Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - 1 Cronicas

1 Cronicas 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kanan Ari David sin intiro ay gimong, “Din anak ko ay si Solomon et anggoy na si pinilin Diyos, ngem an-anak pay laeng ya maga di padpadas na. Ngem din maamag yan dakdake ay obla, tan baken palasyo ay panbeeyan di ipogaw mo adi et timplo ay para en Diyos.
2Inpakat ko di am-in ay kabaelak ay nangisagana sin maiamag sin Timplon Diyos ay daydayawek–balitok, palata, bronsi, landok, kaiw ya nankinalasi ay nankababanol ay bato.
3Maitapi sin danay ay insaganak, man-idawatak pay ed wani si balitok ya palata ay mapo sin kabokbokodak ay gameng gapo sin layad ko sin Timplon Diyos ay daydayawek.
4Man-idawatak si tolo ay libo ay talento ay kanginaan ay balitok ya pito ay libo ay talento ay natanig ay palata ay maipakpak sin dingding di Timplo
5ya para sin am-in ay maamag ay pakasapolan si palata ya balitok. Ed wani, sino da di malaydan ay man-idawat si sagot ay mansilbi en Diyos?”
6Idi siya di, nanbolontaryo da ay nan-idawat din papangolon di pamilya, din oopisyal di tribu, din kakapitan di soldado ya din manbanbantay si sanikwan di ari.
7Danay di indawdawat da para sin maisaad ay Timplo: lima ay libo ay talento ya 84 ay kilo ay balitok, sinpo ay libo ay talento ay palata, sinpo ya wao ay libo ay talento ay bronsi ya sin-gasot ay libo ay talento ay landok.
8Am-in ay wadaan si nankababanol ay bato yan nan-idawat da sin pan-idoldolinan si pilak di Timplo ay ay-ayowanan Jehiel ay polin Gerson.
9Et naragsakan din kaipoipogaw tan naimposoan ya silalayad di inyat da ay nan-idawat para en Diyos. Olay aben si Ari David et palalo di ragsak na.
10Pag kanan David ay nangidaydayaw en Diyos sin sangoanan di gimong, “Sik-a ay Yahweh ay Diyos ay dinaydayaw Jacob ay apo mi, sapay koma ta madayaw ka si eng-enggana.
11Wadan sik-a di banol ya panakabalin, kinadiyos ya kinangato, mankoniniing ka ay magay makaiso. Tan okam am-in ay wada ed langit ya isnan daga ya sik-a din ari, sik-a din kangatoan ay turay.
12Dayaw ya kinabaknang, sik-ay napoana, sik-ay mangituray sin am-in ay wada. Wadan sik-a di turay ya panakabalin ay mangipangato ya mangipapigsa sin am-in.
13Man-iyaman kamin sik-a ay Diyos ed wani. San madaydayaw ay ngadan mo di idaydayaw mi.”
26Inturayan David ay anak Jesse din intiro ay Israel
27si opatapolo ay tawen. Pito ay tawen di nanteanad Hebron yan tolonpo ya tolo ay tawen sin inmeyana ed Jerusalem.
28Enggay nakay si David asi matey, et ginanas na di ando ay biyag, dayaw ya kinabaknang. Si Solomon ay anak na di naiskat en sisya ay nan-ari.