Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - Masatarangana

Masatarangana 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itaru Balamsha, yuwaa Apanll Israelchichee kapung chinarangu, ksutarangu anoo yasarangu, nda Apanllpa yusur tsiyatamaam zandarangiya. Ndusha tputsee, Apanllpa tsiyatatama, tárangiya. Wazawapsha napku, Israelchichee tputs shaneeru parangiya.
2Israelchich tputs wazapan taarusin parangiya; tiptsirinandari waanitam, misha tputs tiptsirinandaritam waanitam ashirusin wazapan taarusin parangiya. Apanllsha Balamaa tutsiyachtarangiya.
3Ashirucha, Balamsha Apanllee kuk tsiyatarangu; Nuw Balamtana, aparshiti sur Biyowarcha. Nuw napkuri, maachee ichinguru pakuri, kapung natstakina.
4Nuw pamazukpaz ashkachuri, anush natstamaam waritakina. Apanllee kuk mazinakina. Nuw pamazoorangi anush yasarangitamna. Apanllimari watam kizpuriwa. ¿Chakaja uwaapa waritach? Apanllimari waamari kizpur taakiya.
5Mishat, anin tputs ichingarusin Akoparinchichcha wachinllinu. Kizpur wanasirinand taaranaya; taárashshitisin wanasiritam taaranaya. Tatsumim yasin patarich ashiru watambur shurangaru, tambta tambta ashirusin, wanasir taaranaya.
6Napkuch, ambiri watambur shurangatarusin, kuyan kungumun wing kuyantaru wanasir patarich ashiriya. Waanapari Apanll amuy kungumun wing wayayaru, Israelchichee kasarangiya. Napa; karipan kungumun wing shurangaru, patarich ashiritamtaya.
7Ashiriya, waamaritin Israelchicheemaritssin, ayamtaatiya uwaamin kung nda pishtatanlliya. Anchichtam kungoo tipayarusin, tatsumimarish mazarish kanachtachinllinaya. Mishat, urkarshitisin kizpuritam taariya. Wamari kurakaa Agagaa kasiriya. Wamari kizpur kurak taariya.
8Tor watarimash witspatari kizpur waanaatsi tapachindaku ashipaz ashiru Apanll Israelchicheem istakiya. Waana amuy Apanll Ijiptosh tsap tashitungayaru, ningsha tsap wayarangiya. Waana wizpurirnee panarangu, uru undararpa waratkatssin, waamaritin undararee kachingchinllinaya. Wanapuwaa chpambeersin, k'chirpungpasha kayungku shitarusin, waamari kasichinllinaya.
9Kanusakshitisin, tumuz manginshuch kázamash tamatarpari ashirusin, maakururtar ashchinllinaya. ¿Chakaja anoo naattu ituyamataru ituyamach? Chiynaa tputsich Israelchichee wanasir tsiyatkuch, Apanllsha chiyaatstam wanasir ksutchiya. Itaru, tayutaritkachuch, Apanllsha chiyaatstam zutakpaz ashtachiya, Balam tsiyatku ántar ashirangiya. Ashiriya, na yuwaa Apanll Balamaa tutsiyachtarangu anoo kamaneena. Ashiriya, nuw Móysisi: wapparee, atina siyaatsi. Na kamaneena yuwaa Israelchich apusash masaru taarangana anootsi.