Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Kawoi Daawiti shiiqida asau ubbau hagaadan yaagiis; “Xoossai dooridoi ta na7aa Solomona; i yelaganne oosuwaayyookka lammachcha. Ha keexettana keettai asa keetta gidennan GODAA Xoossaa Beeta Maqidasiyaa gidiyo gishshau, oosoi gita.
2Taani taayyo de7iya wolqqaa keenaa ta Xoossaa Beeta Maqidasiyaayyo worqqan oosettanabau worqqaa, biran oosettanabau biraa, nahaasiyan oosettanabau nahaasiyaa, biratan oosettanabau birataanne mittan oosettanabau mittaa giigissa wottaas. Qassi maragidiyaa, ibinabaradiyaa, dumma dumma meraara de7iya alleeqo shuchchata, al77o shuchchatanne inqqota giigissa wottaas.
3Ta Xoossaa Beeta Maqidasiyaa taani keehippe siiqiyo gishshau, taani ta Xoossaa Beeta Maqidasiyaayyo giigissidoogaappe haraa taayyo buzo de7iya worqqaappenne biraappe geeshsha Beeta Maqidasiyaayyo immaas.
4Beeta Maqidasiyaa godaa maizzanau xeetu sha7u kilo giraame deexxiya geeshsha worqqaanne naa77u xeetanne oitamu sha7u kilo giraame deexxiya geeshsha biraa immaas.
5Kushe hiillati oottana ooso ubbaassi, worqqan oosettanabau worqqaa, biran oosettanabau biraa, immaas. Yaatin, intteppe hachchi ba sheniyan GODAAYYO kehidi immanai oonee?” yaagiis.
6Yaagin Israa7eela keettaa asatu halaqati, zaretu halaqati, shaalaqati, mato halaqatinne kawo oosanchchatu halaqati bantta sheniyan banttau de7iyaabaa immidosona.
7Eti Xoossaa Beeta Maqidasiyaa oosuwaayyo issi xeetanne laappun tammu sha7u kilo giraame deexxiya worqqaa, heezzu xeetanne oitamu sha7u kilo giraame deexxiya biraa, usuppun xeetanne laatamu sha7u kilo giraame deexxiya nahaasiyaa birataanne heezzu miiloonenne oiddu xeetu sha7u kilo giraame deexxiya birataa immidosona.
8Al77o shuchchai de7iyo asai ubbai buquraa naagiya Leewaa Gershshoona yara gidiya Yihi7eela baggaara GODAA Beeta Maqidasiyaa buquraa minjjiyo keettau immiis.
9Asai ba sheniyan ba kumetta wozanan GODAAYYO immido gishshau ufaittiis; Kawoi Daawitikka keehippe ufaittiis.
10Hegaa gishshau, Daawiti yaa7aa ubbaa sinttan hagaadan yaagidi, GODAA galatiis; “Abeet GODAU, nu aawaa Israa7eela Xoossau, neeni merinaappe merinau galatetta.
11Abeet GODAU, saluwaaninne sa7an de7iya ubbabai nebaa! Gitatettai, wolqqai, bonchchoi, xoonoinne anggai nebaa! Abeet GODAU, maatai nebaa; neeni ubbaappe bollanne huuphe.
12Duretainne bonchchoi neeppe yees; neeni ubbabaa haaraasa. Wolqqainne minotai ne kushiyaana; neeni asaa ubbaa gitayanaunne minttanau danddayaasa.
13Ha77ikka nu Xoossau, nuuni nena galatoos; ne bonchcho sunttaakka sabboos.
14“Nuuni hagaa keenabaa immanau taanne ta asainne oonee? Aissi giikko, ubbabai neeppe yees; nuuni ne kushiyaappe ekkidobaa neeyyo zaaretti immida.
15Kase nu aawatu ubbaadan nuunikka ne sinttan betenne imatta. Ha sa7aa bollan nu de7o laittai kuwaadan aadhdhiyaagaa; nuuni haiqoppe attanau danddayokko.
16Abeet GODAU, nu Xoossau, ne geeshsha sunttau nuuni Beeta Maqidasiyaa keexxanau shiishshido ubbai ne kushiyaappe yiidabaa; hagee ubbai nebaa.
17“Ta Xoossau, neeni wozanaa paacciyoogaanne suuretettaa dosiyoogaa taani erais. Taani ta wozanaa suuretettan ta sheniyan hagaa ubbaa immaas. Ha sohuwan de7iya ne asaikka neeyyo ba sheniyan ufaissan immidoogaa taani be7aas.
18Abeet GODAU, nu maizza aawatu Abrahaama, Yisaaqanne Israa7eela Xoossau, ne asaa wozanan ha gita siiquwaa merinau naaga; eta wozanaakka neekko shiishsha.

19Ne wogaa, ne azazuwaanne ne higgiyaa naaganaadaaninne taani halchchada giigissa wottidoban Beeta Maqidasiyaa i keexxanaadan ta na7aa Solomonau kumetta wozanaa imma” yaagidi galatiis.
20Hegaappe guyyiyan, Daawiti yaa7au ubbau, “GODAA intte Xoossaa galatite” yaagiis. Yaagin yaa7ai ubbai GODAA bantta aawatu Xoossaa galatidosona. Galatidi GODAAYYO gufannidi goinnidosonanne kawuwaayyookka lichchi giidi gufannidosona.
21Wonttetta gallassi asai GODAAYYO yarshshuwaa yarshshiis. Qassi xuuggiyo yarshshuwaakka GODAAYYO yarshshiis; issi sha7u korimata, issi sha7u dorssa orggeta, issi sha7u dorssa marata, ushshaa yarshshuwaanne daro yarshshota yarshshiis.
22Asai he gallassi GODAA sinttan keehippe ufaittiiddi, miisinne uyiis. Yaatidi asai Kawuwaa Daawita na7aa Solomona naa77anttuwaa zaitiyaa tiyidi, a kawotettan minttiis. Xaadooqakka qeese gidanaadan GODAA sinttan tiyiis.
23Hegaappe guyyiyan, Solomoni ba aawaa Daawita sohuwan GODAA kawotaa araatan uttiis. Au ubbabai haniis; Israa7eela ubbaikka ayyo azazettiis.
24Halaqati ubbai, mino asatinne Kawuwaa Daawita naati Kawuwaa Solomonau azazettanau qaalaa gelidosona.
25GODAI Solomona Israa7eela asaa ubbaa sinttan xoqqu xoqqu oottiis; appe kase Israa7eela kawotuyyo imettibeenna bonchchuwaa Solomonayyo immiis.
26Isseya na7ai Daawiti Israa7eela ubbaa bolli kawotiis.
27Daawiti Israa7eela bolli oitamu laitta kawotiis; Kebroonan i laappun laitta kawotiis; Yerusalaamen hasttamanne heezzu laitta kawotiis.
28Daawiti daro laittaa de7idi, duretidi, bonchchettidi, lo77o cimidi haiqqiis. A sohuwan a na7ai Solomoni kawotiis.
29Daawiti koiroppe doommidi wurssettaa gakkanaashin oottidobai, Hananabaa Yootiya Sameela Taarikiyaa Maxaafan, Hananabaa Yootiya Naataana Taarikiyaa Maxaafaaninne Hananabaa Yootiya Gaada Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis.
30I waati haaridaakkonne i waanida wolqqaama asakko, i hanidobai, Israa7eela asainne heeran de7iya kawotettati ubbai hanidobai he maxaafatun xaafetti uttiis.