting bilong wit na kisim kaikai bilong en. Na ol profet i wok long autim tok profet klostu long tupela king.
10Sedekaia, pikinini man bilong Kenana, em i wanpela bilong ol dispela 400 profet. Em i bin kisim hap ain na wokim samting olsem kom bilong bulmakau. Na nau em i putim long het bilong en na i kam tokim Ahap olsem, “Bikpela i tok, bai yu pait long ol Siria na winim ol. I olsem yu sutim ol long ol dispela kom i go i go inap long yu pinisim ol tru.”
11Na ol arapela profet tu i mekim wankain tok. Ol i tok olsem, “Yu go pait long Ramot, na bai yu kisim taun. Bikpela bai i helpim yu na bai yu win tru.”
12Dispela ofisa, Ahap i bin salim i go bilong kisim Mikaia, em i bringim Mikaia i kam. Na taim tupela i wokabaut yet long rot, ofisa i tokim Mikaia olsem, “Olgeta profet i tok, king bai i winim pait. Olsem na yu tu yu mas mekim wankain pasin na givim gutpela tok long king.”
13Tasol Mikaia i tokim ofisa olsem, “Long nem bilong Bikpela i stap oltaim, mi tok tru long yu, wanem tok God bilong mi i givim mi, em tasol bai mi autim.”
14Taim Mikaia i go kamap long King Ahap, orait king i askim em, “Mikaia, inap long mipela i go pait long kisim bek taun Ramot, o nogat?” Na Mikaia i laik tok bilas long king na i tok olsem, “I orait, yu ken i go pait, na bai yu kisim taun. God bai i helpim yu na bai yu win.”
15Tasol Ahap i tokim em, “Maski giaman. Oltaim mi save tokim yu long autim trupela tok tasol long nem bilong Bikpela. Wanem taim bai yu harim tok?”
16Orait na Mikaia i tokim Ahap olsem, “Mi lukim pinis ol ami bilong Israel i stap nabaut long ol maunten olsem ol sipsip i no gat wasman. Na mi harim Bikpela i tok, dispela ol man i no gat hetman bilong ol. Ol i ken lusim pait na i go bek long ples bilong ol na i stap gut.”
17King Ahap i harim dispela tok na em i tokim King Jehosafat olsem, “Em nau, mi tokim yu pinis. Dispela profet i no save mekim gutpela tok long mi. Oltaim em i save tok long ol samting nogut tasol i mas kamap long mi.”
18Tasol Mikaia i skruim tok olsem, “Orait nau mi laik yu putim yau gut, na bai mi tokim yu long ol samting Bikpela i bin soim mi. Mi bin lukim Bikpela i sindaun long sia king bilong en long heven, na olgeta ensel i sanap klostu long en.

19Na Bikpela i askim ol olsem, ‘Husat bai i trikim Ahap na bai em i go long Ramot na i dai long pait?’ Na ol wan wan ensel i autim tingting bilong ol long Bikpela.
20Ol i mekim olsem i stap na wanpela spirit i go klostu long Bikpela na i tok, ‘Mi bai go na trikim em.’ Na Bikpela i askim em, ‘Bai yu go na trikim em olsem wanem?’
21Orait spirit i tokim Bikpela olsem, ‘Bai mi go na mekim ol profet bilong Ahap i giamanim em.’ Na Bikpela i tokim dispela spirit olsem, ‘Yu ken i go na trikim em, na bai em i bilipim tok bilong yu.’”
22Na Mikaia i tok stret long Ahap olsem, “Bikpela i laik yu mas bagarap, olsem na em i salim dispela spirit i kam na i mekim ol profet bilong yu i trikim yu pinis.”
23Profet Sedekaia, pikinini bilong Kenana, i harim Mikaia i autim dispela tok long Ahap, na em i go klostu long Mikaia na solapim wasket bilong en, na i tok, “Spirit bilong Bikpela i lusim mi olsem wanem na i go long yu na givim dispela tok long yu?”
24Na Mikaia i bekim tok bilong Sedekaia olsem, “Bihain bai ol birua i kam winim yumi Israel na bai yu yet i ranawe i go hait insait long rum bilong wanpela haus. Na long dispela taim tasol bai yu save, Bikpela yet i givim dispela tok long mi na mi bin autim.”
25Orait King Ahap i tokim wanpela ofisa bilong en olsem, “Holimpas Mikaia na kisim em i go long Emon, namba wan kiap bilong taun, na long pikinini bilong mi, Joas.
26Na yu mas givim dispela tok bilong mi long tupela, ‘Mi laik yutupela i mas putim dispela man long rum gat. Na givim em liklik bret na wara tasol, inap pait i pinis na mi kam bek.’”
27Na Mikaia i tokim Ahap gen olsem, “Sapos yu no painim bagarap na yu kam bek, orait ating Bikpela i no bin givim dispela tok long mi.” Na Mikaia i tok moa olsem, “Yupela olgeta lain manmeri, harim gut dispela tok.”
28Orait bihain Ahap, king bilong Israel, na Jehosafat, king bilong Juda, i kisim ol soldia na i go pait long ol Siria long taun Ramot long distrik Gileat.
29Taim pait i no kirap yet, Ahap i tokim Jehosafat olsem, “Long taim yumi go long pait, bai mi senisim klos king na putim arapela klos, bai ol birua i no ken luksave long mi. Tasol yu mas putim bilas bilong king.” Olsem na King Ahap i putim arapela klos na tupela i go long pait.
30Taim pait i no kirap yet na king bilong Siria i singautim ol kepten bilong ol soldia i save sanap long karis na pait, na i tokim ol olsem, “Yupela i mas pait long king bilong Israel tasol, na yupela i no ken pait long ol arapela man.”
31Na long taim ol i pait, ol dispela kepten i lukim King Jehosafat na ol i ting em i King Ahap bilong Israel. Na ol i go bilong pait long em, tasol Jehosafat i singaut strong, na God, Bikpela i helpim em na i no larim ol i go pait long em.
32Nau ol kepten i save olsem, em i no king bilong Israel. Olsem na ol i lusim em.
33Ol soldia i wok long pait yet na wanpela soldia bilong Siria i taitim banara na sutim spia i go long hap bilong ol Israel. Na spia i kisim Ahap stret long wanpela hap bilong bodi klos pait i no haitim em gut. Na Ahap i tokim draiva bilong karis bilong en olsem, “Mi bagarap pinis. Tanim karis kwik na lusim ples bilong pait.”
34Tasol ol soldia bilong Siria na Israel i pait strong moa, na Ahap i no inap lusim ples bilong pait. Em i sindaun long karis bilong en na i lukluk i go long ol Siria inap long apinun tru. Na long taim san i go daun, em i dai.