Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUKÉTÍMÙ

MUKÉTÍMÙ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Bɑdɑmmuu bɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ́pɑ̃ Isidɑyɛɛribɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́yóu kɛ tɛ̃́nkɛ í nkɔ̀tɛ kɛ bo wɑmmú ò dò nkɛ́nɑ́kɛ́ tì kɛ́wɛ̃ɛ̃tɛ dikpɑ́ɑ̀ bíɛ́kɛ̀,
2kɛ́wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɑ̀tɛ́mɛ̀ kɛ kɑri bɛ botí dò ndòmmɛ̀. Mɛm̀mɛ Kuyie nYɑɑ́ ncùtɛ́nímɛ̀ o ĩ́nkɛ̀.
3Kòo deǹtɛ̀ fɛyɛ̀nfɛ̀ kɛ dɔ̀: Mí mBeɔɔ birɛ Bɑdɑmmu m bɛ́immu, onìtì wèè wùó ndisɔ̀rì kpɛti míì bɛ́i.
4Mí nwèè yo Kuyie ntɑmmɛ̀ mí nwèè ɔ̃ɔ̃ nínkú kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ̀ kùu kpetɛ́ n nuɔ, mí nwèè yɑ̀u muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nkó mɛbɛnkùmɛ̀ ntɛ n tú mù:
5Díndi bɛ̀ɛ̀ tu Isidɑyɛɛribɛ di kɑrɛ̀ wennimu, Díndi Sɑkɔbu yɑɑ̀bí di ɑ̃ tìì touti wennimu,
6dɛ̀ pitɛ́ ikó nkɔ̃mɛ mmɛ, kɛ do nkupúú dòmmɛ̀ kukó ntɑkɛ́, kɛ dònnɛ̀ dɛtekperɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nfìí ndɛ̀. Kɛ sɑ̃́kɛ́nɛ̀ sɛ́tìrì kó dɛtie ndɛ̀ɛ̀ bo kukó ntɑkɛ́.
7Kɛ dò mmɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ píɛmmɛ̀ kukó kɛ́yɑɑtɛ́ní kɛtenkɛ̀ kɛ́nyɔ́ɔ̀rì tidiitì. Bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì í wéí okpɑ̀ɑ̀tì Akɑki bɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu kpénkúmu.
8Kuyie mbɛ̀ dènnɛní Esibiti kɛ bɛ̀ duɔ́ mmupɑɑnɑ̀ɑ̀wɛ̃rímú mmu kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀ùtì bɛ dootitɔbɛ̀ kɛ bɛ̀ tɑ̃ũ ipie.
9Bɛ̀ ɔ̃ nhokɛ yɛcìrícìrɛ̀ kɔ̃mɛ mmɛ kɛ duɔ́ musĩ̀mmù kɔ̃mɛ. We mbo dɑ́ɑ́tí kɛ́ bɛ̀ íi? Mɛsɑ̀ɑ̀ nní mbonɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ dɔ́nɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ dɔ́nɛ̀ mɛyɛi mmɛ̀ɛ do bɛ ĩ́nkɛ̀.
10Kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ Bɑdɑki kòo potɛ́ o nɔ̀ùtɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Bɑdɑmmu kɛ dɔ̀: N do dɑ yùní kɑ̀ɑ bo bɛ̀ bɔntɛ́ kusĩ̀nkù nku, kɑ̀ɑ nɛ́ bɛ̀ pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀ nkucɛ mɛtɑ̃ɑ̃tɑɑ̀?
11Di mmɔ̀nnì kò nhɑ ciɛ! N do tú m bo dɑ dɛ́úkùnnɛmu, ɑ Yiɛ̀ nKuyie mmɛ ndɛ̀ ndɑ pɑ̀ɑmmu.
12Kɛ̀ Bɑdɑmmuu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A do tɔ̃nní bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ n yí mbɛ̀ nɑ̀kɑ́ɑ̀?
13N do bɛ̀ nɑ̀kɛ́mu kɛ̀ n dɔ̀: Bɑ́ kɛ̀ Bɑdɑki n duɔ́ ntimɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ ndɛ̀ɛ̀ pìɛ́kɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n yí yóó nɑ kɛ́dɔɔ̀ tìmɑtì nɛ̀ m mɑ́ɑ̀, tisĩ̀ntì yoo tisɑ̀ɑ̀tì. Kuyie nni nnɑ̀kɛ́ tì nti n yóó dɔɔ̀mɛ̀.
14N kũntimu yíe n kɔbɛ borɛ̀ n nɛ́ yóó dɑ nɑ́kɛ́mu Isidɑyɛɛribɛ yóó dɔɔ̀mɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ yɛwe yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní yɛ miɛkɛ.
15Mɛm̀mɛ ò dèntɛ̀mɛ̀ fɛyɛ̀nfɛ̀ kɛ dɔ̀: Mí mBeɔɔ birɛ Bɑdɑmmu m bɛ́immu, mí nhonìtì wèè wùó ndisɔ̀rì kpɛti míì bɛ́i.
16Mí nwèè yo Kuyie ntɑmmɛ̀, mí nwèè yɛ̃́ Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kù dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì, mí nwèè ɔ̃ɔ̃ nínkú kɛ́bɑ́ntɛ̀ Kuyie nkɛ̀ kùu kpetɛ́ n nuɔ, mí nwèè yɑ̀u muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nkó mɛbɛnkùmɛ̀ ntɛ n tú mù:
17N yɑ̀mu dɛ̀ɛ̀ kèríní dɛ̀ nɛ́ í yóó tuɔkɛní bɑ̀mbɑ̀ n dɛ̀ wùónnímu dɛ̀ nɛ́ mu nyí tùɔ̀kɛ. Okpɑ̀ɑ̀tì weè yɛ̀tìní Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ, tɛwɑ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ tɛɛ̀ yɛ̀tìní Sɑkɔbu yɑɑ̀bí miɛkɛ, kɛ yó mpuotì Mɔɑbu kɔbɛ tempɑ́ɑ́tì nɛ̀ tɛ pɑ̀ɑ̀ti kɛ kɔ̃mmù Sɛti yɑɑ̀bí yɔ.
18Weè yóó tiekɛ Edɔmmu ɛì, weè yóó fietɛ bɛ dootitɔbɛ̀ Seii ɛì kɔbɛ ɛkɛ̀. Isidɑyɛɛribɛ wɛ̃rímú dɛumu.

19Sɑkɔbu yɑɑ̀birɛ dɛɛ̀ yóó bɑɑtɛ́ bɛ dootitɔbɛ̀, kɛ́kuɔ bɛsɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́ kɛ́nkpɑɑ́ dihɛì.
20Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Bɑdɑmmuu yɑ̀ Amɑdesiibɛ kɛ́dentɛ̀ o onnìfɛ̀ kɛ dɔ̀: Amɑdesiibɛ bɛɛ̀ tu bɛketibɛ̀ ibotí miɛkɛ kɛ nɛ́ yóó dentɛnɛ̀ bɛ̀ bo bɛ̀ pɔ̀ntɛmɛ̀ pɑ́íí.
21Kòo yɑ̀ Keniibɛ kɛ dɔ̀: Díndi Keniibɛ di bomu kɛ í yĩɛ̃̀kù di dònnɛ̀ tinɔriyĩ́ɛ̃̀ntì tìì sĩɛ̃kɛ́ ntìnti tipètì miɛkɛ.
22Nɛ̀ mɛmmɛ muhɑ̃ɑ̃́ mmuù nɛ́ yóó cɔ́útɛ́ di kó dihɛì Kɑinni kɛ̀ Asidii kɔbɛɛ di pĩ́mmú kɛ kònnɛ̀.
23Kòo sɔɔtɛ́ o onnìfɛ̀ kɛ dɔ̀: Kuyie mbo ítɛ́ kɛ cómmú dìì mɔ̀nnì we mbo nkpɑɑ́ bo?
24Ketimmu itimu nɛ̀ bɑ̀tóòbɛ̀ kɛ bo fɛ̃́ũ Asuu ɛì kɔbɛ nɛ̀ Ebɛɛ ɛì kɔbɛ bɛ mɔ́mmɔmbɛ bɛ̀ mɛ mmúnkɛ í yóó cootɛ́.
25Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Bɑdɑmmuu ítɛ́ kɛ́kò, kɛ̀ Bɑdɑkii múnkɛɛ ketɛ́ o kó kucɛ.