Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ kí zↄ̃̀lɛ a bɛ, a ò ãnabi Natãɛ: Ée! Kpɛ́ pↄ́ wa dↄ̀ ń sɛdɛ lío ↄ̃ máↄ zↄ̃lɛu, Dii bàakuawanↄ kpagolo iↄ dilɛa zwã̀akpɛua?
2Natã wèwà à mɛ̀: Lá à n pↄ gbàn kɛ, asa Lua kunnↄɛ.
3Gwãasĩna bee Dii yã'ò Natãɛ à mɛ̀:
4Gɛ ǹ o ma zↄ̀blena Davidiɛ ma mɛ̀ ↄ̃mɛ a bɛ pↄ́ máↄ ku a guu kpamɛɛo.
5Za gↄↄ pↄ́ ma bↄ ń Isailiↄ Egipi e gbã mi bɛkpao. Miↄ sↄ̃kĩikpakpaɛ, zwã̀akpɛ mɛ́ ma zↄ̃lɛkĩi ũ.
6Gu pↄ́ ma sↄ̃kĩikpàu ń ma gbɛ̃́ Isailiↄ píi mi dↄaanaↄ dilɛ aa dↄaanɛ́ɛ, kási mi o ń gbɛ̃eɛ, bↄ́yãi i kpɛdↄmɛɛ ń sɛdɛ líoo nio.
7Gɛ ǹ o ma zↄ̀blena Davidipiɛ, ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀ ma aà sɛ̀ sãdãdãkĩi, kɛ́ aàↄ dɛ ma gbɛ̃́ Isailiↄ dↄaana ũɛ.
8Gu pↄ́ à gɛ̀u píi miↄ kuaànↄɛ, ↄ̃ ma aà ibɛɛↄ dɛ̀dɛɛ̀. Má aà tↄbↄ maamaa saɛ, iↄ dɛ dṹnia tↄdeↄ do ũ.
9Ma bùsu kpà ma gbɛ̃́ Isailiↄwa ma ń kálɛu, ↄ̃ aa zↄ̃̀lɛu aa gↄ̃̀ vĩ. Aa sↄ̃̀deedeekɛ lↄo. Gbɛ̃vãiↄ e ń wɛtã lá aa ń wɛtã̀ káau
10gↄↄ pↄ́ ma dↄaanaↄ dìlɛnɛ́wa lↄo. Má aà ibɛɛpiↄ busaɛ̀ píiɛ. Ma Dii málɛ oɛ̀, mámɛ má bɛkpaɛ̀ aà buiↄ gbãa'ekĩi ũ.
11Tó aà gↄↄ pà à gà, má aà nɛgↄ̃ɛ mɛ̀ndo sɛ lɛsĩɛ, mí aà kpa kpalau.
12Aàpi mɛ́ a kpɛdↄmɛɛ, iↄ ku kpalau e gↄↄpii.
13Mámɛ máↄ dɛ aà mae ũ, aàpi iↄ dɛ ma nɛ́ ũ. Má gbɛ̃kɛ bↄaaaànↄ lá má bↄ̀aa ń gbɛ̃́ pↄ́ kú aà ãawao.
14Má aà buipi kpa kpala pↄ́ bↄ̀ ma kĩ́iu, iↄ ku we e gↄↄpii, iↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ kía ũ, mɛ́ aà kpalapi aↄ láaa vĩo.
15Ɔ̃ Natã yã́pi dàu a sìu Davidiɛ lá Dii òɛwa píi.
16Ɔ̃ kí Davidi gɛ̃̀ zↄ̃̀lɛ Dii aɛ à mɛ̀: Dii Lua, bↄ́n ma ũi? Deↄn ma bɛdeↄ ũ ↄ̃ n ma ka gweaɛ taawai?
17Lua, bee kɛ̀nɛ fɛ̃́nɛũ e tia, ↄ̃ n mapi n zↄ̀blena bui pↄ́ aↄ ku zia yã'ò lↄ. Dii Lua, ↄ̃ n ma dilɛ lándↄ̃ má dɛ gbɛ̃́piilawaa?
18Dii Lua, kpelewa má o sa mapi n zↄ̀blena kã́fĩa yã́ musu lↄi? Ń ma dↄ̃.

19Dii, n yãzↄ̃ↄpi kɛ̀ lá ń yeiwa ma yã́iɛ, ↄ̃ ń tò mapi n zↄ̀blena má yãzↄ̃ↄpiↄ dↄ̃ píi.
20Dii, gbɛ̃e muaannↄo. Diie kuo, n bàasio, lá wá màwa.
21Démɛ muaa ń n gbɛ̃́ Isailiↄi? Dṹnia buiↄ guu bui mɛ̀ndopi ↄ̃ ń bò n gbɛ̃́ↄ ũ. N nzĩa tↄbↄ̀, n yãzↄ̃ↄ bↄnsaɛↄ kɛ̀ n gbɛ̃́piↄnɛ, n buieↄ yà n gbɛ̃́ pↄ́ n ń bó Egipiↄnɛ.
22N Isailiↄ dìlɛ aaↄ dɛ n gbɛ̃́ↄ ũ e gↄↄpiiɛ. Dii, n gↄ̃ ń Lua ũ.
23Dii, to lɛ́ pↄ́ ń gbɛ̃̀ mapi n zↄ̀blena ń ma buiↄ yã́ musu àↄ ku gↄↄpii. Kɛ lá ń òwa,
24ní tↄbↄ maamaa e gↄↄpii, wi mɛ Dii Zĩgↄ̃deá Isailiↄ Luaɛ, mɛ́ mapi n zↄ̀blena Davidi, ńyↄ̃ ma buiↄ zĩ́napɛlɛ,
25asa mpi ma Lua, ń òmɛɛ n mɛ̀ ńyↄ̃ bɛkpamɛɛ ma buiↄ gbãa'ekĩi ũɛ. A yã́i tò mapi n zↄ̀blena ma sↄ̃dìlɛ ma wabiɛ bee kɛ̀ma.
26Dii, ḿmɛnn Lua, ↄ̃ n yãmaapi ò mapi n zↄ̀blenaɛ.
27Báaada mapi n zↄ̀blena ma buiↄgu sa, níↄ wɛ́tɛńzi gↄↄpii. Dii, ḿmɛ n báaadàńgu, aaↄ báaa vĩ e gↄↄpiiɛ.