Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋkɑlʋɣʋ

Kʋkɑlʋɣʋ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɑpɑ kɑpusi kɛ ɑhoo tǝnɑ.
2Nɑ pɑ́ kʋntǝnɑ Moisi nɑ Alɔŋ, nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Ye tɩɩ sǝpɑ Icipiti tɛtʋ tɑɑ tǝnɑ, pɩɩ lɑpɑ sɑnɑ.
3Pepe tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ kɑ́ ponɑ-tʋɣʋ tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ, nɑ tǝ sɩ yoou tɑɑ. Nɑ kolontunɑɑ kuu tɑ ɑlɑɑ nɑ tɑ piyɑ. Pǝ kǝlɑ teu sɩ tǝ́ mǝlɩ Icipiti.
4Hɑlǝnɑ pɑ́ mɑɣɑsɩ sɩ pɑ kpɑɑkɩ wulɑʋ, nɑ pɑ́ mǝlɩ Icipiti.
5Tǝnɑɣɑlɛ Moisi nɑ Alɔŋ, pɑ hotɑ pɑ nɔɔsɩ tɔɔ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩsɛntɑɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ feŋlɑɑ tɑɑ nɑɑlɛ, Nuŋ pǝyɑlʋ Yosuwee, nɑ Yefune nyǝŋ Kɑlɛpʋ, pɑ cǝlɑ pɑ wontu nɑ lɑŋwɑkǝllɛ.
7Nɑ pɑ́ tɔ́ sɑmɑɑ sɩ tɛtʋ ntɩ tǝ teu wɛ sɔɣɔntʋ.
8Kʋpɑntʋ nɑ tɔɣɔnɑɣɑ tɔlɑ tǝ tɑɑ kɛ́ tǝhɔ. Ye Tɑcɑɑ lɑŋlɛ hɛɛnɑ-tʋ, ɩ kɑ́ sʋsɩ-tʋɣʋ tǝ tɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ hɑ-tʋɣʋ-tɩ.
9Pǝ tɔɔ tɔ, ɩ́ tɑɑ kpɑ Tɑcɑɑ tɔɔ. Yɑɑ ɩ́ wɛɛnɑ tɛtʋ ntɩ tǝ yǝlɑɑ sɔɣɔntʋ. Pɑ tɩɩŋ kɑ́ lɔ-wɛɣɛ, nɑ tɑ́ɑ́ tǝlǝkɩ-wɛɣɛ tɔm kʋlʋm tɔɔ. Mpi tɔ, tɑ Ɩsɔ wɛ tɑ́ wɑɑlɩ kɛ́. Mpʋ tɔ, tǝ tɑɑ nyɑnɑ-wɛ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ sɑmɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ pɑ́ kʋ-wɛ nɑ pɛɛ. Tǝnɑɣɑ Tɑcɑɑ teeli nɑ́ pɑ ɩsɛntɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ kɛ cokǝle tɔɔ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ: Mɑ hʋlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ yɑɑsinɑɑ pɑɣɑlɛ ntɛ́ mɑ toŋ. Pɑɑ nɑ mpʋ pɑ tɔŋnɑ-m kisuɣu. Pɑɑ lɑkɩ-m nɑɑni. Ɩlɛ pɑɑ lɑɣɑsɩ?
12Mɑɑ kpiisi-wɛ nɑ yʋlʋkʋsʋkʋ. Ɩlɛnɑ mɑ́ lɑ́ nɑ Moisi lʋlɩ nɑ ɩ́ pǝsɩ piitim sɔsɔɔm nɑ toŋ nyǝm, nɑ pǝ́ kǝlɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
13Ntɛnɑ Moisi sɩ Icipiti nyǝ́mɑ cɛkǝnɑɑ sɩ, nyɑ́ toŋ kɛ n lǝsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ pɑ tɛtʋ tɑɑ.
14Pɑ kɑɑ lɑŋ-tǝɣɩ tɑɣɑsʋɣʋ kɛ tɛtʋ tǝnɛ tǝ nyǝ́mɑ. Pɛlɛ pɑ nyǝ́mɑ sɩ n wɛ tɑ́ wɑɑlɩ kɛ́, nɑ ń hʋlǝɣɩ-tʋɣʋ nyɑ́ tɩ. Nɑ tǝ́ nɑɑkɩ nyɑ́ tǝmɑ nɑ ń kentiɣi tɑ́ tɔɔ. Mpi tɔ, n wɛ tɑ́ nɔɣɔ tɔɔ kɛ́ ɩsɔŋmʋntʋɣʋ tɑɑ kɛ́, nɑ ɑhoo ɩlɛnɑ ń wɛɛ ɩsɔŋmʋntʋɣʋ ŋku kʋ mʋɣɩ kɔkɔ tɔ kʋ tɑɑ.
15Ye nɔɔnɔɔ n kpiisɑ-tʋɣʋ tɔm kʋlʋm, piitimnɑɑ mpɑ pɑ nɩɩwɑ pǝ tǝnɑ mpi n lɑpɑ tɔ, pɑɑ tɔ sɩ,
16n kpisɑ nyɑ́ yǝlɑɑ ponɑʋ kɛ tɛtʋ kʋpɑntʋ tɑɑ, ɩsɩɩ n kɑ sɩɩʋ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ n kʋ-wɛɣɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ.
17Ɩlɛ hɑɩ, Tɑcɑɑ, mɑ wiikinɑ-ŋ sɩ ń hʋlɩ nyɑ́ toŋ nɑ ń lɑ́ ɩsɩɩ n kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ sɩ:
18Mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ, mɑ wɛnɑ suulu kɛ́ nɑ mɑ kʋpɑntʋ fɛɩ tǝnɑɣɑ. Mɑ wiiki ɩsɑɣɑlɑtɑɑ nɑ kpɛɛnlɑɑ. Amɑ mɑɑ hɑɑkɩ tɑsǝkǝlɛ tʋ kɛ tɑmpɑnɑ. Mɑ hɔŋ ɑsɑɣɑɑ ŋkpɑŋŋ kɛ́ nɑ mɑ́ kpɛnnɑ pɑ lʋlʋŋ loosi tooso yɑɑ liɣiti nyǝŋkɑ.

19Tɑcɑɑ nyɑ́ kʋpɑntʋ tɔɔwɑ sɔsɔm. Wii nyɑ́ yǝlɑɑ, ɩsɩɩ too n lǝsʋɣʋ-tʋɣʋ Icipiti nɑ n lɑkɩ tɔ.
20Mpʋɣʋlɛ Ɩsɔ nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Mɑɑ wii-mɛ, ɩsɩɩ n sǝlǝmʋɣʋ tɔ.
21Pɑɑ nɑ mpʋ timpi mɑ kɛ́ weesuɣu tʋ, nɑ mɑ teeli su tɛtʋ tǝnɑ tɔ, mɑ tuukinɑ mɑ tɩ sɩ,
22mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑɑ sʋʋ tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ́ nɑwɑ mɑ teeli nɑ mɑ tǝmɑ sɔsɔɔnɑ nnɑ mɑ lɑpɑ Icipiti nɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ cǝnɛ tɔ. Pɑɑ nɑ mpʋ ɩ́ tɔŋɑ-m mɑɣɑsʋɣʋ sɩ, ɩ́ nɑɑkɩ mɑ wɑɑlɩ. Pǝyele ɩ́ɩ́ nɩɩkǝnɑ-m. Pǝ tɔɔ kɛ́ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑɑ keesi tɛtʋ nti mɑɑ sɩɩwɑ sɩ mɑɑ hɑ mǝ cɑɑnɑɑ tɔ. Mpi tɔ, mǝ tǝnɑ ɩ́ lɔnɑ-m.
24Amɑ mɑ tǝmlɛ tʋ Kɑlɛpʋ nɑ́ wɛnɑ lǝmɑɣɑsǝlɛ kʋpɑntɛ. Ɩ tɑ lɔ mɑ tɔm. Ɩ kɑ́ sʋʋ tɛtʋ nti ɩ feŋɑɑ tɔ tǝ tɑɑ. Mɑɑ hɑ-tǝɣɩ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ.
25Amɑleke nɑ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ wɛnnɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ. Pǝ tɔɔ tɔ, cele ɩ́ mǝlɩ mǝ nɔɔhɛɛ tɔɔ nɑ ɩ́ fɑɣɑnɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ sǝsǝncɑɑsɩ teŋku tɔɔ.
26Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑ Moisi nɑ Alɔŋ kɛ heeluɣu tɔtɔ sɩ:
27Mɑ nɩɩwɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kʋntǝɣǝnɑ-m. Yǝlɑɑ kɑtɛ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ kɑɑ hɛɛsɩ pǝ lɑpʋ.
28Ɩ́ tɛlǝsɩ-wɛ sɩ, mɑ kɛ́ weesuɣu tʋ kɛ́. Mɑ tuukinɑ mɑ tɩ sɩ mɑɑ lɑ-mɛ ɩsɩɩ ɩ́ yɔɣɔtɑɑ tɔ.
29Amɑ mǝ tǝnɑ mpɑ pɑ kɑlɑɑ nɑ ɩ́ wɛnɑ ɩsɩɩ pɩɩsɩ hiu nɑ wɑɑlɩ tɔ, ɩ́ kɑ́ sɩ. Mpi pǝ tɔɔ ɩ́ kʋntǝɣǝnɑ-m tɔ.
30Kɑlɛpʋ nɑ Yosuwee pɑ pɑɑsi, nɔɣɔlʋ kɑɑ sʋʋ tɛtʋ nti mɑɑ tuuwɑ sɩ mɑɑ hɑ mǝ cɑɑnɑɑ tɔ tǝ tɑɑ.
31Ye pǝ kɑɑsɑ mǝ piyɑ mpɑ ɩ tɔŋɑɣɑ sɩ kolontunɑɑ kɑ́ kuu tɔ. Pɛlɛ pɑɑ tɔɣɔnɑ tɛtʋ nti ɩ footɑɑ tɔ.
32Pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu kɛ́ mǝ pǝyɑlɑɑ kɑ́ pɑɑsǝnɑ pɑ kɑlǝkǝŋ. Nɑ pɑ́ tɔɣɔ mǝ kɑɑnɩɩtʋ sɑlǝkɑ tɔtɔ. Amɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ cǝnɛɣɛ mǝ looŋɑ tǝnɑ kɑ́ sɩ.
34Kʋyɛɛŋ nɩɩlɛ kɛ ɩ́ feŋɑ tɛtʋ. Ɩlɛ pɩɩsɩ nɩɩlɛ kɛ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ mǝ ɩsɑɣɑtʋ sɑlǝkɑ. Pǝ lɩɩwɑ ɩsɩɩ kʋyɑkʋ kʋlʋmʋɣʋ pǝnɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ ntɛ́. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ cɛkǝnɑ mpi mɑ tɔɔ kʋlʋɣʋ hʋlǝɣɩ tɔ.
35Ɩsǝnɑ mɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ mɑɑ lɑ lɑŋkpɩɩsǝŋ nyǝ́mɑ mɛ. Mpi tɔ ɩ́ kʋlɑ mɑ tɔɔ. Ɩsɩɩ mǝ nɔɣɔ nɑ mǝ sukɑ ɩ sǝpɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ cǝnɛ.
36Mpɑ ɩnɩ Moisi kɑ tilɑ tɛtʋ feŋuɣu nɑ pɑ́ footi-tɩ, nɑ pɑ́ yele nɑ sɑmɑɑ kʋntǝɣǝnɑ-m tɔ,
37Tɑcɑɑ kʋ-wɛɣɛ kpɑkpɑɑ nɑ wɑhɑlɑ kɛ pǝ tɔɔ kɛ́.
38Yosuwee nɑ Kɑlɛpʋ pɑ tike pɑ tɑ sǝnɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ polɑ tɛtʋ feŋuɣu tɔ pɑ tɑɑ.

39Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi kɛɛsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ tɔm ntɩ. Nɑ pɑ lɑŋɑ wɑkǝlɩ tǝtɔɣɔtɔɣɔ.
40Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ femɑ tɑnɑŋ tǝhulu, nɑ pɑ́ pukinɑ pulɑsɩ hɔɣɔlʋɣʋ, nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Tɑ́ tɔm sǝpɑ. Ɩlɛ pǝnɛntɛ tɑ́ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ tǝ polo timpi Tɑcɑɑ hʋlɑ-tʋ tɔ.
41Ntɛnɑ Moisi sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ kisiɣi Tɑcɑɑ kʋsǝsɩɩtʋ, ɩ́ kɑɑ wɑɑ.
42Ɩ fɛɩ mǝ wɑɑlɩ yoo. Ɩlɛ ɩ tɑɑ nɔkɩ pote sɩ ɩ́ yookinɑ mǝ kolontunɑɑ.
43Amɑleke nɑ Kɑnɑɑŋ yoolɑɑ ntɛ́ mǝ nɔɣɔ tɔɔ tǝnɑ. Pɛlɛ pɑɑ kpiisi-mɛɣɛ. Timpi ɩ kisɑ Tɑcɑɑ tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ kɑɑ wɛɛ mǝ wɑɑlɩ.
44Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lɑpɑ kɑŋkɑnɑ sɩ pɑ kpɑɑkɩ pʋɣʋ hɔɣɔlʋɣʋ. Amɑ Moisi nɑ Tɑcɑɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ ɑtɑkɑɑ pɑ sɑɑlɑ tǝsikile.
45Tǝnɑɣɑ Amɑleke nɑ Kɑnɑɑŋ yoolɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ pɔɔŋ tɑɑ tǝnɑ tɔ, pɑ tiiwɑ nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ-wɛ nɑ pɑ́ kʋ-wɛ, hɑlǝnɑ Hoomɑ.