Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋkɑlʋɣʋ

Kʋkɑlʋɣʋ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ:
2Heeli Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ ye kʋtɔŋ ŋku kʋ pilisiɣi yʋlʋ tɔ kʋ kpɑ nɔɣɔlʋ yɑɑ pǝ wɩɩkɩ yʋlʋ ɑpɑlʋtʋ yɑɑ ɩ ɑlʋtʋ nɑ lʋm kpeŋnɑ-ɩ. Yɑɑ pʋntʋ tokinɑ sǝtʋ, pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lǝsɩ-ɩ tǝsikile kɛ́.
3Pɑɑ ɩ kɛ́ ɑpɑlʋ yɑɑ ɑlʋ. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ pilisi Ɩsɔ tesikile.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɩɩ Moisi tɔm ntɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ ɑsilimɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ:
6Tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ sɩ, ye yʋlʋ pǝntǝnɑ ɩ tɔɣɔntǝlɛ ɩ wɑkǝlǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ́.
7Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ tisi ɩsɑɣɑtʋ nti ɩ lɑpɑ mpʋ tɔ. Nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ mpi ɩ wɑkǝlɑɑ tɔɣɔ kɑncɑɑlɑɣɑ, pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ sɔɔsɩ pǝ tɔm kɑkpɑsɩ tɑɑ kʋlʋm.
8Ye kpǝntɛ tʋ sǝpɑ nɑ ɩ́ fɛɩnɑ kɔɣɔpu, ɩlɛ pɑ cɛlɑ-tɛɣɛ kɔtʋlʋ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ cɛlɑ Tɑcɑɑ. Ɩlɛnɑ pǝntʋlʋ cɑɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ ɩwɑɑʋ nɑ kɔtʋlʋ lɑ pǝ sɔɔsɩ.
9Ye Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɔnɑ Tɑcɑɑ kɛ kʋhɑʋ ŋku nɑ pɑ́ cɛlɑ kɔtʋlʋ wei, ɩnɩ ɩ tǝnnɑ.
10Yʋlʋ ɩ́ hɑ mpiɣi Tɑcɑɑ, pɑ cɛlǝɣɩ kɔtʋlʋ kɛ́. Nɑ ye pɑ cɛlɑ kɔtʋlʋ kɛ mpi, ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ sɩɩnɑ ɩ tɩ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ:
12Tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ, ye ɩsɩɩ ɑlʋ lɑkɩ yem yem.
13Ɩsɩɩ ɩ́ nɑ ɑpɑlʋ nɔɣɔlʋ pɑ ŋmɛlǝɣɩ nɑ pɑ́ hǝntǝɣɩ. Ɩlɛ nɔɣɔlʋ tɑ kpǝlɩ-wɛ.
14Ye ɑpɑlʋ lɑkǝnɑ ɩ ɑlʋ kɛ ɩsɛsɛɛmlɛ, nɑ ɩ kpekiɣi ɩ tɔɔ sɩ ɩ lɑpɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ, nɑ pǝyele ɩ́lɛ́ ɩ fɛɩ pǝ tɑɑ.
15Ɩlɛ ɑpɑlʋ kɑ ponɑ ɩ ɑlʋ kɛ kɔtʋlʋ, nɑ ɩ́ kpɛnnɑ mʋlʋm kiloonɑɑ tooso. Mʋlʋm mpi pǝ tɑɑ pɑ tɑ yɔɣɔlɩ nim yɑɑ tulɑɑlʋ tɔ. Mpi tɔ, pǝ kɛ́ ɩsɛsɛɛmlɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɔɔsǝɣɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔɣɔ.
16Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ yɑɑ ɑlʋ ɩnɩ nɑ ɩ́ sǝŋ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ.
17Nɑ ɩ́ cosi Ɩsɔ lʋm kɛ nyǝnɑɣɑ tɑɑ, nɑ ɩ cosi cokǝle tɑɑ tɛtʋ nɑ ɩ́ tʋ́ pǝ tɑɑ.
18Ɩlɛnɑ ɩ́ kɔɔlɩ ɑlʋ sɑɑlɑɣɑ kɛ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ́ ɩ niŋ tɑɑ kɛ́ ɩsɛsɛɛmlɛ kɔtɑɣɑ mʋlʋm mpi ɩ pɑɑlʋ kɔnɑɑ tɔ. Nɑ kɔtʋlʋ tɔkɑ lʋm nyɑŋ nyǝm mpi pǝ kɔŋnɑ mpusi tɔ.

19Ɩlɛnɑ ɩ́ yele nɑ ɑlʋ tuunɑ. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ tɔmɩ-ɩ sɩ: Ye nyɑnɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑ́ hǝntɩ, nɑ ń pilisi nyɑ́ tɩ. Ɩlɛ lʋm nyɑŋ nyǝm pǝnɛ pǝ mpusi ɩ́ tɑɑ tii nyɑ́ tɔɔ.
20Amɑ ye n puɣusɑ nyɑ́ pɑɑlʋ nɑ n lɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ.
21Ɩlɛ mpusi lʋm pǝnɛ, pǝ́ sʋʋ nyɑ́ tɑɑ nɑ pǝ́ hɑɣɑsɩ nyɑ́ lotu nɑ pǝ́ ŋmǝlǝsɩ nyɑ́ ɑlʋtʋ nɑ ń pǝsɩ kɑɑlʋlɑɣɑ. Nɑ nyɑ́ tɑɑpɑlɑɑ tukuɣunɑ-ŋ nɑ ɩtuule.
22Ɩlɛnɑ ɑlʋ nɑ́ɑ́ cɔ sɩ: Pǝ́ lɑ ɩsɩɩ n yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
23Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ ŋmɑɑ mpusi tɔm ntɩ, nɑ ɩ́ nyɑɑlɩ ŋmɑɑtʋ nɑ lʋm nyɑŋ nyǝm mpɩ.
24Ɩlɛnɑ ɩ́ cɛlɑ ɑlʋ kɛ lʋm nyɑŋ nyǝm mpi pǝ kɔŋnɑ mpusi tɔ nɑ ɩ nyɔɔ. Nɑ lʋm mpɩ pǝ́ tʋ ɩ tɑɑ kɛ́ lɑŋwɑkǝllɛ.
25Amɑ kɔtʋlʋ mʋɣɩ ɑlʋ niŋ tɑɑ kɛ́ ɩsɛsɛɛmlɛ kɔtɑɣɑ, nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ pɑɣɑlɩ-kɛɣɛ Tɑcɑɑ, ɩsɩɩ kɔtǝlɑɑ lɑkɩ tɔ. Nɑ ɩ́ sɩɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ. Nɑ ɩ́ cosi ŋkute nte tǝ hʋlǝɣɩ sɩ Tɑcɑɑ tǝnnɑ pǝ tǝnɑ tɔ, nɑ ɩ́ wɔ kɔkɔ.
26Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ yeki nɑ ɑlʋ nyɔɔ lʋm mpɩ.
27Ye tɑmpɑnɑ sɩ ɩ nɑwɑɣɑ nɑ ɩ́ nyɔɔ-wɩ, pǝ hɑɣɑsǝɣɩ ɩ lotu kɛ́ nɑ pǝ́ ŋmǝlǝsɩ ɩ ɑlʋtʋ nɑ ɩ́ pǝsɩ kɑɑlʋlɑɣɑ. Nɑ ye nɔɣɔlʋ cɑɑ sɩ ɩ tǝŋsɩ yǝlɑɑ kɛ mpusi, ɑlʋ ɩnɩ ɩ tɔm kɛ ɩ kɑ́ yɔɣɔtɩ.
28Amɑ ye ɩ́ tɑ nɑ́, pɩɩ lɑkɩ-ɩ pʋlʋ. Ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ lʋlɩ piyɑ tɔtɔ.
29Ye ɑpɑlʋ kpekiɣi ɩ ɑlʋ tɔɔ kɛ́ yem yem lɑkɑsɩ tɑɑ, pǝ kɔtɑɣɑ ntɛ́.
31Wɑɑtʋ ɩnɩ ɑpɑlʋ kiŋ kɑɑ wɛɛ nɑtǝlɩ. Ye ɑlʋ wɑkǝlɑɑ, ɩnɩ ɩ kɑ nɑnɑ pǝ nɑʋ.