Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NARONA

NARONA 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Balamu è sa maa ona Isarailinↄnɛ kà Diin, èe gá màso kɛ lán yãa bà dↄro, ben à aɛ dↄ̀ gbáaa.
2Kɛ̀ à wɛ́ɛ zù, ben à Isarailinↄ è kaɛna ń boriia. Luda Nini pìtaa,
3ben à yã kɛ̀ à è ò à bè: Bɛↄ nɛ́ Balamu yãn yɛ̀, mamↄma kɛ̀ ma wɛ́ɛ kɛ̃na yãn yɛ̀.
4Mamↄma kɛ̀ mɛɛ̀ Luda yã ma yãn yɛ̀. Ma Gbãapingide wɛ́ɛgupu è, má daɛna ma puua, ma wɛ́ɛ wɛ̃na.
5Yakubu boriinↄ bùrakaɛna maa fá! Isaraili bisakutaanↄↄ maa!
6Aↄ̃ kaɛna lán guzurɛ dàkonↄ bà, lán swa dↄ̀rↄ kara búnↄ bà. Aↄ̃ↄ dɛ lán zà lí kɛ̀ Dii bànↄ bà, lán sida lí kɛ̀ aↄ̃ↄ kú í saɛnↄ bà.
7Í é ń orozãnↄ pa yɛ́lɛlɛ, aↄ̃ pↄ́tↄ̃nanↄ é í e maamaa. Aↄ̃ kína gbãaa égↄ̃ dɛ Agagala, aↄ̃ kpata é tↄ́ bↄ.
8Luda ń bↄ́ɛ Igipiti, aↄ̃ gbãaa vĩ lán zùsɛ̃tɛ bà. Aↄ̃è zĩ̀ ble borii kɛ̀ aↄ̃ íbɛtɛ kpàńyonↄa, aↄ̃è ń wánↄ wíwi aↄ̃è ń pápa kào.
9Aↄ̃è sↄ̃pɛɛ wà daɛ lán músu bà, dé bé eé fↄ̃ à ń fɛɛɛ? Luda aubarika da gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃é sa maaa ońnɛnↄn, à gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃é sa zaaa ońnɛnↄ ká.
10Balaki pↄ fɛ̃̀ Balamuzi à ↄnɛtee dↄ̀a à bè: Ma ibɛɛnↄ kana yãnzin ma n sisizi, ben n sa maaa òńnɛ gɛ̃̀n aagↄ̃ↄ́?
11Ǹ tá n bɛ tia gↄ̃ↄ. Ma bè mɛ́ gbaa kɛnnɛmɛ yã, mↄde Dii gìnnɛ ǹ láada e.
12Balamu bènɛ: Mɛ́ɛ o gbɛ̃ kɛ̀ n ń zĩmaanↄnɛroo!
13Ma bè baa tó n ma gba n bɛɛ kɛ̀ pana kↄ̃n kondogio kↄ̃n vurao, mɛ́ bↄ Dii yã kpɛɛ mà yã kɛ kↄ̃n ma zĩnda pↄyezioro, à maaa ke à zaaa. Yã kɛ̀ Dii bè mà oon mɛ́ o.
14Mɛ́ɛ taa ma gbɛ̃nↄ kiia sa. Ǹ mↄ́ mà onnɛ lán gbɛ̃ pìnↄ é kɛ n gbɛ̃nↄnɛ nà zia.
15Ben Balamu yã kɛ̀ à è ò à bè: Bɛↄ nɛ́ Balamu yãn yɛ̀, mamↄma kɛ̀ ma wɛ́ɛ kɛ̃na yãn yɛ̀.
16Mamↄma kɛ̀ mɛɛ̀ Luda yã ma yãn yɛ̀. Má Luda Musude nↄ̀sɛguuyã dↄ̃. Ma Gbãapingide wɛ́ɛgupu è, má daɛna ma puua, ma wɛ́ɛ wɛ̃na.
17Mɛ́ɛ Isarailinↄ ee, èe kɛ tianlo, mɛ́ɛ ń gwaa, à gurↄↄ e ká gĩaro. Sↄsↄnɛ é bↄ Yakubu boriinↄ tɛ́, kpatableri é bↄ Isarailinↄ tɛ́, eé Mↄabunↄ mì wíwi, eé zↄkakari pìnↄ mìwatoro fↄ̃fↄ̃.
18Ɛdↄmunↄ bùsu é gↄ̃ à pↄ́ ũ, à ibɛɛ Sei bùsu é gↄ̃ à pↄ́ ũ, Isarailinↄ gbãaa égↄ̃ kaaramɛ.

19Yakubu bori ke é kí bleḿma, eé gbɛ̃ kpaaa kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀nↄ kaatɛ.
20Balamu Amalɛki boriinↄ è, ben à yã kɛ̀ à è ò à bè: Amalɛki boriinↄ nɛ́ boriinↄ mìdeemɛ, mↄde aↄ̃é kaatɛ zãa.
21Kɛ̀ Balamu Keninↄ è, ben à yã kɛ̀ à è ò à bè: A kúkii gbãa gíngin, a sà kú gbɛ̀ musu.
22Baa kↄ̃n beeeo weé a kaatɛmɛ, Asirianↄ é a kũkũ zĩ̀zↄnↄ ũ.
23Balamu yã kɛ̀ à è ò dↄ à bè: O'o, tó Ludaa kɛ̀ lɛ, dé bé eé bↄↄ?
24Góro'itɛnↄ é bↄ Sipiru bùsun, aↄ̃é zĩ̀ ble Asirianↄ kↄ̃n Eberunↄa, mↄde aↄ̃pinↄ é kaatɛmɛ se.
25Balamu fɛ̀ɛ à tà a bɛ, ben Balaki dà zɛ́n se.