Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SIVARAI

1 SIVARAI 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Davida be iena ruma badana dekenai ia noho. Unai neganai Davida ese peroveta tauna Natana dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau be sida ruma lalonai lau noho, to Dirava ena Taravatu Maua be Palai Dubu sibona lalonai ia noho.”
2Natana ese king dekenai ia haere, ia gwau, “Oi lao, oiemu ura do oi karaia, badina Lohiabada be oi danu ia noho.”
3To unai hanuaboi lalonai Lohiabada ena hereva be Natana dekenai ia mai, ia gwau,
4“Oi lao, lauegu hesiai tauna Davida dekenai lauegu hereva do oi hamaoroa, oi gwau: Oi ese lauegu noho ruma do oi haginia lasi.
5Israela taudia be Aigupito tano dekena amo lau hakaua mai dinana ia mai bona hari, lau be ruma ta dekenai lau noho lasi. To lau be gabu ta ta dekenai lau loaloa, Palai Dubu dekenai lau noho.
6Israela taudia danu lau loaloa gabudia ibounai dekenai be edia gunalaia taudia, lau abia hidi taudia, nega ta lau nanadaia lasi, inai bamona, ‘Badina dahaka sida ruma ta lau dekenai do oi karaia lasi?’
7“Unai dainai lauegu hesiai tauna Davida do oi hamaoroa, Siahu Ibounai Lohiabada be inai bamona oi dekenai ia hamaoroa: ‘Rei gabuna dekena amo, mamoe naria gaukara dekena amo oi lau abia, lauegu bese Israela edia king do oi lao totona.
8Bona lau ese oi dekenai lau noho, oiemu loaloa gabudia ibounai, bona oi dekenai idia tuari henia taudia be lau ese lau halusia oiemu vairana dekenai. Bona oiemu ladana do lau habadaia, tanobada edia king badadia edia ladana hegeregere.
9Bona lauegu bese Israela edia noho gabu do lau gwauraia, bona edia gabu korikori do lau halaoa, tau ta ese idia do ia kokia diba lasi. Dagedage taudia ese idia do idia hisihisi henidia lou lasi, guna idia karaia bamona.
10Lau ese gunalaia taudia lau abia hidi negana ia mai bona hari, unai bamona hisihisi idia davaria, to lau ese laga-ani oi dekenai do lau henia unai dagedage dekena amo. “ ‘Bona lau Lohiabada ese danu oi dekenai lau gwauhamata, oiemu iduhu be lau Lohiabada ese do lau haginia.
11Oi be do oi mase, bona oiemu tubuna bona tamana danu oi idia guria neganai, lau ese oiemu natuna ta do lau haginia, king dagi do ia abia. Do lau haginia goada.
12Ia ese ruma badana lauegu Ladana totona do ia haginia, bona lau ese iena basileia do lau haginia goada, unai basileia do ia gini hanaihanai.
13Lau be iena tamana do lau lao, ia be lauegu natuna. Lau ese egu bogahisihisi be ia dekena amo do lau kokia lasi, Saulo dekena amo lau kokia hegeregere. Saulo be lau ese lau kokia, oi ese iena king dagi do oi abia totona.
14To inai oiemu natuna be egu bese bona egu basileia ena gunalaia tauna do lau halaoa, bona inai egu basileia do ia noho ela bona hanaihanai. Oiemu natuna ena king dagi, be iena bese dekenai do ia noho nega ibounai, doko lasi.’ ”
15Natana ese inai hereva, Dirava ese ia hedinaraia gaudia ibounai, be Davida dekenai ia hamaoroa.
16Vadaeni king Davida ese Lohiabada ena Palai Dubu ia raka vareai, ia helai diho, bona ia guriguri inai bamona: “Lohiabada Dirava e, lau bona lauegu bese be namo lasi, to oi ese lau oi hakaua namonamo, ia mai bona hari.
17“To hari, Lohiabada Dirava e, oi ese ma hanamoa haida lau dekenai oi henia noho. Oi ese gwauhamata momo lauegu tubuna taudia hanamoa totona oi gwauraia vadaeni. Inai be vaira lagani edia lalonai do idia vara gaudia. Lohiabada Dirava e, oi ese tau badana ta lau oi halaoa noho, a?
18“Lau be oi dekenai dahaka lau hereva diba? Lohiabada Dirava e, lau be oiemu hesiai tauna, oi diba lau, to oi ese lau oi hanamoa noho.

19Lohiabada e, oiemu hesiai tauna dainai, bona oiemu ura dainai, inai kara badana lau dekenai oi karaia, bona inai oiemu gwauhamata badadia ibounai oi hedinaraia vadaeni.
20“Lohiabada e, ta ia noho lasi oi hegeregere. Ai be oiemu sivarai ai kamonai dainai, ai diba oi sibona be Dirava.
21Bona edena bese be oiemu bese Israela hegeregere? Inai bese tamona be oi ese hesiai mai guia danu dekena amo oi hamauria, oiemu bese do idia lao totona. Oi ese kara badadia, idia totona oi karaia gaudia, ena sivarai be tanobada ibounai ese idia kamonai. Oi ese oiemu bese taudia Aigupito dekena amo oi hamauria, bona oiemu bese taudia idia raka vaira neganai, oi ese idau bese taudia oi lulua ore.
22Oiemu bese Israela be oi ese oi haginia vadaeni, oiemu bese korikori do ia lao hanaihanai. Bona Lohiabada e, oi be edia Dirava oi lao vadaeni.
23“Lohiabada Dirava e, oiemu gwauhamata lau bona lauegu tubuna taudia totona do oi hamomokania hanaihanai. Bona inai gwauhamata ena kara ibounai do oi karaia.
24Vadaeni oiemu ladana be taunimanima do idia hanamoa hanaihanai, do idia gwau, ‘Siahu Ibounai Lohiabada be Israela ena Dirava.’ Bona lau, oiemu hesiai tauna Davida, egu basileia do ia gini goada noho oiemu vairana dekenai, ela bona hanaihanai.
25“Egu Dirava e, oi ese inai gaudia lau, oiemu hesiai tauna, dekenai oi hedinaraia vadaeni, oi gwau, ‘Oiemu bese be king taudia do lau haginia.’ Unai dainai goada lau davaria, inai bamona guriguri do lau gwauraia totona.
26Lohiabada e, oi be Dirava, bona inai gwauhamata namona momokani lau dekenai oi gwauraia vadaeni.
27Unai dainai, mani emu kara, lauegu tubuna taudia do oi hanamoa, vadaeni oiemu hanamoa do idia davaria noho. Badina be, Lohiabada e, oi ese oiemu hereva dekena amo oi hanamodia vadaeni, bona oiemu hanamoa be egu tubuna taudia edia latanai do ia noho ela bona hanaihanai.”