Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - 1 Tutumu Vakai

1 Tutumu Vakai 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma ba David i ga ki bulu ta ra kubana, David i ga biti tai Natan ra propet: Go iau ki ta ra pal di ga pait ia ma ra tagatagal, ma ra bok na kunubu kai ra Luluai i ki bakit ika ta ra umana mal na tubatuba.
2Ma Natan i ga biti tai David: Una pait nam parika i ki ta ra balam, tago God i ki maravut u.
3Ma ta nam ra marum iat, ra tinata kai God i ga tadav Natan, ma i biti:
4Una vana, ma una ve kaugu tultul David, Ra Luluai i biti dari: Pa una pait kaugu ta pal upi ina ki tana.
5Pa iau ga ti ki boko tai ta pal papa nam ra bung iau ga agure vairop vue Israel, ma i tuk tar gori; iau ga vana kan tika na pal na mal tar tai ta ra tikai, ma kan tika na pal tar tai ta ra tikai.
6Ba iau ga varagur ma ra tarai Israel ta ra gunagunan, dave, iau ga tir laka ta tika na tena varkurai, nina iau ga tibe pi na kure kaugu tarai, dari: Ta ra ava pa ava ga pait kaugu ta pal ma ra tagatagal?
7Kari una biti dari pire kaugu tultul David: A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Iau ga tak pa u kan ra kikil na sip, ma kan ra varbalaurai na sip, upi una luluai pire kaugu tarai Israel;
8iau ga varagur ma u ta ra lavur gunagunan u ga vana tana, ma iau ga mut vue kaum lavur ebar kan ra luaina matam; ma ina vangala ra iangim, upi na da ra iang i ra umana rangrangina ta ra rakarakan a gunagunan.
9Ma ina tibe ta gunan pi ure kaugu tarai Israel, ma ina vaki diat abara, ma diat a ki ta kadia gunan iat, ma pa da vamareng mule diat; ma ra kaina tarai pa diat a vakaina mule diat da lua,
10ma da papa ta nam ra bung ba iau ga tibe ra umana tena varkurai pi diat a kure kaugu tarai Israel; ma ina uvia pa kaum lavur ebar. Ma go bula iau ve u tana, ra Luluai na page kaum apik na tarai.
11Ma ba na ot kaum umana bung, ma da vadiop u varurung ma ra umana tamam, ina tibe ta natum nina ba una vangala, ma ina page vadekdek kana varkurai
12la iat na pait kaugu ta pal, ma ina page kana kiki na king pa na mutu.
13Ma ina da tamana, ma ia iat na da natugu; ma pa ina tak vue kaugu varmari kan ia, da iau ga tak vue kan nina i ga king lua tam;
14ma ina vaki bulu ia ta ra kubagu ma ta kaugu varkurai pa na mutu; ma da page vadekdek kana kiki na king pa na mutu.
15Ma Natan i ga ve David ure go ra umana tinata ma go ra ninana.
16Ma David ra king i ga ruk, ma i ga ki ta ra luaina mata i ra Luluai, ma i ga biti: Iau to ia, Luluai God, ma ia vang diat kaugu apik na tarai, ba u ga agure iau tadav go ra bung?
17Go ia ra ikilik na magit ta ra luaina matam, God; u ga varvai ure ra apik na tarai kai kaum tultul ta ra umana kilala namur, ma u ga nuk pa iau bula varogop ma ra umana ngalangala, Luluai God.
18Ava bula David na tatike piram ure ra variru nina u ga ru kaum tultul me? Tago u nunure kaum tultul.

19Ea, Luluai, u tar pait go ra ngala na magit upi na po rikai, upi na boina ure kaum tultul, varogop ma ra nuknukim iat.
20Ea, Luluai, pa ta tikai ba amur varogop me, ma pa ta enana god ave ga valongore ure, ia kaka u.
21Ma akave ta vuna tarai ta ra rakarakan a gunagunan nina ba dia varogop ma kaum tarai Israel, nina ba God i ga valaun pa diat upi kana tarai iat, upi ra iangim na rararang tara umana ngala na magit na bunurut, ba u ga korot vanavana vue ra umana Tematana kan ra luaina mata i kaum tarai nina u ga kul valaun diat kan Aigipto?
22Ma u ga vaki kaum tarai Israel upi diat kaum tarai vatikai namur; ma u, Luluai, u ga tur rikai upi kadia God.
23Kari, Luluai, boina ba ra tinata nina u ga tatike ure kaum tultul ma ure kana apik na tarai na tur tukum, ma una pait ot pa nam u ga tatike.
24Ma boina ba ra iangim na tur tukum ma na ngala pa na mutu, ba di biti, ra Luluai kai ra lavur kor ia ra God kai Israel, maikir, a God ure Israel; ma di page vadekdek ra apik na tarai kai David kaum tultul ta ra luaina matam.
25Tago u, kaugu God, u tar vaarike pire kaum tultul ba una page kana apik na tarai, kari kaum tultul i ga nuk ia ta ra balana ba na araring ta ra luaina matam.
26Boina, Luluai, u kaka God, ma u ga vamading ure go ra bo na magit pire kaum tultul;
27kari u tar gugu ba una vadoane ra apik na tarai kai kaum tultul, upi na tur vatikai namur ta ra luaina matam; tago u, Luluai, u tar tata vadoane, ma na ti doan pa na mutu.