Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe I

Yudaya Mangɛe I 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mangɛ Dawuda naxa a fala ɲama birin bɛ, «N ma di Sulemani, Ala naxan sugandixi, a mu gɛxi mɔde, a sɛnbɛ mu gbo sinden. Wali naxan na be, a gbo, barima banxi xa mu a ra naxan tima mixi bɛ. A tima Alatala nan bɛ.
2N bara n sɛnbɛ birin sa n Marigi Ala sagoe a xa banxi tife ra. N bara xɛɛma, gbeti, yɔxui, wure, wuri, gɛmɛ tofanyi, diyaman mɔɔli birin, nun gɛmɛ fiixɛ gbegbe malan, alako e xa rawali e rawali ki ma.
3Dangi na ra, n bara n harige birin, xɛɛma nun gbeti, fi n Marigi Ala xa hɔrɔmɔbanxi xa fe ra, barima yi wali tide gbo n bɛ.
4N harige nan ya: xɛɛma Ofiri daaxi kilo wulu kɛmɛ wulu firin, gbeti fanyi kilo wulu kɛmɛ firin tongo saxan nun solomasaxan. Na findima banxi yiree maso se nan na.
5Xɛɛma nun gbeti birin xa rawali a rawali ki ma, alako walikɛe xa wali xa sɔɔnɛya. Yakɔsi, nde bara ɲanige nde tongo Alatala bɛ to?»
6Denbaya xunyie, Isirayila bɔnsɔɛ kuntigie, mixi wulu nun mixi kɛmɛ xunyie, nun mangɛ xa wali xunyie naxa ɲanige tongo yi wali xa fe ra.
7E naxa yi harige xasabi fi Ala xa banxi xa fe ra: xɛɛma, kilo wulu kɛmɛ tongo solofere, gbeti kilo wulu kɛmɛ saxan tongo naani, yɔxui kilo wulu kɛmɛ senni fu nun firin, a nun wure kilo miliyɔn saxan wulu kɛmɛ naani.
8Birin naxa gɛmɛ tofanyie so Yɛxiyɛli Gerisonka yi ra, naxan nu naafuli ragatama Alatala xa banxi xa fe ra.
9Ɲama naxa sɛɛwa e ɲanige xa fe ra, barima e na rabaxi e bɔɲɛ birin nan na Alatala bɛ. Mangɛ Dawuda fan naxa sɛɛwa na xa fe ra.
10Dawuda naxa Alatala tantu ɲama birin ya xɔri. A naxa a fala, «Muxu benba Isirayila Marigi Alatala, tantui na i bɛ abadan.
11Alatala, binyɛ, sɛnbɛ, nun matɔxɔɛ birin na i bɛ. Se naxan birin na koore nun bɔxi ma, i tan nan gbe a ra. Duniɲa birin na i tan nan xa mangɛya bun ma.
12Bannaya nun xunnakeli fatanxi i tan nan na. I se birin yamarima, sɛnbɛ birin na i yi ra. I keren nan nɔma mixi gbode, i keren nan nɔma a rasabatide.»
13«Muxu Marigi Ala, to, muxu bara i tantu, muxu bara i xili makaabaxi matɔxɔ.
14N tan nun n ma ɲama sɛnbɛ mu nɔma yi harige mɔɔli sɔtɔde. A birin kelima i tan nan ma. Muxu tan mu sese fima, i tan singe mu naxan fixi muxu ma.
15Muxu luma alɔ xɔɲɛe i ya i, alɔ muxu benbae. Muxu xa simaya luxi nɛ yi bɛndɛ fuɲi fari alɔ niini naxan minima a mu bu a lɔɛ. Xaxili tide yo mu na muxu bɛ.
16Muxu Marigi Alatala, yi harige fanyi birin kelima i tan nan ma, muxu naxan xunlanxi alako muxu xa banxi ti i xili sɛniyɛnxi bɛ. I tan nan gbe na a birin na.»
17«N Marigi Ala, n a kolon i bɔɲɛ birin kolon, tinxinyi man rafan i ma. N yi sɛrɛxɛ ɲanigexi i bɛ n bɔɲɛ tinxinxi nan na. N man bara a to, i xa ɲama fan sɛrɛxɛ fixi i ma a tan ɲanige kerenyi nan kui e sɛɛwaxi ra.
18Muxu babae Iburahima, Isiyaga, Isirayila Marigi Alatala, i xa yi xaxili rasabati i xa ɲama bɔɲɛ kui, alako e naxa i yanfa.

19N ma di Sulemani mali alako a fan xa bira i xa yaamari, i xa xaranyi, nun i xa sɛriyɛ fɔxɔ ra a bɔɲɛ birin na. A man xa yi banxi ti n naxan fɔlɔxi yi ki.»
20Dawuda naxa a fala ɲama birin bɛ, «Wo wo Marigi Alatala tantu.» Ɲama naxa e babae Marigi Alatala tantu, e fa e igoro, e e felen Alatala bɛ mangɛ ya xɔri.
21Na lɔxɔɛ kuye iba, Isirayila naxa sɛrɛxɛe nun sɛrɛxɛ gan daaxi gbegbe ba Alatala bɛ: tuura wulu keren, yɛxɛɛ kontonyi wulu keren, yɛxɛɛ lanma wulu keren, wɛni sɛrɛxɛ, a nun sɛrɛxɛ gbɛtɛe.
22E naxa e dɛge na lɔxɔɛ, e e min Alatala ya i ɲɛlɛxinyi belebele kui. E man naxa Dawuda xa di Sulemani ti mangɛ ra a sanmaya firin nde. E naxa ture sa a xunyi ma Alatala ya i, a xa findi e xa yarerati ra. E naxa Sadɔki fan ti sɛrɛxɛdubɛ ra.
23Sulemani naxa dɔxɔ Alatala xa mangɛ kibanyi kui, a findi mangɛ ra a baba Dawuda ɲɔxɔɛ ra. A naxa xunnakeli sɔtɔ, Isirayila birin naxa a xa yaamari rabatu.
24Kuntigie, sɔɔrie, nun mangɛ Dawuda xa die birin naxa tin lude mangɛ Sulemani xa yaamari bun ma.
25Alatala naxa Sulemani xa fe ite Isirayilaka birin ya xɔri. A naxa a xa mangɛya ite dangi Isirayila mangɛ singee birin na.
26Yisayi xa di Dawuda naxa mangɛya raba Isirayila birin xun na.
27A ɲɛ tongo naani mangɛya nan naba. A ɲɛ solofere raba Xebiron, a ɲɛ tongo saxan nun saxan naba Darisalamu.
28A naxa simaya fanyi kamalixi sɔtɔ, a laaxiraya foriɲa fanyi nun sɛɛwɛ kui. Harige kanyi nan nu a ra, a xili fan nu gbo. A xa di Sulemani nan ti mangɛ ra a ɲɔxɔɛ ra.
29Mangɛ Dawuda naxan nabaxi, a fɔlɛ nun a raɲɔnyi, na birin sɛbɛxi Annabi Samuweli, Annabi Natan, nun Annabi Gadi xa kitaabuie kui.
30Yi kitaabuie a xa mangɛya fanyi xa fe falama, naxan dangixi a xa waxati Isirayila bɔxi ma nun bɔxi gbɛtɛe ma.