Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ इतिहास

२ इतिहास 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु पिप येहो-शाफात शुश शोंप पाइश्‍शो, मान ताइब नु थाम्‍पा ठेयब मुर दुम्‍माक्‍त। मिनु मेकोमी आहाब आ खिं ङा मुर नु ग्‍युंबे पा नाता सेला बाक्‍त।
2मिनु इच्‍का बर्स नोले मेको आहाब कली ग्रुम्‍थ सामरीया लमाक्‍त। मिनु आहाबम मेको नु आ मुर आन कली थुल्‍चा, दे शुश भेडा नु ब्‍यफ क्‍योरा बाक्‍त। मिनु आहाबमी येहो-शाफात कली रामोथ-गिलाद नु लडाइ पचा कली क्‍युक्‍गा बाक्‍त।
3मिनु इस्राएल ङा पिप आहाबमी यहूदा ङा पिप येहो-शाफात कली “रामोथ-गिलाद नु लडाइ पचा कली गे आं कली वारच पाइक्‍नीनी?” देंमाक्‍त। मिनु मेकोमी “गो गे नु बाक्‍नुङ। आं मुर इन मुर यो बाक्‍नीम। एको लडाइम गो इन कली वारच पाइक्‍नीकी” देंमाक्‍त।
4तन्‍न येहो-शाफातमी इस्राएल ङा पिप कली “गे ङोंइती परमप्रभु यावेम मेको लडाइ आ पर्बम मार देंबा? पुनीन” देंमाक्‍त। २राजा ३:११
5मिनु इस्राएल ङा पिपमी ४ सहे आ नोले दुम्‍ब लोव़ पाइब आन कली पुक्‍शा, मेको आन कली “गो रामोथ-गिलाद कली लडाइ तोङ देय मतोङ?” दे हिल्‍लो पामी बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम “लडाइ तोने। मारदे हना परमप्रभुम मेको आन कली इन गुइम गेब” देंमा बाक्‍त।
6तन्‍न येहो-शाफातमी “परमप्रभु यावे कली हिल्‍लो पचा कली थमा पा परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब एकेर सुइ मबाक्‍नीमी?” दे हिल्‍लो पवा बाक्‍त।
7मिनु इस्राएल ङा पिपमी येहो-शाफात कली “परमप्रभु यावे कली हिल्‍लो पचा कली मुर का बाक्‍ब। मेको इम्‍लाह आ तौ मीकाया बाक्‍ब। तन्‍न गो मेको कली काइ मदाक्‍नुङ। मारदे हना आं पर्बम गेनायो रिम्‍शो लोव़ मपाइब। मेकोमी मरिम्‍शो लोव़ ङा लाक्‍शा अरु मारेइ मदेंब” देंमाक्‍त। मिनु येहो-शाफातमी “पिपम मोदेंशो लोव़ पचा मदुम्‍ब” देंमाक्‍त।
8मिनु इस्राएल ङा पिपम आ गेय पाइब का कली ब्रेश्‍शा “इम्‍लाह आ तौ मीकाया कली रीब पा चाक्‍को” दे ब्र‍थ सोइक्‍ता बाक्‍त।
9मेना इस्राएल ङा पिप नु यहूदा ङा पिप येहो-शाफात आस आस पिपम फेक्‍तीक वा फेक्‍शा, सामरीया ङा ठेयब लाप्‍चो ओव़तीक ङा चेरब तुप्‍तीक दिंमम आस आस ठेयब नित्‍तीकेमी बाक्‍शो बाक्‍सा बाक्‍त। मिनु मेको नोले दुम्‍ब लोव़ पाइब नेल्‍ल मेको आस ङोंइती नोले दुम्‍ब लोव़ पन पन बाक्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त।
10मेको आन दाते ङा केनानाह आ तौ सिदकीयाहमी फलाम के ग्रोव़ सेल्‍सीशो बाक्‍माक्‍त। मिनु मेकोमी “परमप्रभु यावेम मार देंत देंशा हना ‘एको ग्रोव़म गेम अराम ङा मुर आन कली ख्रुशा खतम पोक्‍नीनी’ देंशो बाक्‍ब” देंमाक्‍त।
11मिनु अरु नोले दुम्‍ब लोव़ पाइब नेल्‍लेम यो मोदेंशो लोव़ पशो बाक्‍मा बाक्‍त। मेकोपुकीम “रामोथ-गिलाद कली लडाइ तोशा ग्राङीन। मारदे हना मेको परमप्रभु यावेम पिप आ गुइमी गेब” देंमा बाक्‍त।
12मिनु मीकाया कली ब्रेश्‍शा चाक्‍ब मुरुम मीकाया कली “नेनीन, अरु नोले दुम्‍ब लोव़ पाइबपुकी नेल्‍ल थुं का दुम्‍शा, पिप कली रिम्‍शो लोव़ पशो बाक्‍नीम। मिनु इन लोव़ यो मेको आन देंशो नु गारचा ङा रिम्‍शो लोव़ पने” देंमाक्‍त।
13तन्‍न मीकायाम “परमप्रभु यावे ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा, आं परमप्रभुम मार देंबा, मेको लोव़ ला पाइनुङ” देंमाक्‍त।
14मिनु पिप आ बाक्‍तीक जाक्‍मेनु, पिप आहाबमी मेको कली “मीकाया, गो रामोथ-गिलाद कली लडाइ तोक देय मतोक” दे मदा बाक्‍त। मिनु मेकोमी “लडाइ तोने। मिनु ग्राङीन। मारदे हना परमप्रभु यावेमी मेको इन गुइम गेब” देंमाक्‍त।
15तन्‍न पिपम मेको कली “परमप्रभु यावे आ नेंम थमा लोव़ ला पचा, दे गिश खेयप इ कली कसम जपाइक्‍नना?” दे मदा बाक्‍त।
16मिनु नोले मीकायाम “गो इस्राएली नेल्‍ल आन कली गोठला मबाक्‍शो भेडा खोदेंशो पा पहाडम ब्रशो ताता। मिनु परमप्रभु यावेमी ‘मेको मुर आन के होव़प मबा। मेको नेल्‍ल थुं नाइश्‍शा आन खिं लेम्‍मल’ देंशो नेंता” देंमाक्‍त। मत्ती ९:३६
17मिनु इस्राएल ङा पिपम येहो-शाफात कली “मार, एकोम आं पर्बम मरिम्‍शो लोव़ ङा लाक्‍शा अरु मारेइ मदेंब, खतम लोव़ ला देंब, दे गो इन कली मदेंङा ङा?” देंमाक्‍त।
18मिनु मीकायाम “मुल परमप्रभु यावे आ लोव़ नेनीन। गो परमप्रभु यावे कली आ ठेयब नित्‍तीकेम निश्‍शो ताता। मिनु आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइब नेल्‍ले आ ग्‍युरा गे नु आ पेरा गे राप्‍शो बाक्‍तेक्‍म। यसैया ६:१

19मिनु परमप्रभु यावेमी ‘इस्राएल ङा पिप आहाब कली रामोथ-गिलाद नु लडाइ पा साइक्‍चा पुंइसीचा कली सुमी मेको कली जोल पाइबा?’ देंशो नेंता। मिनु काम लोव़ का पाप्‍तु, अर्कोमी अर्को लोव़ पाप्‍तु।
20नोले सोक्‍त का परमप्रभु यावे आ ङोंइती जाक्‍शा ‘गो मेको कली जोल पाइनुड’ देंत। अय्‍युब १:६
21मिनु परमप्रभु यावेमी ‘दोपा?’ दे हिल्‍लो पाप्‍तु। मिनु मेकोमी ‘गो लशा आहाब आ नोले दुम्‍ब लोव़ पाइब नेल्‍ल आन शोव़म जोल पाइब सोक्‍त दुम्‍नुङ’ देंत। मिनु परमप्रभु यावेमी ‘गे मेको कली जोल पावो। गे मेको पने चाप्‍नेवे। लावो’ देंत।
22लो कोव़ङीन, परमप्रभु यावेमी इन नोले दुम्‍ब लोव़ पाइब आन शोव़म जोल पाइब सोक्‍त का वोइश्‍शो बाक्‍त। परमप्रभु यावेम इन कली खतम सेल्‍चा थुं पने थुम्‍शो बाक्‍ब” देंमाक्‍त।
23मिनु केनानाह आ तौ सिदकीयाह इर ङोइश्‍शा लशा, मीकाया आ चोव़चो राप्‍शा “दोपा परमप्रभु यावे आ सोक्‍त आं रे पा गे नु लोव़ पथ लम” देंमाक्‍त।
24मिनु मीकायाम “मेको गे हिंशा, आगा ङा कोठामी ख्रुंइसे नाक्‍ती कका तुइक्‍नेवे” देंमाक्‍त।
25मिनु नोले इस्राएल ङा पिपम “मीकाया कली लाइश्‍शा, सहर कली हुकुम पाइब आमोन नु पिप आ तौ योआश आस कली गेन। मिनु मेको आस कली
26‘पिप आ देंशो मार बाक्‍ब देंशा हना, मेको मुर कली जेल्‍खानम चोक्‍शा वोतीन। रिम्‍शो पा लेश्‍शा मजाक्‍ङा सम्‍म, एको कली इच्‍का शोब्‍ले नु ब्‍वाक्‍कु ला गेने’ दे पिपम हुकुम पशो बाक्‍ब देनीन” देंमाक्‍त। २इतिहास १६:१०
27मिनु मीकायामी “गे रिम्‍शो पा लेश्‍शा जाक्‍तीनी हना, परमप्रभु यावे आं रे मब्‍वाक्‍शो बाक्‍माक्‍त, देंनुङ” देंमाक्‍त। मिनु मेकोमी चिनु लोव़ तेम्‍शा “मुर नेल्‍लेमी आं लोव़ नोफा दाइश्‍शा नेनीन” देंमाक्‍त।
28मिनु इस्राएल ङा पिप नु यहूदा ङा पिप येहो-शाफात रामोथ-गिलाद ग्‍येत्‍थ लसा बाक्‍त।
29मिनु इस्राएल ङा पिपम येहो-शाफात कली “गो मतुइक्‍चा ङा पा अर्को वा फेक्‍शा, लडाइम लाइनुङ। तन्‍न गे इन पिपम फेक्‍तीक वा फेक्‍शा बाक्‍कीन” देंमाक्‍त। मोपा इस्राएल ङा पिप अर्को वा फेक्‍शा, लडाइम लमाक्‍त।
30मिनु अराम ङा पिपम आ बग्‍गी चलेब आन कप्‍तान आन कली “इस्राएल ङा पिप कली ङा लाक्‍शा, अरु आइक्‍च ठेयब सुइ नु लडाइ मपने” दे माइश्‍शो बाक्‍माक्‍त।
31मिनु बग्‍गी चलेब आन कप्‍तानमी येहो-शाफात कली तशा “मेकोन इस्राएल ङा पिप बाक्‍ब” देंमाक्‍त। मिनु मेको कली लडाइ तोथ लमा बाक्‍त। तन्‍न येहो-शाफात ठेयब सेंदा पा वाइ ब्रेम्‍माक्‍त। मिनु परमप्रभु यावेमी मेको कली वारच पशा, मेको बग्‍गी चलेब आन कली मेकेर रे लेप्‍पदा बाक्‍त।
32मारदे हना बग्‍गी चलेब लडाइ पाइब आन कप्‍तानपुकीमी “एको इस्राएल ङा पिप मबाक्‍माक्‍त” दे तुइश्‍शा, मेको कली खेदा पचा प्रोन्‍मे बाक्‍त।
33तन्‍न मुर काम आ लिब्रा खुक्‍शा, हेंथे पा ब्रा आप्‍शा सोइक्‍ता बाक्‍त। मिनु मेको ब्रामी इस्राएल ङा पिप आ कुचु सुम्‍तीके नु कुचु तेक्‍तीक आस दातेम ख्रवा बाक्‍त। मिनु पिपम आ बग्‍गी चलेब कली “बग्‍गी हिरशा लडाइ रे ग्रुंइदी। आं कली ब्राम ख्रशा गार सेल्‍ती” दे मदा बाक्‍त।
34मेको लडाइ नाक्‍त रेन दुम्‍ना दुम्‍न लमाक्‍त। मिनु इस्राएल ङा पिप आ बग्‍गीम राप्‍शा, अरामी नु लडाइ पशो कोव़ङा बाक्‍त। मेको नाक्‍त रे मोपान बाक्‍माक्‍त। मिनु नां लाक्‍गानु, मेको बेक्‍माक्‍त।