Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋkɑlʋɣʋ

Kʋkɑlʋɣʋ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kʋyɑŋku Moisi tɛmɑ Ɩsɔ cokǝle sikuɣu, ɩlɛnɑ ɩ́ fɛɛnɩ tǝ́ nɑ tǝ tɑɑ wontu kɛ kɔtɑɣɑ nim, nɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nɑ tǝ wontu.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ sǝnɑ kʋkɑlʋɣʋ wɑɑtʋ tɔ, pɑ kɔnɑ pɑ kʋhɑɑŋ
3kɛ nɑɑŋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ kɛɛkɛnɑɑ nɑɑtoso. Nɑ pɑ́ wɑɑsɑ pɑ tɔɔ. Pǝ lɩɩwɑ sɩ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ nɑɑlɛ cɑɑwɑ nɑɑŋ nɑɑlɛ nɑ kɛɛkɛ kʋlʋm ntɛ́.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ:
5Mʋ pɑ kʋhɑɑŋ ɩnɩ, nɑ ń cɛlɑ Lefii nyǝ́mɑ, nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑɑ mpɑ pɑ tǝmlɛ, nɑ pɑ́ kpɑkǝɣǝnɑ cokǝle wontu.
6Ɩlɛnɑ Moisi mʋ nɑɑŋ nɑ kɛɛkɛnɑɑ mpɛ nɑ ɩ́ cɛlɑ Lefii kpekǝle nyǝ́mɑ
7Kɛɛsɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ kɛɛkɛnɑɑ nɑɑlɛ, nɑ nɑɑŋ liɣiti. Nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑɑ wei ɩ tǝmlɛ,
8nɑ Melɑli nyǝ́mɑ kɛ kɛɛkɛnɑɑ liɣiti nɑ nɑɑŋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ. Ɩ cɛlɑ-wɛɣɛ, nɑ ɩ́ kɛɛsǝnɑ pɑ tǝmɑ. Alɔŋ pǝyɑlʋ Ɩtɑmɑɑ pɑɑsǝɣǝnɑnɑ-wɛ.
9Kehɑtɩ nyǝ́mɑ nɑ́ pɑɑsɑɣɑnɑ kɔtɑɣɑ wontunɑɑ kɛ́. Ɩlɛ ɩ tɑ cɛlɑ-wɛɣɛ kɛɛkɛ, yɑɑ nɑʋ. Mpi tɔ, pɩɩ wɛɛ sɩ pɑ́ hɔɣɔlǝɣɩ-tǝɣɩ.
10Kʋyɑŋku pɑ fɛɛnɑɣɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ, ɩlɛnɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kɔnɑ tɔtɔɣɔ pɑ kʋcɔɔŋ sɩ pɑ tʋlǝɣǝnɑ-tɛ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Moisi sɩ: Nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ́ kɔɔ kʋlʋm kʋlʋm kɛ́ kʋyɑkʋ kʋyɑkʋ nɑ pɑ́ hɑ pɑ kʋcɔɔŋ.
12Ɩsǝnɑ pɑ tǝŋɑ tǝmɑ nɑ pɑ́ kɔɔ tɔɣɔlɔ: Yutɑ kpekǝle tʋ Aminɑtɑpɩ pǝyɑlʋ Nɑsɔŋ kɛlɛ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ. Ɩsɑkɑɑ nyǝntɛ tʋ Suwɑɑ pǝyɑlʋ Netɑneyɛlɩ kɛ kʋyɑkʋ nɑɑlɛ nyǝŋkʋ. Sɑpulɔŋ nyǝntɛ tʋ Helɔŋ pǝyɑlʋ Ɩliyɑpɩ kɛ kʋyɑkʋ tooso nyǝŋkʋ. Lupɛŋ nyǝntɛ tʋ Setewu pǝyɑlʋ Ɩlisuu kɛ kʋyɑkʋ liɣiti nyǝŋkʋ. Simiyɔŋ nyǝntɛ tʋ Sulisɑtɑɩ pǝyɑlʋ Selumǝyɛlɩ kɛ kʋyɑkʋ kɑkpɑsɩ nyǝŋkʋ. Kɑtɩ nyǝntɛ tʋ Teuwɛlɩ pǝyɑlʋ Ɩliyɑsɑfɩ kɛ kʋyɑkʋ nɑɑtoso nyǝŋkʋ. Ɩfǝlɑyim nyǝntɛ tʋ Amihuti pǝyɑlʋ Ɩlisɑmɑ kɛ kʋyɑkʋ nɑɑtosomopɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ. Mɑnɑsee nyǝntɛ tʋ Petɑsuu pǝyɑlʋ Kɑmliyɛlɩ kɛ kʋyɑkʋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ. Pɛncɑmɛɛ nyǝntɛ tʋ Kitoni pǝyɑlʋ Apitɑŋ kɛ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ. Tɑŋ nyǝntɛ tʋ Amisɑtɑɩ pǝyɑlʋ Ahiyesɛɛ kɛ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ. Asɛɛ nyǝntɛ tʋ Okǝlɑŋ pǝyɑlʋ Pɑkiyɛlɩ kɛ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋmʋɣʋ nyǝŋkʋ. Nɛfǝtɑli nyǝntɛ tʋ Ɩnɑŋ pǝyɑlʋ Ahilɑ kɛ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋkʋ. Mpi mpi pɑ kɔnɑɑ tɔɣɔlɔ: Liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ nyǝnɑɣɑ ŋkɑ kɑ yuŋ wɛ kiloo kʋlʋm nɑ cɑcɑɑsɩ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ tɔ (1300). Nɑ pǝ poosiyɑ wei pɑ ŋmɩɩsǝɣǝnɑ cɑlǝm tɔ. Ɩ́lɛ́ ɩ cɑcɑɑsɩ wɛ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ (700). Ɩsǝnɑ pɑ mɑɣɑsɑɣɑ Ɩsɔ cokǝle tɑɑ kɛ́ liɣitee tɔɣɔ pɑ kɛɛsǝnɑɑ. Nɑ pɑ́ suuli nyǝnɑsɩ nsɩ sɩ nɑɑlɛɣɛ tɔɣɔnɑɣɑ kɔtɑɣɑ mʋlʋm mpi pɑ nuɣutinɑ nim tɔ. Wʋlɑ kɔpʋ, kɛ cɑcɑɑsɩ nɩɩnʋwɑ (100). Nɑ tulɑɑlʋ kʋwɔpʋ kɛ kɔpʋ ɩnɩ ɩ lǝpɑm. Nɑ lɑtǝcɛ, nɑ ɩwɑɑʋ, nɑ pǝnɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ ɩwǝyɑɣɑ sɩ, pɑ lɑkǝnɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Nɑ pǝŋtʋlʋɣʋ sɩ pɑ lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ nyǝŋkɑ. Nɑɑŋ nɑɑlɛ nɑ ɩwɑɑŋ kɛ kɑkpɑsɩ, nɑ pǝnɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ ɩwɛɛsɩ kɛ kɑkpɑsɩ sɩ pɑ lɑkǝnɑ ciikuɣu kɔtɑɣɑ.
84Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ hɑwɑ kʋcɔɔŋ wei kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tʋlʋɣʋ wule tɔɣɔlɛ. Liɣitee nyǝɣǝtʋ nyǝnɑsɩ kɛ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ. Nɑ poosiyɑnɑɑ mpɑ pɑ ŋmɩɩsǝɣǝnɑ cɑlǝm tɔɣɔ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ. Nɑ wʋlɑ kɔpʋnɑɑ kɛ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ.
85Pɑɑ nyǝnɑɣɑ ŋkɑ kɑ yuŋ wɛ kiloo kʋlʋm nɑ cɑcɑɑsɩ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (1300). Nɑ pɑɑ poosiyɑ wei kɛ́ cɑcɑɑsɩ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ (700). Pǝ kpɛntɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ kiloonɑɑ hiu nɑ liɣiti. Ɩsɩɩ pɑ mɑɣɑsʋɣʋ Ɩsɔ cokǝle tɑɑ tɔ.
86Pɑɑ wʋlɑ kɔpʋ wei ɩ kɑ wɛ cɑcɑɑsɩ nɩɩnʋwɑ (100) kɛ́. Pǝ kpɛntɑ kiloo kʋlʋm nɑ cɑcɑɑsɩ ŋmʋnʋɣʋ (1200). Kɔpʋnɑɑ mpɛ pɑɑ sunɑ tulɑɑlʋ kʋwɔpʋ kɛ́.
87Pǝ kɑɑsɩ lɑtǝcɛnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ, nɑ ɩwɑɑŋ kɛ mpʋ. Nɑ pǝnɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ ɩwɛɛsɩ kɛ mpʋ tɔtɔ. Sɩ pɑ lɑkǝnɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ tɔɣɔnɑɣɑ kɔtɑɣɑ, nɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ pǝŋtʋlʋŋ kɛ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ.
88Nɑ lɑtǝcɛnɑɑ kɛ hiu nɑ liɣiti. Ɩwɑɑŋ kɛ nɩɩtoso, pǝŋtʋlʋŋ kɛ mpʋ. Nɑ pǝnɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ ɩwɛɛsɩ kɛ mpʋ tɔtɔ. Sɩ pɑ lɑkɩ ciikuɣu kɔtɑsɩ. Kʋcɔɔŋ wei pɑ hɑwɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tʋlʋɣʋ tɔɔ tɔɣɔlɛ.
89Wɑɑtʋ wei Moisi sʋʋ cokǝle tɑɑ kɛ́ Ɩsɔ yɔɣɔtǝnɑʋ tɔ, ɩ nɩɩkɑɣɑ Ɩsɔ nɔɣɔ kɛ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ mpɑ pɑ wɛ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ pile tɔɔ tɔ pɑ hɛkʋ kɛ́. Nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝɣǝnɑ-ɩ.