Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SISIGA

1 SISIGA 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1David na ena ruma ai e nohova. Una negana ai David ese peroveta tauna Natan e hereva henia, eto, A itaia, lau na sida rumana ai na nohomu, a Iehova ena taravatu mauana na kalaga ai e miamu.
2Bena Natan ese David e hamaoroa, eto, Lalomu ai e miamu ḡauna idoinai do ba karaia, badina be Dirava na oi ida.
3A una hanuaboi Iehova ena hereva na Natan enai e kau, eto,
4Aola, egu hesiai tauna David ba hamaoroa, Iehova na ini e gwau tomamu: Egu noho rumana auta basio haginia.
5Badina be ruma ta ai asina noho, Israel na hakaua isi dinana amo ema bona ina dina, a kalaga ta amo ela bona kalaga ta, bona noho gabuna ta ela bona noho gabuna ta, vada na noho eva-eva.
6Israel idoinai ida na loa heniva gabudia iboudiai lalodiai Israel ena hahemaoro taudia, na haḡanidia egu orea Israel bae reḡua taudia, ta na hereva henia a, nato “Dahaka dainai egu sida rumana auta to haginia?”
7Taunabunai, harihari egu hesiai tauna David ba hamaoroa, Iehova Sabaota na ini e gwau tomamu: Rei gabuna amo bona mamoe ireḡudia amo na abimu, egu bese Israel lohiana ai baola helaoreana;
8emu loa daladia iboudiai lalodiai vada na bamomu, bona oi inaimu iboudiai na oi vairamu ai vada na negedia daure; bona oi ladamu do baina hadaea, tanobada ai lada-bada taudia heḡereḡeredia.
9Egu bese Israel ena gabu baina duanai henia, bona baina hadaia, bena ena gabu korikori ai baine noho, basie hamarerea lou. Daḡedaḡe taudia ese basie habuaia lou, gunaguna e karava heḡereḡerena,
10egu bese Israel ena hahemaoro taudia na duanaidia negana amo; bona inaimu iboudiai baina hadareredia. Ina danu na hamaoromumu, Iehova ese emu iduhu baine haginia.
11Emu dina bae ore bena tubu tama dekedia baola negana ai oi ese o havaraia merona, oi natumu mamaruanedia ta, lau ese baina abia isi, bona ena basileia danu baina haginia.
12Ia ese egu ruma auta baine haginia; bona lau ese iena terono baina haginia ela bona hanaihanai.
13Lau na ia tamana ai bainala, bona ia na lau natugu ai bainela; egu hebogahisi na iena amo basina abia oho, e gunalaimu tauna ena amo na abia oho heḡereḡerena;
14a egu ruma ai bona egu basileia ai baina hamomokania hanaihanai, bona iena terono baine gini ela bona hanaihanai.
15Ini hereva iboudiai bona ina mata-hanai idoinai heḡereḡeredia ai, Natan ese David e hamaorolaia.
16Bena King David e raka vareai, Iehova vairanai e helai, eto, Dirava Iehova e, lau be daika bona egu iduhu be dahaka, bena oi ese vada o hakaugu ema bona hari?
17Dirava e, una na ḡau pipikina oi vairamu ai; oi ese emu hesiai tauna ena iduhu vada o herevalaia, nega dau ai baine vara ḡauna, bona uru gabedia vada o haheitalaigu, Dirava Iehova e!
18Ma dahaka David ese baine hamaorolaimu, emu hesiai tauna vada o hanamoa dainai? Badina be emu hesiai tauna na vada o dibaiamu.

19Iehova e, emu hesiai tauna bagunai bona sibomu emu lalo-hadai heḡereḡerena ai, ina kara hereana idoinai vada o karaia, bona ini kara badadia iboudiai vada o hahedinarai.
20Iehova e, oi na asi idaimu, Dirava ta na ma lasi, taiamai ai a kamonai ḡaudia iboudiai heḡereḡeredia.
21Edena bese tanobada ai na emu bese Israel heḡereḡerena? Dirava ese vada e hamauria, iena bese ai bainela; oi sibomu ladamu o hadaia, kara badadia bona hahegari karadia o karava daidiai; bona bese idau-idau na oiemu bese, Aigupto arrto o hamauria besena, vairana amo o luludia lasi.
22Bena emu taunimanima Israel na emu bese ai o halaodia, ela bona hanaihanai; bona oi danu, Iehova e, edia Dirava ai o hahelao.
23Iehova e, emu hesiai tauna bona ena iduhu o herevalaidia herevana na vada baine gini hanaihanai, bona o gwauraia heḡereḡerena ba karaia.
24Bena oi ladamu baine gini, bona bae imodaia hanaihanai, baeto “Iehova Sabaota, Israel Diravana, na Israel taudia edia Dirava”; bona emu hesiai tauna David ena iduhu na oi vairarnu ai baine gini.
25Badina be oi, egu Dirava, ese emu hesiai tauna vada o hahedinarai henia, ena iduhu ba haginia oto; una dainai emu hesiai tauna ese goada vada e davaria, oi vairamu ai baine ḡuriḡun.
26Iehova e, oi na Dirava, bona oi ese ina ḡau namona na emu hesiai tauna vada o gwaurai henia hamata;
27taunabunai, mani emu kara emu hesiai tauna ba hanamoa, bena oi vairamu ai baine hesiriu hanaihanai; badina be, Iehova e, oi ese vada o hanamoa ḡauna na baine namo ela bona hanaihanai.