Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Biblia - 1 CRÓNICAS

1 CRÓNICAS 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Teipa David mijcueni huan pejqui itztoc ipan nopa yancuic caltanahuatili. Huan se tonali quinotzqui nopa tajtolpanextijquet Natán huan quiilhui: ―Xiquita ama na niitztoc nica ipan ni cali yejyectzi cati quipiya itapepecholhua ica huapalme ten tiocuahuit, huan nopa caxa cati quipiya nopa camanali cati TOTECO quichijtoc ica tojuanti eltoc ipan se yoyon cali.
2Huan Natán quiilhui: ―Xijchihua nochi cati ipan moyolo timoilhuía cuali para tijchihuas pampa Toteco Dios itztos mohuaya.
3Pero ipan nopa tayohua, Toteco Dios monexti ica Natán huan quiilhui:
4“Xiya campa notequipanojca David huan xiquilhuiti para quej niininTECO niquijtohua: ‘Amo ta cati techchijchihuilis notiopa para ipan niitztos.
5Hasta huejcajquiya quema niquinquixti israelitame ipan tali Egipto huan hasta ama, amo quema niitztoc ipan se cali o se tiopamit. Nochipa niitztinemiyaya ipan se yoyon cali o seyoc cati quihuicayayaj ten se lugar hasta seyoc.
6Ipan nochi nopa tonali quema niitztoya inihuaya nopa israelitame amo quema niquinilhui nopa tayacanani cati na niquintequimacac para ma quinyacanaca nopa israelitame huan niquinilhui: “¿Para ten amo antechsencahuilijtoque se yejyectzi cali ten tiocuahuit? Quej nopa xiquilhui.” ’
7“Nojquiya xiquilhui notequipanojca David para na niiTECO Cati Niquinyacana Noilhuicac Ejcahua Ma Tatanitij huan niquijtohua: ‘Nimitzquixti ten campa tiquinmocuitahuiyaya borregojme huan nimitzchijqui xieli tiinintanahuatijca noisraelita masehualhua.
8Huan na ninemiyaya mohuaya campa hueli campa tiyajqui. Huan nochi mocualancaitacahua niquintzontamilti moixpa. Ama nimitzhueyitalis huan nijchihuas para nochi campa hueli ipan taltipacti quicaquise ten ta.
9Nojquiya nijcualtalijtoc se tali para israelitame campa itztose temachme huan campa sequinoc amo huelise quincuatotonise. Nopa tali elis iniaxca huan ayecmo quintaijyohuiltise fiero tacame quej quinchihuiliyayaj achtohuiya
10ten nopa tonali quema niquintali jueces para quinyacanase nomasehualhua. Huan niquintzontamiltis nochi mocualancaitacahua. “ ‘Huan ica ta nijchihuas ma pehua se familia ten tanahuatiani pampa tacame cati hualase ipan ta elise tanahuatiani ipan tali Israel quej ta.
11Huan quema ya ajsitos nopa tonali para timiquis huan tiyas campa motatahua, nijchihuas para se mocone ma eli tanahuatijquet. Huan itanahuatilis nijchihuas ma eli nelchicahuac.
12Yaya elis cati techchijchihuilis se tiopamit. Huan ica ya huan iixhuihua pehuas se tanahuatili cati elis para nochipa.
13Na nielis niitata huan yaya elis nocone. Nochipa niquicnelis quej nijchijqui ica Tanahuatijquet Saúl.
14Nijchihuas mocone para tayacanas ipan se cali ten tanahuatiani cati tacajtiyase huan cati quisase ipan ta para tanahuatise ipan notanahuatilis para nochipa.’ ” Quej nopa TOTECO quiilhui Natán ma quipohuili David.
15Huajca Natán yajqui huan quipohuili Tanahuatijquet David nochi cati quiitac ipan nopa tanextili huan nochi cati TOTECO quiilhuijtoya.
16Huan David calajqui huan mosehui iixpa TOTECO huan quiijto: “¿Taya nopati na huan taya ipati nofamilia para techmacatoc nochi ni tatiochihuali?
17Huan amo san ya ni techchihuilijtoc, pero ama, Toteco Dios, techtajtolcahuilijtoc para tijchihuas para se noixhui elis tanahuatijquet para nochipa. Ta ticamanalti ama ten miyac tonali teipa huan para se noteipa ixhui elis tanahuatijquet. TOTECO Dios, ta techchihua quej nielisquía se masehuali cati tahuel nicuali.
18Amo nijmati taya niquijtos pampa tahuel techtepanitztoc. Cuali tijmati para na amo teno nopati.

19TOTECO, pampa tijpiya hueyi moyolo, techtajtolcahuilijtoc nochi ni tamanti cati tahuel huejhueyi huan tijnequi nojquiya ma nitenextilis mohueyitilis.
20Amo aqui seyoc quej ta, TOTECO. Amo quema aqui quicactoc ten seyoc Dios iyoca ten ta.
21Nojquiya ipan nochi taltipacti amo onca seyoc xinachti masehualme quej tiisraelitame, tojuanti cati timomasehualhua. Amo onca seyoc xinachti masehualme cati ininTeco Dios quinmanahuijtoc quej ta tijchijtoc ica tojuanti. Quema techquixti tiisraelitame ten tali Egipto ica miyac huejhueyi tiochicahualnescayot, nochi mitzixmatque para tahuel tihueyi. Huan teipa nopa sequinoc masehualme cati itztoyaj ipan ni tali tiquinquixti toixpa timomasehualhua.
22Ta techtapejpenijtoc tiisraelitame para ma tielica moaxcahua para nochipa. Huan ta TOTECO timochijtoc titoTeco.
23“Huajca ama, TOTECO, nijselía huan nijneltoca mocamanal cati tiquijtojtoc para na huan cati teipa tacajtiyase ica na noeso tanahuatise para nochipa ipan ni tali. Ma eli temachti mocamanal huan ma mochihua san quej ta tiquijtojtoc.
24Ma mitzhueyitalica para nochipa nochi masehualme. Quena, nochi ipan taltipacti campa hueli ma quiijtoca: ‘TOTECO Cati Quinyacana Iilhuicac Ejcahua Ma Tatanitij, yaya ininTeco nopa israelitame.’ Huajca xijchihua para temachti tanahuatis se nocone o se noixhui para nochipa.
25“Toteco Dios, ta techmachiltijtoc para tiquinchihuas noixhuihua ma elica tanahuatiani, huan huajca na cati nimotequipanojca, nimotemacatoc ama para nimotatajtis quej ni moixpa.
26TOTECO, ta tiDios huan techtajtolcahuilijtoc para techchihuilis miyac tamanti cati cuali.
27Huajca ama TOTECO nimitztajtanía techtiochihua huan xiquintiochihua noteipa ixhuihua para inijuanti huelise tanahuatise para nochipa moixpa. Pampa quema ta, TOTECO, titetiochihua, elij tatiochihualme para nochipa.”