Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Qoodaabaa

Qoodaabaa 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eela anjjiyoogee GODAA ufaissidoogaa Balaami be7ido wode, kase i oottidoogaadan murunnanau koyibeenna; shin ba som77uwaa bazzuwaakko zaariis.
2Zaaridi xoqqu giidi xeellidi, Israa7eela asai ba zariyan zariyan dunkkaani uttidaagaa be7iis; be7in Xoossaa Ayyaanai a bolli wodhdhiis.
3Wodhdhin i ba hiraagaa hagaadan yaagidi yootiis; “Bi7oora na7aa Balaama hiraagai, a aifee tishshi ootti xeelliyoogaa hiraagai,
4Xoossai giyoobaa siyiyaagaa hiraagai, lichchi giidi gufannin, a aifee dooyettidoogaanne Ubbaa Danddayiya Xoossaa ajjuutaa be7iyaagaa hiraagai hagaa.
5Yaaqooba zaretoo, intte dunkkaaneti, Israa7eela asau, intte de7iyoosatikka aiba lo77oo!
6Eti micettida wombbaadan, shaafaa doonan de7iya ataakilttiyaa sohuwaadan, GODAI tokkido godare uuttaadaaninne haattaa doonan de7iya zigaadan hanoosona.
7Etau daro haattai pulttana; eta zerettau gidiya haattai de7ana. Eta kawoi Kawuwaa Agaagappe gitatana; eta kawotettaikka bonchchettana.
8Xoossai eta Gibxxeppe kessiis; i mino menttaadan etau de7ees. Eti morkke kawotettaa mittana; eta meqettaakka liiqissana; eti bantta wonddafiyaa zubbiyan eta caddana.
9Israa7eela asai gaammuwaadan zin77ees. Macca gaammeedan eta denttanau ooni xalanee? Inttena anjjiya ubbai anjjettidaagaa gidana; inttena qanggiya ubbai qanggettidaagaa gidana” yaagiis.
10Hegaappe guyyiyan, Baalaaqi Balaama bolli hanqquwaa eexxi kiyiis. Baalaaqi ba kushiyaa dukkidi Balaama, “Ta morkketa qangganaadan taani nena xeesaas; shin neeni ha heezzutookka eta anjjadasa.
11Simmi ha77i neeni ne soo baqata; ‘Taani neeyyo darobaa woitana’ gaas; shin neeni woituwaa ekkennaadan GODAI nena diggiis” yaagiis.
12Yaagin Balaami Baalaaqa zaaridi, “Neeni taakko kiittidoogeetun,
13‘Baalaaqi harai atto ba birainne worqqai kumido ba kawo keettaa tau immidabaa gidiyaakkonne, GODAI yootidoogaa kanttada, lo77uwaa woikko iitaa ta sheniyan oottanau danddayikke. Taani GODAI giyoobaa xalaalaa gaana’ yaagada neeyyo yootabeikkinaayye?” yaagiis.
14Yaagidi, “Taani ha77i ta asaakko bais; shin neeni haa ya; ha asai wurssetta wodiyan ne asaa oottanabaa taani neeyyo yootana” yaagiis.
15Yaagidi i ba hiraagaa hagaadan yaagidi yootiis; “Bi7oora na7aa Balaama hiraagai, a aifee tishshi oottidi xeelliyoogaa hiraagai,
16Xoossai giyoobaa siyiyaagaanne Ubbaappe Xoqqiya Xoossaappe gidida eratettai de7iyoogaa hiraagai, lichchi giidi gufannin, a aifee dooyettidoogaanne Ubbaa Danddayiya Xoossaa ajjuutaa be7iyaagaa hiraagai hagaa.
17Taani a be7ais; shin wodee ha77a gidenna; taani a xeellais; shin matan gidenna. Yaaqooba zariyaappe xoolinttee kiyana. Israa7eelappe kawotaa xam77ai kiyana. Moo7aaba asaa som77uwaa i gaacci qolana. Seeta asaa ubbaa huuphiyaa i kinchchana.
18Eedoomi xoonettana; a morkkee Se7iirikka xoonettana; shin Israa7eeli minni minnidi baana.

19Yaaqoobappe haariyaagee kiyana; kiyidi eta kataman paxa attidaageeta xaissana” yaagiis.
20Hegaappe guyyiyan, Balaami Amaaleeqa asata be7idi, ba hiraagaa hagaadan yaagidi yootiis; “Kawotettatu giddon Amaaleeqi koiro; shin eta wurssettai xayo” yaagiis.
21Qassi Balaami Qeena asata be7idi, ba hiraagaa hagaadan yaagidi yootiis; “Intte de7iyo sohoi saro soho gidees; intte keettai zaallaa bollan keexettiis.
22SHin Asooreti inttena omooddiyo wode, intte Qeena asati xayana” yaagiis.
23Hegaappe guyyiyan, Balaami ba hiraagaa hagaadan yaagidi yootiis; “Aayye7ana! Xoossai hagaa oottiyo wode ooni de7ana danddayii?
24Markkabeti Kitiima haruuruwaappe yaana; eti Asooretanne Ebeerata huqqunnana; shin qassi etikka xayana” yaagiis.
25Hegaappe guyyiyan, Balaami denddidi, ba soo simmiis; Baalaaqikka ba ogiyaa biis.