Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋkɑlʋɣʋ

Kʋkɑlʋɣʋ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝnɑ Moisi kɛ Holɛpʋ pʋɣʋ tɑɑ tɔ, ɩ nɑ ɩ tɑɑlʋ Alɔŋ pɑɑ wɛnɑ piyɑ mpɑ tɔɣɔlɔ.
2Alɔŋ pǝyɑlɑɑ kɑ wɛ liɣiti kɛ́. Pɑ sɔsɔ ntɛ́ Nɑtɑpɩ, nɑ pǝ́ fɛɛ Apihu, nɑ Ɩlɑsɑɑ, nɑ Ɩtɑmɑɑ.
3Pɑɑ tɛmɑ-wɛɣɛ kɔtǝlɑɑ kpɑʋ kɛ́. Hɑlǝnɑ pɑ́ pǝlɩ-wɛɣɛ kɔtɑɣɑ nim kɛ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ.
4Amɑ Nɑtɑpɩ nɑ Apihu pɑ sǝpɑ cokǝle kiŋ kɛ Holɛpʋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɑ kɔnɑ kɔkɔ kpɑɩ nyǝŋkɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. Ɩlɛ pɑ tɑɑ wɛɛnɑ ɑpɑlʋpiyɑ. Ɩlɑsɑɑ nɑ Ɩtɑmɑɑ pɑɑ wɛnnɑ pɑ cɑɑ Alɔŋ kiŋ nɑ pɑ́ lɑkɩ kɔtʋɣʋ tǝmlɛ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ:
6Yɑɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ ń sɔɔsɩ-wɛɣɛ kɔtʋlʋ Alɔŋ tɔɔ, nɑ pɑ́ sǝnɑ-ɩ.
7Pɑɑ lɑkɩ pɑ tǝmɑ nnɑ pǝ tʋ pɑ́ nɑ sɑmɑɑ tɔɣɔ tɑm kɛ́ cokǝle kiŋ, nɑ pɑ́ lɑkɩ tǝ tǝmlɛ.
8Nɑ pɑ́ tɑɣɑnǝɣɩ tǝ tɑɑ wontunɑɑ. Pɑ́ lɑkɩ tǝ tǝmɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɔɣɔ.
9N kɑ́ cɛlɑ Lefii nyǝ́mɑ kɛ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ kɛ́. Nɑ pɑ́ pǝsɩ ɩsɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tillɑɑ.
10Nɑ ń feŋ nɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ tike pɑ́ lɑkɩ kɔtʋɣʋ tǝmlɛ. Ye wei ɩ́ sʋʋ pǝ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɑ́ kɛ́ kɔtʋlʋ ɩsɩɩ pɑ kʋ-ɩ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑ Moisi kɛ heeluɣu sɩ:
12Mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ lǝsǝnɑ Lefii nyǝ́mɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ lɛlɑɑ tǝnɑ tɑɑ sɩ, pɑ́ pǝsɩ mɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ. Nɑ pɑ́ lɛɛtɩ Ɩsɛɣɛlɩ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑpɑlʋpiyɑ lonte.
13Kʋyɑŋku mɑ kʋ́ Icipiti nyǝ́mɑ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑpɑlʋpiyɑ tǝnɑ tɔ, mɑ sɩɩ mɑ tǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ tɔlɑ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑpɑlʋ nyǝnsɩ kɛ́. Mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi kɛ Holɛpʋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ sɩ:
15Kɑlɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ ń kɛɛsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nɑ pɑ tɛɛsɩ. Pǝ kpɑɣɑʋ ɑpɑlʋpiyɑ nsi sɩ wɛnɑ ɩsɔtʋ kʋlʋm nɑ wɑɑlɩ tɔ.
16Ɩlɛnɑ Moisi lɑ mpʋ.
17Lefii pǝyɑlɑɑ hǝlɑ ntɛ́ Kɛɛsɔŋ, nɑ Kehɑtɩ, nɑ Melɑli.
18Kɛɛsɔŋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Lipini nɑ Simeyi. Mpɛ ɩnɩ pɑ pǝsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-wɛɣɛ pɑ hǝlɑ.

19Kehɑtɩ nyǝ́mɑ ntɛ́ Amǝlɑm nɑ Ɩsɑɑ nɑ Hepǝlɔŋ nɑ Wusiyɛlɩ. Mpɛ ɩnɩ pɑ pǝsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ.
20Melɑli nyǝ́mɑ ntɛ́ Mɑlii nɑ Musi. Mpɛ ɩnǝɣǝlɛ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. Mpɛ pɑ kɛnɑ Lefii kpekɑ nyǝ́mɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ.
21Kɛɛsɔŋ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ fɑɣɑ tɔm nɑɑlɛɣɛ. Lipini nyǝŋkʋ nɑ Simeyi nyǝŋkʋ.
22Kʋkɑlʋɣʋ wɑɑtʋ, pɑ hikɑ ɑpɑlɑɑ nɑ ɑpɑlʋpiyɑ mpɑ pɑ wɛnɑ ɩsɔtʋ kʋlʋm nɑ wɑɑlɩ tɔɣɔ, iyisi nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (7500).
23Mpɛ ɩnɩ pɑ sikɑɣɑnɑ cokǝle wɑɑlɩ nɑ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ.
24Lɑyɛlɩ pǝyɑlʋ Ɩliyɑsɑfɩ kɛlɛ pɑ nyʋɣʋ tʋ.
25Kʋlʋmɑɑ mpɛ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ cokǝle tɑɑ nɑ tǝ wɑɑlɩ tɔɔ. Nɑ tǝ tɔɔ kʋtɑkʋɣʋ, nɑ tǝ nɔnɔɣɔ pʋʋɣʋ kʋkɑkɑɣɑʋ.
26Nɑ kɑlɑɑ wei ɩ cɔɔnɑ cokǝle nɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔ ɩ pɔɔŋ nɑ ɩ nɔnɔɣɔ nyǝŋ nɑ pǝ ŋmɩɩsɩ. Mpɛ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ.
27Kehɑtɩ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ fɑɣɑ tɔm liɣiti kɛ́. Amǝlɑm nyǝ́mɑ, nɑ Ɩsɑɑ nyǝ́mɑ, nɑ Hepǝlɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ Wusiyɛlɩ nyǝ́mɑ.
28Pɑ kɑlɑ pǝ kpɑɣɑʋ ɑpɑlɑɑ, nɑ ɑpɑlʋpiyɑ mpɑ pɑ wɛnɑ ɩsɔtʋ kʋlʋm nɑ wɑɑlɩ tɔ. Pɑ wɛ iyisi pǝlefɛɩ nɑ nɑsǝtoso (8600). Pɑ nyǝntɛ ntɛ́ Ɩsɔ cokǝle tɑɑ wontunɑɑ pɑɑsǝnɑʋ.
29Cokǝle ilim mpǝtǝŋ tɔɔ kɛ́ pɑ sikɑɑ.
30Pɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Wusiyɛlɩ pǝyɑlʋ Ɩlisɑfɑŋ.
31Pɛlɛ pɑ pɑɑsǝɣǝnɑnɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ, nɑ tɑɑpǝlɩ, nɑ fǝtǝlɑnɑɑ tǝsɩɩlɛ, nɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛnɑɑ. Nɑ cokǝle tɑɑ wontunɑɑ mpɑ pɑ lɑkǝnɑ tɔ. Nɑ pǝ tɑɑ pʋʋɣʋ kʋkɑkɑɣɑʋ.
32Lefii nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ sɔsɔ ntɛ́ kɔtʋlʋ Alɔŋ pǝyɑlʋ Ɩlɑsɑɑ. Ɩnɩ ɩ feŋiɣinɑ cokǝle pɑɑsǝnlɑɑ tɔɔ.
33Melɑli lʋlʋŋ nyǝ́mɑ fɑɣɑ tɔm nɑɑlɛɣɛ: Mɑlii nyǝ́mɑ, nɑ Musi nyǝ́mɑ.
34Pɑ kɑlɑ pǝ kpɑɣɑʋ ɑpɑlɑɑ nɑ ɑpɑlʋpiyɑ, mpɑ pɑ wɛnɑ ɩsɔtʋ kʋlʋm nɑ wɑɑlɩ tɔ. Nɑ pɑ kpɛntɩ iyisi nɑɑtoso nɑ ŋmʋnʋɣʋ (6200).
35Pɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Apihɑyili pǝyɑlʋ Suluyɛlɩ. Nɑ mpɛ ɩnɩ pɑ sikɑɣɑnɑ cokǝle ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ.
36Melɑli nyǝ́mɑ tǝmlɛ ntɛ́ sɩ pɑ́ pɑɑsǝnɑ cokǝle kpɑtǝŋ kʋwɑlǝŋ, nɑ kʋkɑɣɑŋ nɑ tesikɑsɩ, nɑ sɩ tɑpǝŋ tɛɛ nyǝɣǝtʋ kʋtemtu, nɑ pǝ wontu. Nɑ pǝ tǝnɑ mpi pɑ lɑkǝnɑ tɔ.

37Nɑ kɑlɑɑ tesikɑsɩ, nɑ sɩ tɑpǝŋ tɛɛ nyǝɣǝtʋ kʋtemtu, nɑ pǝ kɑŋkɑnɑsɩ nɑ pǝ ŋmɩɩsɩ.
38Cokǝle ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ kɛ́ Moisi nɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑɑ sikɑɑ. Mpɛ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ cokǝle nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ nɔɣɔ. Ye kpɑɩ tʋ ɩ kpǝtǝnɑɑ ɩsɩɩ pɑ kʋ-ɩ.
39Lefii nyǝ́mɑ tǝnɑ, pǝ kpɑɣɑʋ ɑpɑlɑɑ nɑ ɑpɑlʋpiyɑ mpɑ pɑ wɛnɑ ɩsɔtʋ kʋlʋm nɑ wɑɑlɩ tɔ. Pɑ kpɛntɑ ɩsɩɩ iyisi hiu nɑ nɑɑlɛ (22000). Ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ kɛɛsʋɣʋ Moisi nɑ Alɔŋ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kɑlɑ-wɛ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ.
40Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ: Kɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑpɑlʋpiyɑ tǝnɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ mpɑ pɑ wɛnɑ ɩsɔtʋ kʋlʋm nɑ wɑɑlɩ tɔ. Ɩlɛnɑ ń tʋ́ pɑ hǝlɑ kɛ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
41Sɩɩ Lefii nyǝ́mɑ nɑ pɑ mpɑɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑpɑlʋpiyɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝnsɩ lonte tɑɑ. Nɑ ń sɩɩ Lefii nyǝ́mɑ tɔlɑ nɑ ɑ mpɑɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔlɑ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑpɑlʋ nyǝnɑ lonɑ tɑɑ. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ nyǝm ntɛ́.
42Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi kɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑpɑlʋpiyɑ tǝnɑ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ tʋɣɩ-ɩ tɔ.
43Pǝ kpɑɣɑʋ mpɑ pɑ wɛnɑ ɩsɔtʋ kʋlʋm nɑ wɑɑlɩ tɔ, nɑ pɑ́ tʋ́ pɑ hǝlɑ kɛ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Pɑ wɛ iyisi hiu nɑ nɑɑlɛ nɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso (22273).
44Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɑsɑ Moisi kɛ heeluɣu sɩ:
45Sɩɩ Lefii nyǝ́mɑ nɑ pɑ mpɑɑ, nɑ pɑ́ pǝsɩ mɑ nyǝ́mɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑpɑlʋpiyɑ lonte tɑɑ. Nɑ ń lɑ mpʋ tɔtɔɣɔ Lefii nyǝ́mɑ tɔlɑ, kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔlɑ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑpɑlʋpiyɑ lonte tɑɑ. Mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
46Ɩsɛɣɛlɩ ɑpɑlʋpiyɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso (273) pɑɣɑtǝnɑ ntɛɣɛ Lefii nyǝ́mɑ. Nɑ mpɛ ɩnǝɣɩ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ yɑ pɑ nyɔɔŋ.
47Nɑ pɑ́ tʋ́ pɑɑ wei ɩ nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́ liɣitee nyǝɣǝtʋ kɑkpɑsɩ. Nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ Ɩsɔ cokǝle tɑɑ liɣitee mɑɣɑsʋɣʋ. Pɑɑ nyǝɣǝlʋɣʋ ŋku kʋ yuŋ kɑ wɛ cɑcɑɑsɩ nɑɑnʋwɑ.
48Ɩlɛnɑ pɑ cɛlɑ-yɛɣɛ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ, nɑ pɑ́ yɑnɑ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑpɑlʋpiyɑ kʋpɑɣɑtɑsɩ nyɔɔŋ.
49Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi mʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑpɑlʋpiyɑ mpɑ pɑ pɑɣɑtɑ mpʋ tɔ. Pɑ liɣitee wenɑ pɑ yɑpǝnɑ-wɛ, ɩsɩɩ pɑ mɑɣɑsʋɣʋ Ɩsɔ cokǝle tɑɑ tɔ, ɑ lɩɩ nyǝɣǝtʋ iyɑɣɑ nɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩtoso nɑ kɑkpɑsɩ (1365).
51Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ cɛlɑ-yɛɣɛ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ sɩɩʋ tɔ.