Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SIVARAI

2 SIVARAI 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehosapata be mai ena kohu momo, bona iena ladana be bada. Ia ese dala ia karaia, vadaeni iena natuna ta ese Ahaba, Israela ena king, ena natuna ta ia adavaia.
2Lagani haida idia lao, vadaeni Iehosapata ese Samaria hanua dekenai ia lao, Ahaba do ia vadivadi henia totona. Vadaeni Ahaba ese mamoe bona boromakau momo herea ia alaia mase, Iehosapata bona ia danu idia mai taudia edia aria namona ia karaia. Unai neganai Ahaba ese Iehosapata ena lalona ia ania, ia ese do ia durua, idia ruaosi Ramoto Gileada do idia tuari henia totona.
3Ahaba, Israela ena king ese Iehosapata, Iuda ena king, ia nanadaia, ia gwau, “Oi be lau danu ita lao, Ramoto Gileada do ita tuari henia, ani?” Iehosapata ese ia haere henia, ia gwau, “Lau ese oi do lau durua, oi bona lau be tamona, oiemu tuari taudia bona lauegu tuari taudia be tamona.”
4To Iehosapata be ma Ahaba dekenai ia hereva, ia gwau, “Lohiabada ena hereva do ita tahua guna.”
5Unai dainai Ahaba ese peroveta taudia ia haboua, idia be tau 400 bamona. Idia ia nanadaia, ia gwau, “Ramoto Gileada do lau tuari henia, o do lau tuari henia lasi?” Peroveta taudia idia haere, idia gwau, “Oi lao, oi tuari henia, badina Lohiabada ese kwalimu oi dekenai do ia henia.”
6To Iehosapata ia gwau, “Lohiabada ena peroveta tauna ma ta iniseni ia noho lasi, a, vadaeni do ita nanadaia diba, a?”
7Ahaba ia haere, ia gwau, “Tau ta do noho, ia dekena amo Lohiabada ena hereva ita tahua diba, iena ladana be Mikaia, Imila ena natuna. To lau ese ia lau badu henia noho, badina ia be nega ta gau namona lau dekenai ia peroveta lasi, to gau dikadia sibona.” To Iehosapata ia gwau, “Oi ese unai bamona oi hereva be namo lasi.”
8Vadaeni Israela ena king ese iena hesiai tauna ta ia boiria, ia gwau, “Mikaia Imila do oi hakaua mai haraga.”
9Unai neganai unai king ruaosi, Ahaba bona Iehosapata, be edia terona dekenai idia helai, mai edia king dabua danu. Uiti kwadia gabuna dekenai idia helai, Samaria hanua magu iduara edia badibadinai, bona peroveta taudia ibounai ese idia edia vairana dekenai idia peroveta noho.
10Vadaeni Sedekaia Kenana ese auri doadia ia karaia, bona hereva ia gwauraia, ia gwau, “Lohiabada be ia gwau, inai gaudia dekena amo oi ese Suria taudia do oi gwadaia, ela bona idia hadikadia ore.”
11Peroveta taudia ibounai danu ese unai bamona idia peroveta. Idia gwau, “Ramoto Gileada do oi tuari henia, bona do oi kwalimu, badina be Lohiabada ese oiemu siahu henunai do ia atoa.”
12Hesiai tauna be Mikaia boiria totona ia lao, vadaeni hesiai tauna ese ia hamaoroa, ia gwau, “Oi kamonai, peroveta taudia edia hereva be tamona vadaeni, idia gwau Ahaba be do ia kwalimu. Namo oi ese edia hereva do oi durua.”
13To Mikaia ia gwau, “Mauri Lohiabada ena ladana dainai lau gwauhamata inai, lau ese Lohiabada ena hereva lau dekenai sibona do lau hamaoroa.”
14Mikaia be king ena vairana dekenai ia ginidae, vadaeni Ahaba ese ia nanadaia, ia gwau, “Mikaia, ai ese Ramoto Gileada be do ai tuari henia o lasi?” Mikaia ia haere, ia gwau, “Oi lao, kwalimu do oi davaria, badina be Lohiabada ese oi do ia durua.”
15To king Ahaba ma Mikaia dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau dekenai oi hereva, Lohiabada ena ladanai neganai, hereva momokani sibona do oi gwauraia. Nega hida unai bamona oi dekenai do lau oda henia?”
16Mikaia ia haere, ia gwau, “Lau ese Israela tuari taudia ibounai lau itaia, ororo dekenai idia heau lao, heau mai, edia mamoe naria tauna be lasi bamona. Vadaeni Lohiabada ia gwau, ‘Inai be biaguna lasi taudia, idia ta ta edia ruma dekenai do idia lao be namo, mai maino danu.’ ”
17Ahaba ese Iehosapata ia hamaoroa, ia gwau, “Oi lau hamaoroa, ani, ia be hereva namona ta lau dekenai ia gwauraia lasi, to hereva dikadia sibona?”
18Mikaia ma ia gwau, “Harihari Lohiabada ena hereva umui kamonai: Lohiabada be iena terona dekenai ia helai, lau itaia, bona guba ena aneru ibounai iena badibadinai idia gini noho, idiba kahanai, bona lauri kahanai danu.

19Lohiabada ese aneru ia nanadaia, ia gwau, ‘Daika ese Ahaba do ia koia, vadaeni do ia lao, Ramoto Gileada dekenai do ia mase?’
20“Vadaeni lauma ta ia raka vaira, Lohiabada ena vairana dekenai ia gini, ia gwau, ‘Lau ese do lau koia.’
21Lohiabada ese ia nanadaia, ia gwau, ‘Edena dala dekenai do oi koia?’ “Lauma ese ia haere, ia gwau, ‘Lau be koikoi laumana do lau lao, Ahaba ena peroveta taudia edia uduna dekenai koikoi do lau atoa.’ “Lohiabada ia gwau, ‘Do oi koia, bona oiemu koikoi dekenai do oi kwalimu. Oi lao, unai bamona do oi karaia.’ ”
22Bona Mikaia ese iena hereva ia hadokoa, ia gwau, “Inai bamona ia vara vadaeni. Lohiabada ese koikoi laumana oiemu peroveta taudia ibounai edia uduna dekenai ia atoa. Lohiabada ese hereva dikana oiemu latanai ia gwauraia vadaeni.”
23Unai neganai peroveta tauna Sedekaia Kenana ia raka vaira, ia ese Mikaia ena vairana ia botaia, ia nanadaia, ia gwau, “Lohiabada ena Lauma be edena bamona lau ia rakatania, bona oi dekenai ia hereva, a?”
24Mikaia ia haere, ia gwau, “Ruma ena lalona daiutu ta lalonai do oi raka vareai, do oi hunia totona. Unai neganai anina do oi diba.”
25Vadaeni Israela ena king ese oda ia gwauraia, ia gwau, “Mikaia do umui dogoatao, Amono, hanua lohiana bona Ioasa, king ena natuna dekenai do umui abia lao.
26Do umui gwau, ‘King Ahaba ia gwau: Inai tau be dibura ruma dekenai do umui koua, beredi bona ranu sibona do umui henia, ela bona mai mauri danu do lau giroa mai.’ ”
27Mikaia ia gwau, “Bema mai mauri danu oi giroa mai, vadaeni Lohiabada be lau dekena amo ia hereva lasi.” Ma Mikaia ia hereva, ia gwau, “Taunimanima ibounai e, lauegu hereva do umui kamonai namonamo inai!”
28Vadaeni Israela ena king, Ahaba, bona Iuda ena king, Iehosapata, be Ramoto Gileada dekenai idia lao.
29Ahaba ese Iehosapata ia hamaoroa, ia gwau, “Lau ese egu toana do lau haidaua, vadaeni tuari lalonai do lau vareai, to oi ese oiemu king dabua do oi karaia.” Unai dainai Israela ena king ese iena toana ia haidaua, bona tuari lalonai ia vareai lao.
30Suria ena king ese iena kariota biaguna taudia ia oda henia, ia gwau, “Taunimanima ta, maragina o badana, do umui tuari henia lasi, to Ahaba, Israela ena king sibona.”
31Unai dainai kariota biaguna taudia ese king Iehosapata idia itaia neganai idia laloa ia be Israela ena king, vadaeni idia giroa, ia dekenai idia heau, tuari henia totona. To Iehosapata be ia boiboi bada, vadaeni Lohiabada ese ia hamauria. Dirava ese Iehosapata dekena amo, unai tuari taudia ia abidia siri lao.
32Badina unai kariota biaguna taudia idia itaia, ia be Israela ena king lasi, vadaeni ia dekenai idia tuari lou lasi.
33To Suria tuari tauna ta ese diba ta ia pidia kava, Israela ena king ena tuari dabua ena matuna maragina ta lalonai ia vareai, Ahaba ia gwadaia. Unai dainai Ahaba ese kariota ia haheaua tauna dekenai ia boiboi, ia gwau, “Bero lau davaria, kariota do oi hagiroa lou, tuari dekena amo lau do oi abia siri.”
34Unai dina dekenai tuari be auka herea, bona king Ahaba be mai bero danu kariota lalonai ia helai noho. Iena kwarana ia atoa diho lasi, to iena vairana be Suria taudia dekenai ia henia ela bona adorahi ia ore. Unai neganai ia mase.