Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ kí Davidi ò gbɛ̃́ pↄ́ kãaaaↄnɛ píi: Ma nɛ́ Salomↄↄ pↄ́ Lua aà sɛ̀piá ɛ̀waason bↄlↄnaɛ. Zĩpi zↄ̃ↄ, asa uapiá gbɛ̃nazĩna pↄ́ no, Dii Lua pↄ́ɛ.
2Ma Lua kpɛ́pi dↄa sↄukɛ̀ maamaa ma gbãa lɛ́uɛ, ma vua kpà vua zĩ pↄ́ ũ ń ã́nusuo ã́nusu zĩ pↄ́ ũ ń mↄgotɛ̃o mↄgotɛ̃ zĩ pↄ́ ũ ń mↄsio mↄsi zĩ pↄ́ ũ ń lío lí zĩ pↄ́ ũ ń gbɛo gbɛ̀ zĩ pↄ́ ũ ń onisio ń tiikↄazio ń gbɛ̀ bɛɛɛde bui píio ń gbɛpuao.
3Bee gbɛa lá ma Lua kpɛ́ yã́ kàmagu, vua ń ã́nusu àizɛɛ pↄ́ má vĩↄ, ↄ̃ má kpá ma Lua kpɛ́ pↄ́ ũ pↄ́ pↄ́ ma a sↄukɛ̀ↄ bàasi:
4Ofii bùsu vua tↄnu basↄo ń ã́nusu tɛ̃ɛtɛ̃ɛo tↄnu ↄ̀aa do ń blao, kɛ́ wà kpa kpɛ́pi gĩↄwa a guu.
5Vuaá vua zĩ pↄ́ɛ, ã́nusuá ã́nusu zĩ pↄ́ɛ ń zĩ pↄ́ gↄ̃ideↄ kɛↄ píi. Á démɛ zɛ̀ò gbã à kpa Diiwa sↄũsↄũi?
6Ɔ̃ uabeleↄ ń Isaili bui kíaↄ ń zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄoↄ dↄaanaↄ ń gbɛ̃ↄn basↄobasↄoↄ dↄaanaↄ ń kíapi ziiaↄ vua ń ã́nusuo kpà.
7Aa vua kpà tↄnu baswaaↄ̃kwi (170) wà Lua kpɛ́pi zĩ kɛò ń ã́nusuo tↄnu ↄ̀aa do ń basoplao (340) ń mↄgotɛ̃o tↄnu ↄ̀aa àaↄ̃ ń kwio (610) ń mↄsio tↄnu ↄ̀aa gɛ̃o ń plao (3.400).
8Gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ vĩↄ nà Geesↄ̃ bui Yeiɛliɛ a ↄzĩ Dii kpɛ́ làasiu.
9Gbɛ̃́pii pↄ kɛ̀na pↄ́ pↄ́ wa kpàpi yã́ musu, asa aa kpà Diiwa ń nↄ̀sɛmɛndooɛ. Kí Davidi pↄ kɛ̀na maamaa,
10ↄ̃ à Dii sáaukpà gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa weↄ wáa à mɛ̀: Ɛ̀fãaide Dii wá dezi Isaili Lua za asĩnizĩ e gↄↄpii!
11Dii, ḿmɛ ń zↄ̃ↄkɛ ń gbãao ń bɛɛɛo ń dɛnlao ń gawio vĩ, asa pↄ́ pↄ́ kú musu ń zĩ́lɛoↄá n pↄ́ɛ píi. Ḿmɛ ń kía ũ, ḿmɛ ń pↄ́pii mide ũ.
12Àizɛɛ ń bɛɛɛo ì bↄ n kĩ́iɛ, ni kible pↄ́piiwa. Iko ń gbãao ku n ↄzĩɛ, ń gbɛ̃́pii kã́fĩa zɛ́ vĩ, mɛ́ ń ń gbaa gbãa zɛ́ vĩ lↄ.
13Tiasa wá Lua, wálɛ n sáaukpa, wálɛ n tↄ́ bɛɛɛde bↄ.
14Ée, dén ma ũ ge ma gbɛ̃́ↄ, kɛ́ wà gbasa pↄ́ kpama màai? Pↄ́pii ì bↄ n kĩ́iɛ. Pↄ́ pↄ́ wa kpàma bↄ̀ n ↄzĩɛ.
15Wá dɛnɛ bↄ̀mↄↄ ũ, nibↄↄ ũ lán wá deziↄwaɛ. Wá kua dṹniau dɛ lán uenawa tãmaasaiɛ.
16Dii wá Lua, pↄzↄ̃ↄ pↄ́ wá kpà n kpɛ́ dↄa yã́i, kɛ́ n tↄ́ pↄ́ a kua adoa e àↄ kuwà, apii bↄ̀ n ↄzĩɛ, n pↄ́ɛ.
17Ma Lua, má dↄ̃ kɛ́ sↄ̃̀ tàasikanan n ũ, yãkɛa a zɛ́wa mɛ́ ì kangu. Ma pↄ́piↄ kpàma píi ń nↄ̀sɛpuaoɛ, ↄ̃ má è n gbɛ̃́ pↄ́ kú laↄ pↄ́ kpàma ń pↄnao sↄ̃.
18Dii wá deziↄ Ablahaũ ń Izaakio ń Isailio Lua, to n gbɛ̃́ↄ lí zɛò beewa ń sↄ̃ guu, ní tó an sↄ̃ àↄ kuma gↄↄpii.

19Ma nɛ́ Salomↄↄ gba zɛ́ aàↄ n yãdilɛaↄ ń n ikoyãↄ kũa ń nↄ̀sɛmɛndoo, i n ↄtondↄkĩi gwa à zĩkɛwà píi, i n kpɛ́ pↄ́ ma a sↄukɛ̀ dↄ.
20Ɔ̃ Davidi ò gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa weↄnɛ: À Dii á Lua sáaukpa! Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa weↄ Dii ń deziↄ Lua sáaukpà, aa mipɛ̀lɛ aa kùlɛ Diiɛ, aa kùlɛ kíaɛ lↄ.
21Kɛ́ gu dↄ̀ aa sa'ò Diiwa. Aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òwà ń zuswanaↄ mɛ̀n ↄ̀aa sↄo ń sãsakaoↄ mɛ̀n ↄ̀aa sↄo ń sãsa bↄlↄnaↄ mɛ̀n ↄ̀aa sↄo. Aa vɛ̃ɛ ɛ̀lɛwà aa sáaukpa sa'òwà dúuduu Isaili píi pↄ́ ũ.
22Gↄↄ bee aa pↄblè aa vɛ̃ɛmì Dii aɛ ń pↄna zↄ̃ↄo. Ɔ̃ aa Davidi nɛ́ Salomↄↄ kpaa kía ũ gbãa kã̀fĩ. Aa aà kpà kía ũ Dii aɛ sa, ↄ̃ aa Zadoki dìlɛ sa'onkia ũ.
23Ɔ̃ Salomↄↄ zↄ̃̀lɛ kpalau a mae gbɛu kía pↄ́ Dii kpà ũ. À gwea è mɛ́ Isaili bui píi misìilɛɛ̀.
24Kíaↄ ń nɛgↄ̃naↄ ń kí Davidi nɛgↄ̃ɛↄ píi mikpà kí Salomↄↄwa.
25Dii tò Salomↄↄ zↄ̃ↄkɛ kã̀fĩ maamaa, Isaili bui píi wɛ́ è. Dii kíakɛgawi kpàwà, Isailiↄ kía pↄ́ dↄaaaɛ̀ↄ, an kee i kaaàwao.
26Yɛse nɛ́ Davidiá Isaili buiↄ píi kíaɛ.
27À kɛ̀ kpalau wɛ̃̀ blaɛ, Hɛblↄ̃ wɛ̃̀ sopla, Yelusalɛũ sↄ̃ wɛ̃̀ baakwi ń àaↄ̃o.
28À zikũ̀ táotaoɛ, ↄ̃ à gà. Ɔdeɛ mɛ́ a bɛɛɛ vĩ. Ɔ̃ aà nɛ́ Salomↄↄ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.
29Kí Davidi yãkɛaↄ ku gu'ena Samuɛli taalau ń ãnabi Natã láo ń gu'ena Gada láo za a daalɛawa e a midɛawa,
30aà kpalablea yã́ↄ ń aà nɛgↄ̃nkɛyãↄ ń yã́ pↄ́ aà lèↄ ń yã́ pↄ́ Isailiↄ ń bùsu pↄ́ liaai kíaↄ lèↄ.