Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Gbɑburu

Gbɑburu 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ye Bɑlɑmu u wɑ mɑ Yinni Gusunɔ u yɔ̃rɑriwɑ u Isirelibɑ domɑru kuɑ, yerɑ uǹ mɑɑ bikiɑru kue Yinni Gusunɔn mi nɡe mɛ u rɑ rɑɑ ko yellu. Adɑmɑ u win wuswɑɑ tĩiwɑ ɡbɑburun berɑ ɡiɑ.
2Ye u nɔni seeyɑ u wɑ Isirelibɑ bɑ ben sɑnsɑni ɡire bwese kɛrɑ kɑ bwese kɛrɑ, yerɑ Gusunɔn Hunde nùn yɔɔwɑ.
3Mɑ u ɡɑri ɡerubu wɔri u nɛɛ, nɛ, Bɑlɑmu, Beorin bii, wee ye nɑ ɡerumɔ. Nɑ rɑ yɑm wɑ.
4Nɑ rɑ Gusunɔn nɔɔ nɔ. Wi, Dɑm kpuroɡii u rɑ de n kɑ̃sinu wɑ. Domi u rɑ mɑn tii sɔ̃ɔsi nɑ̀ n nùn sɑ̃ɑmɔ.
5Bɛɛ Isirelibɑ Yɑkɔbun bweseru, bɛɛn kunu nu wɑ̃.
6Nu tɛrie nɡe wɔwɑ mɑ nu sɑ̃ɑ nɡe ɡbɑɑ te tɑ wɑ̃ɑ dɑɑrun bɔkuɔ. Mɑ nu ɡire nɡe dɑ̃ɑ ni bɑ mɔ̀ sɛduru ni Yinni Gusunɔ u duurɑ dɑɑrun bɔkuɔ kɑ sere dɑ̃ɑ kiki si bɑ mɔ̀ ɑloɛsi.
7Bɑ nim mɔ mu yibɑ mu yɑrimɔ mu dɑ̃ɑ ɡbɑɑru nim yɛ̃kɑmɔ. Isirelibɑn sinɑ boko u koo Aɡɑɡi tɑbu di kpɑ win bɑndu tu dɑm ko.
8Gusunɔwɑ u bu yɑrɑ Eɡibitin di kɑ win dɑm bɑkɑm nɡe kɛtɛ ɡbeekiru. Wiyɑ u rɑ de bu bwese tukunu kɑmiɑ nɔni kpɑki teeru kpɑ bu nu sɛ̃ɛnu twee bu nin kukunu kɔsuku bu ɡo.
9Be wee bɑ kpunɑmɔ nɡe ɡbee sinɑnsu. Wɑrɑ u koo kpĩ u bu seeyɑ. Bɛɛ, Isirelibɑ, wi u bɛɛ domɑru kuɑ, u koo domɑru wɑ. Wi u mɑɑ bɛɛ bɔ̃rusi, u koo bɔ̃ri wɑ.
10Yerɑ Bɑlɑkin mɔru yɑ seewɑ sere u nɔmɑ yɛ̃kɑnɑ. Mɑ u nɛɛ, Bɑlɑmu, nɑ nun sokɑwɑ ɑ kɑ nɛn yibɛrɛbɑ bɔ̃rusi. Adɑmɑ wee ɑ bu domɑru kuɑ nɔn itɑ.
11Yen sɔ̃, ɑ doonɔ minin di tɛ̃, ɑ wurɑ wunɛn yɛnuɔ. Nɑ rɑɑ nɛɛ, kon nun ɡɑ̃ɑnu kɛ̃, ɑdɑmɑ Yinni Gusunɔ kun wure ɑ ye wɑ.
12Mɑ Bɑlɑmu u Bɑlɑki wisɑ u nɛɛ, nɑǹ dɑɑ wunɛn ɡɔro be sɔ̃ɔwɑ nɑ nɛɛ,
13bɑɑ ɑ̀ n mɑn wunɛn diru kɑ̃, te tɑ wurɑ kɑ sii ɡeesu yibɑ nɑǹ kpɛ̃ n ɡeɑ ǹ kun mɛ kɔ̃sɑ ɡere mɑ n kun mɔ ye Yinni Gusunɔn u mɑn sɔ̃ɔwɑ?
14Tɛ̃ wee nɑ ɡɔsirɔ nɛn tɔmbun mi. Adɑmɑ ɑ nɑ ɑ nɔ yè Isirelibɑ bɑ koo wunɛn tɔmbu kuɑ siɑ.
15Mɑ u mɑɑ nɛɛ, wee ye nɛ Bɑlɑmu Beorin bii nɑ ɡerumɔ, nɛ wi nɑ rɑ yɑm wɑ.
16Nɑ rɑ Yinni Gusunɔn nɔɔ nɔ. Nɑ mɑɑ wi, Wɔrukoon himbɑ yɛ̃. Nɑ rɑ wi Dɑm kpuroɡiin kɑ̃sinu wɑ, domi u rɑ mɑn tii sɔ̃ɔsi nɑ̀ n nùn sɑ̃ɑmɔ.
17Nɑ wɑ ye yɑ sisi, ɑdɑmɑ n ǹ mɔ ɡisɔ. Nɑ wɑ ye yɑ koo koorɑ, ɑdɑmɑ n ǹ tɛ̃. Wee kperɑ ɡɑɑ yɑrɑ Yɑkɔbun bweserun di. Sinɑ boko ɡoo u yɑrɑ Isirelibɑn suunu sɔɔn di, be, be bɑ sɑ̃ɑ Yɑkɔbun bweseru. Mɑ u kɑ win sinɑ dɛkɑ Mɔɑbubɑ soomɔ bɑɑ sɑburosɔ. Mɑ yɑ be bɑ tii suen bweserun winu kɔsukumɔ.
18U mɑɑ Edɔmu be bɑ sɑ̃ɑ win yibɛrɛbɑn tem mwɑ mɛ bɑ mɔ̀ Seiri. Mɑ Isirelibɑ bɑ nɑsɑrɑ suɑ.

19Sinɑ boko wi, u win yibɛrɛbɑ tɑɑre. Mɑ u be bɑ rɑɑ tie ɡo u kpeerɑsiɑ mɑm mɑm.
20Ye Bɑlɑmu u Amɑlɛkibɑ wɑ, yerɑ u nɛɛ, Amɑlɛkibɑrɑ bɑ dɑm bo duniɑ sɔɔ. Adɑmɑ bɑ koo bu kɑm koosiɑ sɔ̃ɔ teeru.
21Ye Bɑlɑmu u mɑɑ Kenibɑ wɑ, yerɑ u nɛɛ, bɛɛ Kenibɑ, wee bɛɛn wɑ̃ɑ yerɑ nɑɑnɛ mɔ nɡe ɡunɔ sokuru te tɑ yii kpee bɑɑ sɔɔ.
22Adɑmɑ Asiriɡibu bɑ koo bɛɛ yoru mwɛɛri kpɑ bu bɛɛn wɑ̃ɑ yenu kɔsuku.
23Mɑ Bɑlɑmu u mɑɑ nɛɛ, Gusunɔ ù n ɡoon ɡɔɔn sɑɑ yi, yɛ̃ro u koo kpĩ u n wɑ̃ɑ?
24Goo nimkusu su koo nɑ sɑɑ Kitimun di kpɑ yibɛrɛbɑ bu Asiriɡibu kɑ Ebɛɛn bweseru sekuru doke. Adɑmɑ yibɛrɛ ben tii bɑ koo kɑm kowɑ.
25Yenibɑn biru, Bɑlɑmu u ɡɔsirɑ u dɑ win wuuɔ, mɑ Bɑlɑki u mɑɑ wurɑ win yɛnuɔ.