Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sosɑfɑtii mɔɔtɛ tikpɑ̀tì mɛdiɛ̀ kòo yètìrìi feitɛ́ kòo kóò dɑpɑ̀ɑ̀ mpuokɛ Akɑbu kóo sɑpɑ̀ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑu.
2Kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ yĩ́ yɛbie mmɑyɛ̀ kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sosɑfɑti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Sɑmmɑrii kɛ bo dɔu nyIsidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Akɑbu, kɛ̀ Akɑbuu ò dɔ̀ɔ̀ kupɔ̀ɔ̀kù wenwe nɛ̀ o kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ò nɛínɛ̀, kɛ́ bɛ̀ kùɔ ipe nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ mɛdiɛ̀, kɛ́deè kɛ́nɑ́kɛ́ Sosɑfɑti kɛ dɔ̀: Tí kɔtɛ kɛ́do Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ mmiɛkɛ di kɔbɛ kɛ́ dì fìètɛ.
3Wenwe Akɑbu Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ wèe bekɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosɑfɑti kɛ dɔ̀: A dɔ́ kɛ́ n nɛinɛ̀ kɛ̀ tí kɔtɛ kɛ́do Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ mmiɛkɛ mudoòɑ̀? Kɛ̀ Sosɑfɑtii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mí nnɛ̀ fɔ̃́ nti wɛ̃ḿmu, n kó bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ ɑ kɔbɛ ti kɔrimu kɛ bo bɛ̀ dokɛ́nɛ̀.
4Kɛ̀ Sosɑfɑtii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Beé nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ tí yɑ̀ kù yóó ti nɑ́kɛ́ tì.
5Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi tíí Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400) kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Ti kɔtɛ kɛ́ do Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ mmiɛkɛ mudoòɑ̀ yɑ́ɑ̀ tí yóu? Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ, Kuyie nyóó bɛ̀ ɑ̃nnɛ́mu ɑ nɔu miɛkɛ.
6Kɛ̀ Sosɑfɑti dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù í kpɑɑ́ kɛ bo diɛ nti bo nɑ kɛ́kɔtɛ wèè borɛ̀ kɛ́beé nti Yiɛ̀ nKuyie nti dɔ́ tɑ̀ɑ̀?
7Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi tɛ̃́nnɛ́ Sosɑfɑti kɛ dɔ̀: Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù kpɑɑ́mu, ti bo kɔtɛ wèè borɛ̀ kɛ́beé nti Yiɛ̀ nKuyie nti mɔkɛ tì. Nɛ̀ we ti mɛ nyí nɑɑti, nh ɔ̃ɔ̃ ò beé kòò í nni nnɑ̀kɛ́ tisɑ̀ɑ̀tì mɑtì. Ò ɔ̃ n nɑ́kɛ́ tiyɛiti nti, Imidɑ birɛ Misee nwe. Kɛ̀ Sosɑfɑti dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì bɑ́ nnɑ́ɑ́ mmɛmmɛ botí.
8Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo ɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì yú bɛ̀ fɔ̃̀ntɛ wè kòò pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́yúní Imidɑ birɛ Misee.
9Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kou kɛ̀ bɛ̀ɛ dɑ́ɑ́tí bɛ kpɑ̀ɑ̀tìyɑ̀ɑ̀tì kɛ́nkɑri bɑ́ wè o kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀. Sɑmmɑrii ɛì kó dibòrì nùù ditíínkɑrì, kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɛ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì.
10Kɛ̀ Kennɑnɑɑ birɛ Sidekiɑ duɔ́ nkɛ bɛ̀ ò mɑ́ timɑ́tì kɛ̀ dɛ̀ dò nyɛyìè, kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie ntu nɛ̀ dɛ kó yɛyìè nyɛ ɑ yóó nkũmmùmɛ̀ Sidii kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ dèè.
11Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tɔbɛ̀ bɑɑ nnɑ́ɑ́ ntiì mɑ́ɑ̀, kɛ tú kɔtɛ kɛ́do Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃, ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó bɛ̀ ɑ̃nnɛ́mu ɑ nɔu miɛkɛ kɑ̀ɑ bɛ̀ nɑ.
12Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ tɔ̃ nwè koò bo yúní Misee, kòo nɑ́kɛ́ Misee kɛ dɔ̀: Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛmɔu wɛ̃ ndinùù dìmɑ́ɑ̀ ndi kɛ nɑ́ɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì tìmɑtì mɑ́ɑ̀, ɑ́ tũnnɛ bɛ kpɛti kóò nɑ̀kɛ́ weè yóó nɑmɛ̀.
13Kɛ̀ Misee ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu, Kuyie n tũ nkù n nɑ̀kɛ́ tì, n yóó ti mbɛ́i.
14Kòo tuɔkɛní dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò bekɛ kɛ dɔ̀: Misee, tí kɔtɛ kɛ́do Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ mmiɛkɛ mudoòɑ̀? Kòò dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ di yóó bɛ̀ nɑmu ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó di duɔ́mmu dɛ kó dihɛì.
15Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ yíe ndɔkɛ n dɑ bɑ́ɑ́mmɛ̀, kɛ̀ n tú ɑ́ n nɑ́kɛ́ timɔ́mmɔnti ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ nɑ̀kɛ́ tì.
16Dɛ mɔ̀nnì ndi Misee ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀: N yɑ̀mu Isidɑyɛɛribɛ cìɛ́tɛ́mɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ dònnɛ̀ tipìètì tìì í mɔkɛ wèè tì cɛ̃mmú. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ tú, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ wèè bɛ̀ ni, bɑ́ wè wèe kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ kunɑɑtí.
17Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Sosɑfɑti kɛ dɔ̀: N do dɑ nɑ̀kɛ́mu kɛ̀ n dɔ̀, ò ɔ̃ɔ̃ í nni nnɑ̀kɛ́ tìmɑtì kɛ̀ tì ntú tisɑ̀ɑ̀tì, ò ɔ̃ nnɑ́kɛ́ tì timɔu tì ɔ̃ ntú tiyɛiti nti.
18Kɛ̀ Misee yíɛ́ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì kéntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntú mù, n yɑ̀mu ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kù kɑ̀ri ku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó bɛkperíbɛ̀ còḿmú, biɛ nkubɑkù yoú bɛtɔbɛ̀ kucɑ̃̀nku,

19kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: We mbo kɔtɛ kɛ́soutɛ́ Akɑbu kòo kɔtɛ kɛ́do Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ? Kɛ̀ yie ndɔ̀ muu nkòo tɔù dɔ̀ mutɛ̃mù.
20Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛɛ̀ kperíbɛ̀ kóo mɔùu cómmú ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí m bo kɔtɛ kóò soutɛ́. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bekɛ kɛ dɔ̀: A yóó yĩ́mɛ?
21Kòo dɔ̀: m bo nɑɑ́ mɛyɑ́ɑ̀bìsíyɛ̀mmɛ̀ kɛ́tɑ ɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛmɔu nɔ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ soutɛ́, ɑ yóó nɑmu, kɔtɛ kɛ́ mɛ dɔɔ̀.
22Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ɑ̃nnɛ́ mɛyɑ́ɑ̀bìsíyɛ̀mmɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɔ̀ miɛkɛ. Kù tũ ndɔ́ kɛ́ dɑ dɔɔ̀ mɛyɛi mmɛ.
23Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Kennɑnɑɑ birɛ Sidekiɑ tɔ́ɔ́nko Misee borɛ̀ kóò bèntɛ kɛ dɔ̀: Ɔ̃̀nkɛ bíɛ́kɛ̀ nkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó Muyɑɑ́ nyɛ̀mɛ̀ m borɛ̀ kɛ dɑ bɛ́innɛ̀.
24Kɛ̀ Misee dɔ̀: A bo dɛ̀ yɑ̀ ɑ bo ntɑti dìì yiè sicɛ̃́ĩ kɛ yɛtì kɛ wɑnti ɑ bo sɔri dɛ̀.
25Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Pĩ́nnɛ̀ Misee kɛ́kɔtɛ kóò duɔ́ nwèè bɑkɛ́ dihɛì, Amɔɔ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì birɛ Soɑsi,
26kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì tu ɑ kpetínnɛ́ dɛ kóo nìtì kɛ́ nhò duɔ̀ mpɛ̃́ɛ̃̀ sɑ́m̀pɔ́ nɛ̀ mɛniɛ nsɑ́m̀pɔ́ kɛ́mbɑɑnɛ̀ m bo wɛ̃tɛnɛ̀nímɛ̀ kukɔ̃ǹnɑɑtí.
27Kɛ̀ Misee dɔ̀: Kɑ̀ɑ wɛ̃̀tɛnɛ̀ní kukɔ̃ǹnɑɑtí nɛ̀ míì kó dinùù dɔkɛ Kuyie mbɛ́immɛ̀. Kòo deè kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi bɛnìtìbɛ̀ dimɔu keènɛ̀ n yĩmù!
28Mɛm̀mɛ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kou kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́do Dɑmɔti ɛì dìì bo Kɑdɑɑdi tempɛ̃ mmiɛkɛ mudoò.
29Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosɑfɑti kɛ dɔ̀: N yóó ceetɛ m mɑ́ɑ̀ ndi kɛ́tɑ mudoò miɛkɛ kɛ̀ fɔ̃́ nni nhɑ̃ ɑ kpɑ̀ɑ̀tìyɑ̀ɑ̀tì. Mɛm̀mɛ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì cèètɛmɛ̀ omɑ́ɑ̀ kɛ́tɑ mudoò miɛkɛ.
30Dɛ mɔ̀nnì kɛ sɔ̃́ nSidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɑ̀kɛ́mu o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni bɛ̀ɛ̀ dekɛ o kpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kɛ yĩ́, bɛ̀ bɑ́ nwɑnti bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sɑ́m̀pɔ́bɛ̀ yoo iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀. Bɛ̀ nwɑnti Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì mɑ́ɑ̀ ndi.
31Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kó bɛdèèbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Sosɑfɑti kɛ́nyɛ̃́ kɛ́tú Akɑbu nwe kɛ́cokɛ́ kɛ́cɛ̃tinnɛ kɛ bo ò kùɔ, kɛ̀ Sosɑfɑtii kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ kùu ò teennɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ.
32Mɛm̀mɛ bɛ̀ɛ̀ ni sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kó bɛdèèbɛ̀ bɛ̀ bɑntɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì dɔkɛmɛ̀ kóò yóu kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́.
33Kɛ sɔ̃́ nhonìtì mɔù dɛ̀ bo kɛ tɔ mutɑ̃mmù kɛ́tɑ̃ũ cɛ̃́nkoo kɛ́mɑ́ɑ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ kupie ntɑ dicĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀nnì mɑ̀nku di tuutɛ́nɛ̀ dɛ̀ ibɑɑtí, kòo nɑ́kɛ́ wèè tũ̀nni tɛkpɑ̀rìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ kɛ dɔ̀: Tũntɛ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ kɛ̀ ti yɛ mudoò miɛkɛ, bɛ̀ n kɔ̀utɛmu.
34Kɛ̀ mudoò bintɛ́ dɛ kó diyiè mɛdiɛ̀, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi ncómmú o nɑɑsɑ̃ntɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ ò pĩ kɛ̀ bɛ̀ wetí Sidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nyóó tuɔkɛ kuyuoku kòò ku.