Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Numero

Numero 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Baribʌrʌ Balaaʌ̃ba cawasia idjia israelerã bia jara b̶ʌra Ãcõrẽba bia unu b̶ʌda. Maʌ̃ bẽrã idjia naãrã o b̶ad̶a quĩrãca ãyã wãẽ́ basía Ãcõrẽba cãrẽda jarabi cawaya. Ãtebʌrʌ ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶aa acʌ nũmesia.
2Maʌ̃ne unusia Israeld̶eba yõped̶ad̶a doce puruda duanʌda. Ãdjirã acʌ nũmʌne Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶esia.
3Maʌ̃ne nãwã bed̶easia: Mʌ̃ra Beor warra Balaaʌ̃a. Mʌ̃a ẽsã unu b̶ʌa. Mʌ̃ra nãwã bed̶ea b̶ʌa.
4Mʌ̃a ũrĩ b̶ʌa Ãcõrẽba jara b̶ʌda. Mʌ̃a ẽsã unu b̶ʌa Ãcõrẽ jũma poya b̶ʌba unubi b̶ʌda. Idji quĩrãpita chĩrãborod̶e cob̶ʌd̶e mʌ̃ dauba ẽsã unu b̶ʌa.
5Israelerã, bãrã wua dera bio biya qued̶eaa. Jacobod̶eba yõped̶ad̶arã, bãrã purura bio biya quirua.
6Israel purura waib̶ʌa b̶ʌa do zaque drasoa b̶ʌ quĩrãca. Bio wari b̶ʌa néu do icawa u tab̶ʌ quĩrãca. Bio biya b̶ʌa áloe bacuru Ãcõrẽba ud̶a quĩrãca idjab̶a ogo do icawa nũmea quĩrãca.
7Ãdjirãneba yõbʌdarãba baidoda ad̶uba eropanania. Ãdji zocod̶eba baidoda wewezoaya. Ãdji boroba amalecitarã boro Agáda poyaya. Ãdji boroba puruda zocãrã idji jʌwaed̶a erob̶aya.
8Ãcõrẽba israelerãra Egiptod̶eba ẽdrʌ enesia. Idjid̶eba ãdjirãra bio ʌb̶ʌa b̶eaa, paca mẽã warid̶a quĩrãca. Ãdji dji quĩrũra jũma poyad̶ia imamaba animarã beaped̶a dji b̶ʌwʌrʌra b̶ʌagaped̶a jũma cobari quĩrãca. Ãdji dji quĩrũra chaba drʌ quenania.
9Imamara egode chũmeped̶a ʌ̃nãũbaria. ¿Caiba idjira mĩã sẽi? Ara maʌ̃ quĩrãca Israel puruba ẽberãrãra poyaped̶a ʌ̃nãũya, dewararãba wayad̶i bẽrã. Jũma israelerã bia jara panʌ ẽberãrãra Ãcõrẽba carebaya. Baribʌrʌ jũma ãdji biẽ́ jara panʌra Ãcõrẽba biẽ́ b̶ʌya.
10Balaaʌ̃ mãwã bed̶eabʌrʌ carea Balára idji ume bio quĩrũsia. Quĩrũbid̶eba jʌwa taweped̶a jarasia: –¡Mʌ̃a bʌra zebisia mʌ̃ dji quĩrũra biẽ́ jara b̶ʌmãrẽã! ¡Mãwãmĩna b̶arima ũbea ãdjirãra bia jara b̶ʌsia!
11¡Bʌdji druad̶aa jẽda wãdua! Ãcõrẽba bʌ́a israelerãra idu biẽ́ jarabiẽ́ bẽrã parata waib̶ʌa diayad̶a ad̶ara mʌ̃a diaẽ́a.
12Balaaʌ̃ba panusia: –Bʌa mʌ̃maa diabued̶a ẽberãrãa mʌ̃a ebud̶a nãwã jarasia: “Balába idji de parataba idjab̶a oroba bira cob̶ʌda diabʌrʌ sid̶a mʌ̃a ni cãrẽ sid̶a oẽ́a Ãcõrẽba mãwã obiẽ́bʌrʌ.” Ab̶abe Ãcõrẽba jarabi b̶ʌdrʌ jaraida b̶ʌad̶a asia.
14Mʌ̃ druad̶aa jẽda wãya. Baribʌrʌ wãi naẽna mʌ̃a jaraya israelerãba jĩrũarebema ewarid̶e bʌ purura sãwã od̶ida.–
15Ara maʌ̃da Balaaʌ̃ra nãwã bed̶easia: Mʌ̃ra Beor warra Balaaʌ̃a. Mʌ̃a ẽsã unu b̶ʌa. Mʌ̃ra nãwã bed̶ea b̶ʌa.
16Ãcõrẽba jara b̶ʌra mʌ̃a ũrĩ b̶ʌa. Ãcõrẽ dji Dromaara b̶ʌ necawaada mʌ̃a erob̶ʌa. Ãcõrẽ jũma poya o b̶ʌba unubi b̶ʌra mʌ̃a ẽsã unu b̶ʌa. Idji quĩrãpita chĩrãborod̶e cob̶ʌd̶e mʌ̃ dauba ẽsã unu b̶ʌa.
17Jĩrũarebema ewarid̶e cãrẽda sãwãida mʌ̃a ẽsã unu b̶ʌa. Mʌ̃a unu b̶ʌra ara nawenabemaẽ́a. Jacobod̶eba dji dromada zeya chĩdau ebud̶a odjabari quĩrãca. Israeld̶eba dji boroda zeya. Maʌ̃ba moabitarã borora jũma berradʌgaya. Séd̶eba yõped̶ad̶arã sid̶a jũma quenaya.
18Idji dji quĩrũ Edoʌ̃nebemarãda poyaya. Ãdji drua Seír abadara idji jʌwaed̶a erob̶aya. Maʌ̃ne Israel purura ʌb̶ʌara wariya.
19Jacobod̶eba yõna dji dromaba naʌ̃ Ar purud̶e panenara jũma quenaya.

20Mãwã bed̶ead̶acarea Balaaʌ̃ba Amale purura ẽsã unuped̶a nãwã bed̶easia: Amale purura dji dromaara b̶ʌa. Baribʌrʌ ewari ab̶a nẽbaya.
21Mãwã bed̶ead̶acarea Balaaʌ̃ba quenitarãda ẽsã unuped̶a nãwã bed̶easia: Quenitarã, bãrã dera bio o eropanʌa nejõbʌba idji de mõgara eya ʌ̃tʌ b̶ʌd̶e o erob̶ʌ quĩrãca.
22Mãwãmĩna bãrãra nẽbad̶ia asiriarãba jũma ãyã jida edebʌdad̶e.
23Maʌ̃ awara Balaaʌ̃ra nãwã bed̶easia: Ay, ¿caida zocai b̶ei Ãcõrẽba jũma nãwã obʌrʌd̶e?
24Chipred̶eba barcoda zed̶ia. Maʌ̃ barcod̶e zebʌdaba Asiria druara, Hebere ẽberãrã sid̶a jũma poyad̶ia. Baribʌrʌ jĩrũare maʌ̃ barcod̶e zeped̶ad̶a sid̶a nẽbad̶ia.
25Mãwã jarad̶acarea Balaaʌ̃ra idji druad̶aa jẽda wãsia. Balá sid̶a idji od̶e jẽda wãsia.