Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Numerus

Numerus 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa dihang nakita ni Balaam nga nakapahimuot kang Yahweh ang pagpanalangin sa Israel, wala siya miadto, sama sa ubang mga higayon, sa paggamit ug salamangka. Hinuon, midungaw siya ngadto sa kamingawan.
2Giyahat niya ang iyang mga mata ug nakita niya nga nagkampo ang Israel, sa matag kaugalingon nila nga tribo, ug mikunsad ang Espiritu sa Dios diha kaniya.
3Nadawat niya kini nga panagna ug miingon, “Si Balaam nga anak ni Beor magapamulong na, ang tawong buka ang mga mata.
4Nagsulti siya ug nakadungog sa mga pulong sa Dios. Nakakita siya ug panan-awon gikan sa Labing Gamhanan, nga iyang giyukboan samtang nakabuka ang iyang mga mata.
5Pagkatahom sa imong mga tolda, Jacob, ang dapit nga imong gipuy-an, Israel!
6Sama sa mga walog mikatag kini, sama sa mga tanaman daplin sa suba, sama sa mga aloe nga gitanom ni Yahweh, sama sa mga sidro nga anaa sa kilid sa katubigan.
7Midagayday ang tubig sa ilang mga timba, ug ang ilang binhi nabisbisan pag-ayo. Ang ilang hari mas labaw kay sa kang Agag, ug ang ilang gingharian mapasidunggan.
8Gidala siya sa Dios paggawas sa Ehipto, uban ang kusog nga sama sa ihalas nga baka. Kaonon niya ang kanasoran nga makigbatok tali kaniya. Dugmokon niya ang ilang mga bukog. Panaon niya sila pinaagi sa iyang mga pana.
9Mihupo siya sama sa liyon, sama sa baye nga liyon. Kinsa man ang makaako sa pagsamok kaniya? Hinaot nga ang nagpanalangin kaniya mapanalanginan; ug hinaot nga ang nagtunglo kaniya matinunglo.”
10Misilaob ang kasuko ni Balak batok kang Balaam ug gihapak niya ang iyang mga kamot tungod sa kasuko. Giingnan ni Balak si Balaam, “Gipatawag ko ikaw aron tunglohon ang akong mga kaaway, apan tan-awa, gipanalanginan mo hinuon sila sa makatulong higayon.
11Busa biya kanako karon dayon ug pauli sa imong pinuy-anan. Miingon ako nga gantihan ko gayod ikaw, apan kanunay nga gihikaw ni Yahweh kanimo ang bisan unsa nga ganti.”
12Unya mitubag si Balaam kang Balak, “Giingnan ko ang mga mensahero nga imong gipadala kanako,
13'Bisan pa ug ihatag ni Balak ang iyang palasyo nga puno sa plata ug bulawan, dili gayod nako supakon ang pulong ni Yahweh ug bisan unsa nga daotan ug maayo o bisan unsa nga akong gusto buhaton. Isulti ko lamang ang gisulti ni Yahweh kanako nga isulti.' Wala ko ba kini masulti kanila?
14Busa karon, tan-awa, mobalik ako sa akong katawhan. Apan pahimangnoan ko una ikaw kung unsa ang buhaton niining mga tawhana sa imong katawhan sa umaabot nga mga adlaw.”
15Gisugdan ni Balaam kining panagna. Miingon siya, “Si Balaam nga anak ni Beor nagapamulong, ang tawo nga buka ang mga mata.
16Panagna kini sa usa ka tawo nga nakadungog sa mga pulong gikan sa Dios, nga adunay kahibalo gikan sa Labing Halangdon, nga adunay panan-awon gikan sa Labing Gamhanan, nga iyang giyukboan uban ang buka niya nga mga mata.
17Nakita ko siya, apan wala siya karon dinhi. Gitan-aw ko siya, apan dili siya duol. Motungha ang bituon gikan kang Jacob, ug mousbaw ang setro gikan sa Israel. Dugmokon niya ang mga pangulo sa Moab ug laglagon ang tanang mga kaliwat ni Set.
18Unya ang Edomea mahimong mapanag-iya sa Israel, ug ang Sier ila usab nga mapanag-iya, ang mga kaaway sa Israel, nga buntogon sa Israel nga makusganon.

19Gikan kang Jacob moabot ang hari nga modumala, ug laglagon niya ang mga nabiling buhi sa ilang siyudad.”
20Unya gitan-aw ni Balaam ang Amalek ug gisugdan ang iyang panagna. Miingon siya, “Ang Amalek kaniadto usa sa labing bantogan nga mga nasod, apan ang iyang kataposan mao ang kalaglagan.”
21Unya mitan-aw si Balaam ngadto sa mga Kenihanon ug nagsugod sa iyang panagna. Miingon siya, “Lig-on ang dapit nga inyong gipuy-an, ug ang inyong salag atua sa mga bato.
22Apan magun-ob ang Kain sa dihang dalhon kamo sa Assyria sa pagkabinihag.”
23Unya gisugdan ni Balaam ang iyang kataposan nga panagna. Miingon siya, “Pagkaalaot! Kinsa man ang makasugakod sa dihang buhaton kini sa Dios?
24Ang mga sakayan mangabot gikan sa Kitim; sulongon nila ang Assyria ug buntogon ang Eber, apan sila usab, matapos sa kalaglagan.”
25Unya mitindog si Balaam ug mibiya. Mipauli siya sa iyang pinuy-anan, ug milakaw usab si Balak.