Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SIVARAI

1 SIVARAI 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Davida ese hebou taudia ibounai ia hamaoroa, ia gwau, “Egu natuna Solomona be Dirava ese ia abia hidi, to ia be do eregabe, bona gaukara dekenai ia manada lasi. Gaukara danu be bada herea, badina inai ruma badana be taunimanima totona lasi, to Dirava Lohiabada totona.
2Unai dainai, egu Dirava ena Dubu haginia totona kohu lau abia hegaegae vadaeni, egu goada hegeregerena: golo, golo gaukara totona, siliva, siliva gaukara totona, auri laboralabora, auri laboralabora gaukara totona, auri, auri gaukara totona, au, au gaukara totona, onuku nadidia, bona herahera nadidia, toana idauidau nadidia, davana bada nadidia idauidau, bona nadi mai edia diaridiari.
3Ma inai danu, egu Dirava ena Dubu lau lalokau henia noho dainai, inai Dubu totona lau haboua kohu edia latanai, be lau sibona egu kohu korikori, golo bona siliva, be egu Dirava ena Dubu dekenai lau henia inai:
4Golo namo herea ena metau 100 toni, bona siliva goeva momokani, ena metau 240 toni, Dubu ena habana koua totona.
5To diba momo gaukara taudia do idia karaia helaga gaudia, golo bona siliva gaudia totona, be daika ese, lau bamona, mai ena lalokau danu harihari gaudia Lohiabada dekenai do ia henia?”
6Vadaeni bese ta ta edia lohia taudia, bona iduhu gunalaia taudia, bona tuari orea taudia 1000 bona 100 edia tuari biagudia, bona king ena gaukara idia naria taudia ese mai laloa namo danu harihari gaudia idia henia.
7Idia ese Dirava ena Dubu Helaga ena gaukara totona inai kohu idia henia: Golo ena metau 170 toni, siliva ena metau 340 toni, auri laboralabora ena metau 620 toni, bona auri ena metau 3,400 toni mai kahana.
8Mai edia davana bada nadidia taudia ese Dubu Helaga ena harihari gaudia haboua ruma dekenai idia henia. Iehiele, Geresone iduhu tauna ese inai kohu haboua ruma ia naria.
9Unai taunimanima ese mai edia laloa namo danu unai harihari gaudia momo Lohiabada dekenai idia henia dainai, idia be mai moale bada danu. King Davida ese danu ia moale bada herea.
10Unai dainai, Davida ese hebou taudia ibounai edia vairanai Lohiabada ia hanamoa, ia gwau, “Lohiabada e, aiemai sene taudia edia Dirava, ai ese oi do ai hanamoa ela bona hanaihanai.
11Lohiabada e, goada bona siahu bona hairai bona kwalimu, bona King ena toana be oiemu. Guba bona tanobada dekenai idia noho gaudia ibounai be oiemu. Oi be King momokani, basileia ibounai be oi ese oi biagua noho.
12Kohu momo bona mataurai bada, be oi dekena amo idia mai noho. Gau ibounai oi biagua noho. Oiemu imana dekenai be goada bona siahu idia noho. Unai dainai oi ese taunimanima oi hagoadaia noho, bona idia oi hasiahua diba danu.
13Aiemai Dirava, harihari ai ese oi dekenai ai tanikiu henia, bona oiemu ladana namo herea momokani ai hanamoa noho.”
14Davida ese Lohiabada ma ia hanamoa, ia gwau, “To lau be daika, bona egu orea taudia be daika, vadaeni ai ese inai harihari gaudia bada herea ai henia diba? Badina be gau ibounai be oi dekena amo idia mai noho, bona oi sibona oiemu gau, be ma ai henia lou vadaeni oi dekenai.
15Badina be oiemu vairana dekenai ai be idau taudia, bona iniseni do ai noho daudau lasi, aiemai sene taudia edia kara bamona. Aiemai mauri dinadia tanobada dekenai be laulau sibona bamona, bona mase dekena amo ai heau siri diba lasi.
16“Lohiabada e, aiemai Dirava, inai kohu momo ai abia hegaegae vadaeni, oiemu Ladana helagana hanamoa totona Dubu Helaga do ai haginia gwauraia. To inai kohu ibounai be oi dekena amo ia mai, bona ia be oiemu kohu.
17Egu Dirava e, lau diba oi ese taunimanima edia kudouna oi tohoa noho, bona kara maoromaoro taudia dekenai oi moale noho. Lohiabada e, mai egu laloa maoromaoro bona laloa namo danu inai gau ibounai lau henia vadaeni. Bona harihari oiemu bese taudia, iniseni idia haboua noho, lau itaia vadaeni, idia ese mai moale danu, harihari gaudia oi dekenai idia mailaia vadaeni.
18“Lohiabada e, aiemai sene taudia Aberahamo bona Isako bona Iakobo edia Dirava e, inai bamona ura namona bona laloa namona oiemu bese taudia edia kudoudia lalonai do oi atoa noho, bona mani do ia doko lasi, do oi havaraia noho. Bona do oi durudia, idia ese nega ibounai oi sibona do idia badinaia.

19Egu natuna Solomona danu do oi durua, ia ese mai ena kudouna ibounai danu oiemu oda bona oiemu hadibaia hereva do ia kamonai henia, bona ia ese Dubu Helaga, ena kohu lau ese lau abia hegaegae vadaeni totona gauna, be ia ese do ia haginia.”
20Vadaeni Davida ese hebou taudia ibounai ia oda henia, ia gwau, “Lohiabada, emui Dirava, do umui hanamoa.” Vadaeni hebou taudia ibounai ese Lohiabada, edia sene taudia edia Dirava idia hanamoa, edia kwaradia tano dekenai idia atoa diho, Lohiabada idia tomadiho henia. King ena vairanai danu idia tomadiho.
21Bona unai hebou taudia ese boubou gaudia idia hahelagaia, Lohiabada ena. Daba rere neganai gabua bouboudia Lohiabada dekenai idia henia: Boromakau tau 1000, mamoe tau 1000, bona mamoe natudia 1000, bona uaina bouboudia danu idia henia. Boubou gaudia haida ma idia henia. Israela taudia ibounai edia ladanai inai bouboudia idia karaia.
22Unai dainai unai dina dekenai Lohiabada ena vairanai idia aniani bona idia inuinu, mai edia moale bada danu. Unai neganai, nega iharuana dekenai, idia ese Solomona, Davida ena natuna tau, be king idia halaoa. Lohiabada ena ladana dekenai, edia bese ena king idia abia hidi, bona Sadoka danu be edia hahelagaia tauna idia abia hidi.
23Vadaeni Solomona be Lohiabada ena terona ena latanai ia helai, iena tamana Davida ena gabuna dekenai. Solomona ena kara be ia namo lao noho, bona Israela taudia ibounai ese ia dekenai idia kamonai henia.
24Lohia taudia ibounai bona goada taudia ibounai, bona king Davida ena natuna tau ibounai ese edia gwauhamata be king Solomona dekenai idia henia.
25Lohiabada ese Israela taudia ibounai edia vairana dekenai Solomona ena sivarai ia habadaia, bona king ena hairaina namo herea ia henia. Iena king siahuna ese ia idia gunalaia Israela king ibounai edia siahuna ia hereaia momokani.
26Davida, Iese ena natuna be Israela taudia ibounai edia king.
27Iena lohia lagani Israela dekenai be 40. Lagani 7 lalonai ia be Heberona dekenai ia king, bona lagani 33 lalonai ia be Ierusalema dekenai ia king.
28Vadaeni ia be tau buruka neganai ia mase, iena mauri lagani be momo, iena kohu be momo, bona taunimanima ese ia dekenai idia matauraia bada. Bona iena natuna tau Solomona ese king dagi ia abia, iena tamana ena gabu dekenai.
29King Davida ena kara edia sivarai ibounai, edia matamana dekena amo ela bona edia dokona, be peroveta taudia toiosi, Samuela, Natana, bona Gadi edia Sivarai Bukadia edia lalonai idia torea vadaeni.
30Inai Sivarai ese Davida ena lohia karadia, iena siahu, bona ia dekenai, Israela dekenai, bona unai tano ena basileia ibounai dekenai idia vara gaudia danu idia torea vadaeni.