Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋkɑlʋɣʋ

Kʋkɑlʋɣʋ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɑlɑɑm cɛkǝnɑɑ sɩ Tɑcɑɑ sɩɩwɑɣɑ sɩ ɩ kooliɣi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ kʋpɑntʋ. Ɩlɛ ɩ tɑ tɑsɑ pɛɛkʋɣʋ sɩ ɩ suliɣi Ɩsɔ ɩsɩɩ ɩ tɩɩ lɑkɩ tɔ. Ntɛnɑ ɩ kɛɛsɩ kpɑkpɑɑ nɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɔɔ.
2Ɩ kʋsɑ ɩsɛ nɑ ɩ́ nɑ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ pɑ tǝsikile, ɩlɛnɑ Ɩsɔ Feesuɣu tii ɩ tɔɔ.
3Nɑ ɩ́ mɑ kɑwǝyɑɣɑ sɩ: Peyɔɔ pǝyɑlʋ Pɑlɑɑm mɑ́, mɑ kʋkpɑɑlǝtʋ ntɔ. Pǝ kulɑ mɑ ɩsɛ kɛ́.
4Mɑ nɩɩkɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ́, nɑ mɑ́ pɑɑsǝɣǝnɑ nti Tomɑ tǝnɑ tʋ hʋlǝɣɩ-m tɔ. Ye mɑ sɛɛkɩ-ɩ ɩ hʋlǝɣɩ-m ɩ tǝɣɩ.
5Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ Yɑkɔpʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mɛ, mǝ cokɑ tewɑɣɑ pǝ tɩɩ fɛɩ.
6Pǝ cɑɣɑ kɛ́ ɩsɩɩ lɔɔŋ wei ɩ kpeŋ tɔ, yɑɑ pɔɣɔ kʋtemiŋ tɔɔ hɑlǝm. Yɑɑ tɩɩŋ kʋpɑŋ wei Tɑcɑɑ tuuwɑ pɔɣɔ nɔɣɔ tɔ.
7Pǝ cɑɣɑ ɩsɩɩ lʋm sukuɣu nɑ pǝ wɑtǝɣɩ tɩɩŋ tɛɛ tɔ. Pɑ wulɑʋ kɑ́ kǝlɩ Akɑkɩ nɑ pɑ kɑwulɑɣɑ tɛɛ toŋ.
8Ɩsɔ lǝsǝnɑ-wɛɣɛ Icipiti tɑɑ, nɑ tomiŋ ɩsɩɩ tɑɑlɛ nɑʋ. Nɑ pɑ́ yɔkǝɣɩ pɑ kolontunɑɑ mʋwɑ nɑ pɑ́ cʋtǝtǝɣɩ-wɛɣɛ nyǝmɑ́.
9Pɑ luŋiɣi kɛ́ ɩlɛnɑ pɑ hǝntɩ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑsɩ. Awe pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ kʋsɩ-wɛ nɑ toŋ? Ɩsɛɣɛlɩ, pǝ́ kooli kʋpɑntʋ kɛ nyɑ́ kʋpɑntʋ koollu. Pǝ́ tǝŋsɩ mpusi kɛ nyɑ́ mpusi tǝŋsǝlɑɑ.
10Tǝnɑɣɑlɛ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ Pɑlɑkɩ nɑ ɩ́ kɑlǝɣɩ nɑ ɩ́ fiisiɣi niŋ nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ: Mɑ kɔnɑ-ŋ kɛ́ sɩ ń tǝŋsɩ mɑ kolontunɑɑ kɛ mpusi. Tɔm tooso nyǝm ntɔ n kooliɣi-wɛɣɛ kʋpɑntʋ.
11Polo ń kpe. Mɑɑ sɩɩwɑ sɩ mɑɑ kʋsɩ nyɑ́ nyʋɣʋ kɛ́. Amɑ Tɑcɑɑ kisɑɑ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɑlɑɑm cɔwɑ Pɑlɑkɩ sɩ: Anɩ mɑɑ tɛmɑ nyɑ́ tillɑɑ kɛ heeluɣu sɩ,
13pɑɑ n kɑ́ cɛlɛ-m nyɑ́ kɑwulɑɣɑ tɑɑ liɣitee nɑ wʋlɑ tǝnɑ, pǝ fɛɩ sɩ mɑ́ kpɛɛsǝnɑ Tɑcɑɑ. Nti tǝ tike ɩ́ kɑ́ tʋ mɑ nɔɣɔ tɑɑ tɔɣɔ mɑɑ yɔɣɔtɩ.
14Tɔʋ, nɔɔnɔɔ mɑɑ mǝlɩ mɑ yǝlɑɑ kiŋ. Ɩlɛ kɔɔ nɑ mɑ́ hʋlɩ-ŋ mpi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ wɑkǝlɩ nyɑ́ yǝlɑɑ kɛ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ tɔ.
15Ntɛnɑ ɩ́ mɑ́ kɑwǝyɑɣɑ sɩ: Peyɔɔ pǝyɑlʋ Pɑlɑɑm mɑ́, mɑ kʋkpɑɑlǝtʋ ntɔ. Pǝ kulɑ mɑ ɩsɛ kɛ́.
16Mɑ nɩɩkɩ Ɩsɔ nyɑ́ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ́, nɑ mɑ́ pɑɑsǝɣǝnɑ nti n hʋlǝɣɩ-m tɔ. Ye mɑ sɛɛkɩ-ŋ n hʋlǝɣɩ-m nyɑ́ tǝɣɩ.
17Mɑ loosiɣi mpi pɩɩ tɛ nɑ pǝ́ lɑ́ tɔ, nɑ mɑ́ nyǝnǝɣɩ-wɩ. Ɩsɔtʋlʋŋɑ kɑ́ lɩɩ Yɑkɔpʋ lʋlʋɣʋ tɑɑ. Wulɑʋ kɑ lɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ nɑ ɩ́ mɑ́ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ lǝkpɑɣɑsɑɣɑ nɑ Sɛɛtɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nyɔɔŋ tɑɑ.
18Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ lɛɛkɩ pɑ kolontunɑɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ tɛtʋ Seyii nɑ pɑ́ pǝsɩ ɑkɑnɑɑ.

19Yɑkɔpʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kpilɑ pɑ kolontunɑɑ. Pɑ kpiisiɣi mpɑ pǝ kɑɑsɑɑ tɔɣɔ pɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɑlɑɑm nɑwɑ Amɑleke nyǝ́mɑ, nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Amɑleke nyǝ́mɑ kɛ piitim sɔsɔɔm kɛ́. Amɑ ncɑɑlɛ tǝkpɑtɑɑ kɛ pɑɑ tɛɛsǝnɑ.
21Ɩ nɑwɑ Keni nyǝ́mɑ, ɩlɛnɑ ɩ tɔ sɩ: Pǝ cɑɣɑnɑ-mɛɣɛ mǝ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ Tɑntɛ pusuɣunɑ kʋkpɑmʋɣʋ tɔ.
22Pɑɑ nɑ mpʋ kɔkɔ kɑ́ niisinɑ mǝ tǝcɑɣɑlɛ, nɑ Asilii nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ kuu-mɛɣɛ yomle.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɑlɑɑm tɑsɑɑ sɩ: Ye Ɩsɔ tʋ niŋ, ɑwe wɛɛnɑ weesuɣu?
24Sipili kʋteŋ kɛ Asilii ŋmɑkǝllɑɑ lɩɩkǝnɑ, nɑ pɑ́ wɑkǝlɩ-wɛ nɑ pǝ́ kpɛŋnɑ Hepɛɛ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ. Amɑ pɛlɛ pɑ tɛɛsǝɣǝnɑ ncɑɑlɛ tɔtɔɣɔ.
25Pɑlɑɑm tɛmɑ tɔmnɑɑ mpɛɣɛ yɔɣɔtʋɣʋ kɛ́, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ mpɑɑʋ nɑ ɩ́ mǝlɩ ɩ tɛtʋ tɑɑ, nɑ Pɑlɑkɩ nɑ́ɑ́ mǝlɩ ɩ́lɛ́ ɩ tɛ.