Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daawiti ba kawo keettan de7iiddi, hananabaa yootiya Naataana, “Taani zigaappe keexettida keettan de7ais; shin GODAA Maachchaa Taabootai dunkkaane garssaana” yaagiis.
2Yaagin Naataani Daawita, “Oottanau ne wozanai qoppidobaa ubbaa ootta; GODAI nenaara de7ees” yaagiis.
3SHin he gallassa qammi GODAA qaalai Naataanakko yiidi,
4“Ba; baada ta ashkkaraa Daawita hagaadan yaaga; ‘GODAI hagaadan yaagees; “Taani de7ana keettaa keexxanai nena gidakka.
5Aissi giikko, taani Israa7eelata Gibxxeppe kessido gallassaappe doommada hachchi gakkanaashin, keettan de7abeikke; taani dunkkaaniyaappe dunkkaaniyau, qassi issi sohuwaappe hara sohuwau yuuyada de7aas.
6Taani Israa7eela asaa ubbaara yuuyido soho ubban, ta asaa heemmanau taani azazido Israa7eela daannatuppe oossinne, ‘Taayyo zigaa keettaa aissi keexxabeikkii?’ gaada oichchabeikke” yaagees’ yaaga.
7“Hegaa gishshau, ha77ikka ta ashkkaraa Daawita, ‘Ubbaappe Wolqqaama GODAI nena hagaadan yaagees; “Taani nena hentta gadeppe, dorssaa heemmiyoosaappe denttada, ta asaa Israa7eela kaalettanaadan ekkaas.
8Neeni biido soho ubban taani nenaara issippe gidaas; ne morkketa ubbaa ne sinttaappe diggaas. Ha77i simmi taani ha sa7an erettida gita asatu sunttaadan ne sunttaa gitayana.
9Qassi taani ta asaassi, Israa7eelassi soho immada, eta he sohuwan tokkana. Hegaa gishshau, eti bantta sohuwan de7ana; eti naa77antto shabbirettokkona. Kase taani ta asaa Israa7eela bolli daannata sunttido wodiyaappe doommin naaqqidoogaadan, naa77antto iita asati eta naaqqokkona. Taani ne morkketa ubbaa neeyyo haarissana. “‘“Hegaa bollankka GODAI ba huuphen ne zareti de7i be7anaadan oottanaagaa neessi yootees.
11Ne baree wurin, haiqqada ne maizza aawatun gaittiyo wode, taani neeppe guyyiyan ne zariyaa, ne naatuppe issuwaa denttada, a kawotettaa minttana.
12Taayyo keettaa keexxanai a; taani a kawotaa araataa merinau mintta essana.
13Taani ayyo aawa gidana; ikka taayyo na7a gidana. Neeppe kase kawotida Saa7oolappe taani ta siiquwaa ekkarggidoogaadan, taani appe mulekka ekkikke.
14Taani a ta asaa bollinne ta kawotettaa bolli merinau sunttana; a kawotaa araataikka merinau minni eqqana” yaagees’ yaaga” yaagiis.
15Naataani Xoossai ayyo ajjuutan qonccissido qaalaa ubbaa hagaadan Daawitayyo odiis.
16Hegaappe guyyiyan, Kawoi Daawiti dunkkaaniyaa gelidi, GODAA sinttan uttiis. Uttidi hagaadan yaagidi woossiis; “Abeet GODAU, Xoossau, neeni hagaa ubbaa taayyo oottanau taani oonee? Ta so asaikka aibee?
17Abeet GODAU, hagee ne aifiyaa sinttan guutta milatin, ne ashkkaraa zareti sinttappe yaana laittatun hananabaa yootadasa. Tana qassi gita asa kessadasa.
18Neeni tana ne ashkkaraa bonchchido gishshau, taani Daawiti simmi ai gaanau danddayiyaanaa? Neeni tana ne ashkkaraa eraasa.
19Abeet GODAU, ne ashkkaraa gishshau, ne wozanaa qofaadan ha gitabaa ubbaa oottada, ha gitatettaa ubbaa tana erissadasa.

20“Abeet GODAU, ne mali issoinne baawa. Nuuni nu haittan siyidoogaadan, neeppe attin, hara xoossi baawa.
21Neeni ne asa oottanau wozido ne asaa Israa7eela milatiya hara kawotetti sa7aa bollan baawa. Neeni oottido gitanne maalaalissiya oosotu gaasuwan ne sunttai biittan sa7an erettiis. Neeni Gibxxeppe wozido ne asaa sinttaappe kawotettata laaggadasa.
22Neeni ne asaa Israa7eela merinau nebaa oottadasa. Abeet GODAU, neenikka eta Xoossaa gidadasa.
23“Abeet GODAU, neeni ne ashkkaraabaanne a zerettaabaa haasayidoogee merinau minni eqqo; neeni oottana giidoogaadankka ootta.
24‘Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Xoossai tumaappe Israa7eelassi Xoossaa’ geetettanaadan ne sunttai merinau minni eqqananne gitatana. Ne ashkkaraa Daawita zareti ne sinttan minni eqqana.
25“Abeet ta Xoossau, ‘Taani ne zareti de7i be7anaadan oottana’ yaagada neeni taassi ne ashkkaraassi qonccadasa. Hegaa gishshau, taani ne ashkkarai ha woosaa nena woossanau xalaas.
26Abeet GODAU, neeni Xoossaattennee! Neeni ha lo77o qaalaa taayyo ne ashkkaraayyo oottana gaadasa.
27Ne sinttan yaa merinau gam77anaadan, ne ashkkaraa zariyaa anjjanau ufaitta. Abeet GODAU, neeni anjjidoogee merinau anjjettidaagaa gidana” yaagidi woossiis.