Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kɔnti tife

Kɔnti tife 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balami to a to a Alatala nu wama baraka safe Isirayila xa fe ma, a mu karamɔxɔ wali raba alɔ a darixi a raba ra ki naxɛ. A naxa a ya rafindi gbengberenyi ma.
2A to Isirayila ɲama to, e yonkinxi e bɔnsɔɛ ki ma, Ala Xaxili naxa goro a ma,
3a fa yi masenyi ti: «N yi nan masenma, n tan Beyori xa di xɛmɛ Balami, naxan xa se igbɛma a fanyi ra,
4naxan Ala xui ramɛma, naxan Ala Xili Xungbe Kanyi xa laamatunyi toma, naxan fahaamui sɔtɔma suyidi kui.
5Yaxuba, i xa kiri banxie rayabu, Isirayila, i xa lingirae tofan.
6E gulunba rafema, e luma alɔ laakɔɛ naxan na xure dɛ ra, alɔ wuri bilie Alatala naxee sixi ye yire.
7Ye mu ɲɔnma Isirayila ɲama yi ra, tunɛ goroma e xa sansie ma a fanyi ra. E xa mangɛ sɛnbɛ gbo Agaga bɛ, Isirayila xa mangɛya xili fanyi sɔtɔma nɛ.
8Ala naxa e ramini Misira bɔxi ma, e sɛnbɛ gbo alɔ sɛxɛ ninge. E e yaxuie xun nakanama nɛ, naxee e xɔri girama, e e faxama xalie ra.
9E e malabuma nɛ alɔ yɛtɛ, nde suusama e rakelide? Baraka xa lu mixi bɛ naxan na duba wo bɛ, danka xa lu mixi bɛ naxan na wo danka!»
10Na kui Balaki naxa xɔnɔ Balami ma a ɲaaxi ra. A naxa a fala, «N i xili nɛ i xa n yaxuie danka, kɔnɔ a sanya saxan nde nan yi ki, i na dubafe e bɛ!
11Keli be keren na! Siga i xɔnyi! N nu bara laayidi tongo i bɛ wali sare xa fe ra, kɔnɔ Alatala mu tinxi i xa a sɔtɔ!»
12Balami naxa a yaabi, «N mu a fala i xa xɛɛrae bɛ,
13‹Hali Balaki a xa banxi nan nafe gbeti nun xɛɛma ra n bɛ, n mu nɔma sese rabade Alatala mu n yamari naxan na. Alatala naxan masenma n bɛ, n nɔma gbilende na fɔxɔ ra?›
14Awa, yakɔsi, n na gbilenfe n xɔnyi, kɔnɔ i xa a kolon yi ɲama naxan nabama wo ra.»
15Na tɛmui Balami naxa yi masenyi ti a bɛ: «Beyori xa di xɛmɛ Balami xa masenyi nan ya, naxan see igbɛma a fanyi ra,
16naxan Ala xui ramɛma, naxan Ala Xili Xungbe Kanyi xa laamatunyi toma, naxan fahaamui sɔtɔma Ala Xili Xungbe saabui ra.
17N fe toxi naxan fama rabade yare. N fe toxi naxan makuya yakɔsi ra. Tunbui nde fama tede kelife Yaxuba xa mixie ma. Mangɛ tɔnxuma nde fama kelide Isirayila ya ma. A Mowaba xun nakanama nɛ, a Seti xa die xa fe ɲɔnma nɛ.
18Edon xa fe goroma nɛ, Seyiri xa fe goroma nɛ, kɔnɔ Isirayila sɛnbɛ sɔtɔma nɛ.

19Mangɛ nde kelima Yaxuba xa mixie ya ma, naxan bekae sɔntɔma.»
20Balami to Amalɛkikae to, a naxa yi masenyi ti: «Amalɛki si fisamante na nu a ra, kɔnɔ a raɲɔnyi, a bɔnɔma nɛ!»
21Balami to Kenikae to, a naxa yi masenyi ti: «Wo sabatide mabanbanxi, wo tɛɛ saxi fanye nan fari,
22kɔnɔ Asuri fama nɛ wo xun nakanade, a wo findi geelimanie ra.»
23Na tɛmui a naxa a xa masenyi xun dusu: «Nde nɔma kiside Ala xa ɲaxankatɛ ma?
24Kunkuie fama nɛ kelife Kitimi, e nɔma nɛ Asuri nun Xeberi ra, kɔnɔ a raɲɔnyi, e fan xun nakanama nɛ.»
25Na dangi xanbi, Balami naxa keli, a gbilen a xɔnyi. Balaki fan naxa keli naa.