Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 1 Stori

1 Stori 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Orait King Devit i tokim olgeta manmeri olsem, “God i makim pikinini bilong mi, Solomon, tasol em i yangpela tumas na i no gat planti save yet long wok. Dispela wok bilong wokim haus bilong God, Bikpela, em i no isi olsem wok bilong wokim haus king bilong ol man. Nogat. Em i bikpela wok tru.
2Olsem na mi bin wok strong long redim ol gol na silva na bras na diwai, bilong wokim ol samting bilong haus bilong God. Na mi redim tu ol planti kain kain gutpela ston i dia tumas.
3Antap long dispela ol samting mi redim pinis, nau mi givim ol gol na silva bilong mi yet. Long wanem, mi gat bikpela laik long haus bilong God bilong mi.
4Hevi bilong ol dispela gutpela gol mi givim, em i winim 100,000 kilogram, na hevi bilong ol gutpela silva inap olsem 240,000 kilogram. Dispela i bilong bilasim ol banis insait long haus bilong God.
5Na tu ol saveman i ken yusim dispela gol na silva bilong wokim ol arapela samting i stap pinis long piksa bilong haus bilong God. Nau, husat long yupela i laik givim samting bilong en olsem ofa long Bikpela?”
6Ol hetman bilong ol famili wantaim ol hetman bilong ol lain bilong Israel na ol ofisa bilong bosim 1,000 man na 100 man na ol bosman bilong ol samting bilong king, ol i harim tok bilong Devit pinis na bel bilong ol i kirap long givim ol gutpela samting bilong ol.
7Hevi bilong ol samting ol i givim i olsem, gol i winim 170,000 kilogram na silva i winim 340,000 kilogram na bras inap olsem 620,000 kilogram na ain i winim 3,400,000 kilogram.
8Na ol man i gat ol kain kain ston i dia tumas, ol i givim bilong putim insait long haus mani bilong haus bilong God. Jehiel bilong lain Gerson em i man bilong lukautim dispela haus mani.
9Ol manmeri i lukim ol lida bilong ol i bel kirap long givim planti gutpela samting, na ol i amamas moa yet. Na King Devit tu i amamas nogut tru.
10Orait long ai bilong olgeta manmeri Devit i litimapim nem bilong Bikpela na em i beten olsem, “O Bikpela, yu God bilong tumbuna bilong mipela, Jekop, mipela ol manmeri bilong yu i ken litimapim nem bilong yu oltaim oltaim.
11Yu gat olgeta strong na pawa. Yu gat biknem, na yu stap antap tru. Yu nambawan olgeta. Long wanem, olgeta samting i stap long heven na graun i bilong yu tasol. Na yu stap bikpela king bilong olgeta samting.
12Yu tasol i save givim ol planti gutpela samting long mipela. Na yu tasol yu bosim olgeta samting. Yu yet yu as bilong olgeta strong na pawa, na yu tasol inap long mekim ol man i kamap strong na kisim biknem.
13“God bilong mipela, nau mipela i tenkyu long yu, na litimapim biknem bilong yu.
14Mi wantaim ol lain manmeri bilong mi i no inap tok olsem mipela i papa tru bilong dispela ol samting mipela i givim yu. Nogat. Mipela i man nating tasol, na i no gat wanpela samting i bilong mipela stret. Olgeta dispela samting i bilong yu tasol. Pastaim yu bin givim long mipela na nau mipela i givim i go bek long yu.
15Long ai bilong yu mipela i stap olsem ol tripman. I wankain olsem ol lain tumbuna bilong mipela. Na tu laip bilong mipela hia long graun em mipela i no inap holimpas. Mipela i olsem ol plaua i kamap na i stap sotpela taim na i dai.
16O God, Bikpela bilong mipela, mipela i bungim dispela olgeta samting hia bilong wokim haus bilong yu bilong kamapim biknem bilong yu. Tasol olgeta dispela samting i kam long yu na i bilong yu tasol.
17“God bilong mi, yu save traim bel bilong olgeta man na yu save belgut long lukim man i mekim stretpela pasin. Mi bin tingim dispela, na tu mi bin tingim biknem bilong yu, na bel bilong mi i kirap long givim ol dispela samting long yu. Long wankain pasin tasol, ol dispela manmeri bilong yu i givim samting bilong ol. Na mi lukim ol na mi amamas moa yet.
18Yu God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong mipela, Abraham na Aisak na Jekop, yu mas mekim dispela kain tingting na gutpela pasin bilong ol manmeri bilong yu i stap strong oltaim. Na tu mekim laik bilong ol i pas wantaim yu oltaim.

19Yu ken kirapim gutpela tingting long Solomon, pikinini bilong mi, na bai em i ken bihainim ol lo na tok bilong yu na em i ken wokim dispela haus bilong yu, em mi bin redim.”
20Orait na Devit i tokim ol manmeri olsem, “Litimapim nem bilong God, Bikpela bilong yumi.” Ol manmeri i harim na ol i brukim skru na putim pes i go daun long graun, bilong givim biknem long Devit na long God, Bikpela bilong ol na bilong ol tumbuna bilong ol.
21Na long de bihain, ol manmeri i kilim 1,000 bulmakau man na 1,000 sipsip man na 1,000 pikinini sipsip na givim long Bikpela olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. Na tu ol i mekim ol ofa bilong kapsaitim wain. Ol i mekim planti arapela ofa tu bilong olgeta manmeri bilong Israel.
22Na long dispela de ol manmeri i dring na kaikai mit bilong ol dispela arapela ofa na ol i amamas moa yet long ai bilong Bikpela. Na tu long dispela de, long nem bilong Bikpela ol i kapsaitim wel long het bilong Solomon na makim em namba 2 taim gen na mekim em i kamap king. Na tu ol i makim Sadok long i stap pris.
23Nau Solomon i kisim ples bilong papa bilong en na i kamap king bilong ol manmeri bilong Bikpela. Wok bilong en i kamap gutpela tru na olgeta manmeri long Israel i bihainim tok bilong en.
24Na tu olgeta ofisa bilong gavman na ol strongpela soldia wantaim olgeta pikinini man bilong Devit i promis long i stap aninit long King Solomon.
25Bikpela i mekim Solomon i kamap namba wan tru long ai bilong olgeta Israel. Na tu em i mekim Solomon i kamap bikpela tru na kisim biknem i winim olgeta king bilong Israel i bin i stap paslain long em.
26Devit, pikinini bilong Jesi, em i stap king bilong olgeta hap bilong kantri Israel.
27Em i stap king inap 40 yia. Em i stap king long Hebron inap 7-pela yia na long Jerusalem inap 33 yia.
28Em i gat biknem long ai bilong ol manmeri, na tu em i gat planti mani samting. Em i stap i go lapun tru na em i dai. Bihain, pikinini bilong en, Solomon i kisim ples bilong en na i kamap king.
29Ol stori bilong ol samting King Devit i bin mekim, long taim em i kamap king i go inap long taim em i dai, i stap long ol dispela buk ol i kolim Stori Bilong Profet Samuel na Stori Bilong Profet Natan na Stori Bilong Profet Gat.
30Ol dispela buk i stori long ol strongpela wok Devit i bin mekim, na long ol pasin em i mekim long bosim kantri olsem king. Na ol i stori tu long ol arapela samting i bin kamap long em, na long ol manmeri bilong Israel na long ol kantri i stap raunim Israel.