Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋkɑlʋɣʋ

Kʋkɑlʋɣʋ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑlɑ Siŋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ ɩsɔtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ tɑɑ, nɑ pɑ́ siki Kɑtɛɛsɩ. Tǝnɑɣɑ Mɑlǝyɑm sǝpɑ nɑ pɑ́ pimi-ɩ.
2Wɑɑtʋ wei sɑmɑɑ lɑŋɑ lʋm, ɩlɛnɑ pɑ́ kotinɑ Moisi nɑ Alɔŋ
3nɑ pɑ́ kuuki Moisi nɔɣɔ sɩ: Ye Ɩsɔ kɑ kpɛntɑ tɑ nɑ tɑ tɛɛtʋnɑɑ kɛ kʋɣʋ, pɩɩ kǝlɑ teu.
4Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ kɔnɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ tɑɣɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tǝnɛ tǝ tɑɑ cǝnɛ sɩ, tɑ́ nɑ tɑ́ kɑlǝkǝŋ tǝ sɩ?
5Ɩ tɩɩ lǝsɑ-tʋɣʋ Icipiti, nɑ ɩ́ kɔnɑ-tʋɣʋ lonte ɩsɑɣɑlɛ tǝnɛ tǝ tɑɑ suwe? Pǝ fɛɩ hɑlǝm, pǝ́cɔ́ yʋlʋ kɑɑ hiki tɩɩŋ kʋlʋlǝŋ, ɩsɩɩ fikinɑɑ yɑɑ lɛsɛŋnɑɑ, yɑɑ tʋɣʋ nɑkʋlɩ. Anɩ lʋm kʋnyɔnyɔɔm mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ tɩɩ fɛɩ kɔlɔ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi nɑ Alɔŋ pɑ hɑtǝlǝnɑ sɑmɑɑ, nɑ pɑ́ polo Ɩsɔ cokǝle nɔnɔɣɔ. Nɑ pɑ́ hoti pɑ ɩsɛntɔɔ kɛ ɑtɛ, nɑ Ɩsɔ teu nɑ pɑ tɔɔ.
7Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ Moisi sɩ:
8Kpɑɣɑ nyɑ́ kpɑ́tʋ́ɣʋ́, nɑ nyɑnɑ Alɔŋ ɩ́ koti sɑmɑɑ. Ɩlɛnɑ n yɔɣɔtǝnɑ kʋkpɑmʋɣʋ kʋnɛɣɛ pɑ ɩsɛntɑɑ, nɑ lʋm lɩɩ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ kɑlǝkǝŋ pɑ́ nyɔɔ.
9Ntɛnɑ Moisi polo nɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɩ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
10Nɑ ɩ́ nɑ Alɔŋ pɑ́ koti sɑmɑɑ kɛ kʋkpɑmʋɣʋ ŋku Ɩsɔ hʋlɑɑ tɔ kʋ kiŋ, nɑ pɑ́ tɔ sɩ: Yǝlɑɑ tɔɔ kʋllɑɑ mɛ, ɩ́ tʋ ŋkpɑŋŋ. Tɩɩ pǝsɩ nɑ tǝ́ lǝsɩ kʋkpɑmʋɣʋ tɑɑ kɛ́ lʋm nɑ?
11Ɩlɛnɑ Moisi kʋsɩ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ nɑ ɩ́ mɑ kʋkpɑmʋɣʋ kɛ tɔm nɑɑlɛ nɑ lʋm kpe sɔsɔm. Nɑ pɑ nɑ pɑ kɑlǝkǝŋ pɑ́ nyɔɔ nɑ pɑ́ nyǝɣǝsɩ.
12Tǝnɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ kɑlǝnɑ Moisi nɑ Alɔŋ sɩ: Timpi ɩ́ tɑ́ tɛ-m nɑ mǝ tɑɑ, nɑ ɩ́ fɑɣɑsɩ-m nɑ mɑ mpɑɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ tɔ, ɩ kɑɑ sʋsɩ sɑmɑɑ ɩnɛɣɛ tɛtʋ nti mɑ hɑɑ-mɛ tɔ tǝ tɑɑ.
13Yɑɑsi ɩnɛ ɩ kɔnnɑ ntɛɣɛ Melipɑ lʋm tɔm. Yoou kɛ pɑ yɑɑ mpʋ nɑ pɑ tɛ tɑɑ. Mpi tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ pɛɛkɑ Tɑcɑɑ nɑ yoou kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ fɑɣɑsɩ ɩ tɩ nɑ ɩ mpɑɑ kɛ pɑ tɑɑ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi kʋsɑ tillɑɑ kɛ Kɑtɛɛsɩ, nɑ ɩ́ tili-wɛɣɛ Ɩtɔm wulɑʋ kiŋ. Sɩ pɑ́ heeli-ɩ sɩ: N nyǝmɑ́ wɑhɑlɑnɑɑ mpɑ nyɑ́ kɔɣɔpiyɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑ́ tǝ tɔɣɑɑ tɔ.
15Tɑ cɔsɔnɑɑ kɑ polǝnɑ Icipiti nɑ pɑ́ leeli tǝnɑ. Nɑ pɛlɛ pɑ́ tʋ-wɛɣɛ wɑhɑlɑ.
16Ɩlɛnɑ tǝ wiinɑ Tɑcɑɑ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ-tʋ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ tili ɩsɔtɑɑ tillu nɑ ɩ́ lǝsɩ-tʋɣʋ tǝnɑ. Sɑŋɑ tǝ tɑlɑ nyɑ́ tɛtʋ toŋɑ tɔɔ kɛlɛ Kɑtɛɛsɩ.
17Ɩlɛ hɑ-tʋɣʋ mpɑɑʋ nɑ tǝ́ fɑɣɑnɑ nyɑ́ tɛtʋ tɑɑ. Tǝ kɑɑ hɛlɩ nyɑ́ hɑlǝm yɑɑ nyɑ́ lɛsɛŋnɑɑ tɑɑ. Pǝ́cɔ́ tǝ kɑɑ nyɔɔ nyɑ́ lɔkɔnɑɑ lʋm. Tɩɩ siɣisi hɑpǝlɛ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́, hɑlǝnɑ tǝ́ tɛsɩ nyɑ́ tɛtʋ.
18Ntɛnɑ Ɩtɔm wulɑʋ sɩ: Ye ɩ́ sʋʋ mɑ tɛtʋ tɑɑ, mɑɑ lɩɩ mǝ yoonɑʋ.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑsɑɑ sɩ: Hɑɩ, hɑpǝlɛ kɛ tɩɩ tǝŋ. Ye tɑ́ yɑɑ tɑ́ kɑlǝkǝŋ luɣu wɛ lʋm, tɩɩ yɑ-wǝɣɩ. Mpɑɑʋ tike kɛ tǝ wiikinɑ-ŋ sɩ ń hɑ-tʋ nɑ tǝ́ fɑɣɑnɑ nyɑ́ tɛtʋ tɑɑ.
20Amɑ Ɩtɔm wulɑʋ tɑ tisi. Hɑlǝnɑ yoolɑɑ tuutuumɑ lɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ, nɑ pɑ yoou wontu sɔsɔɔntʋ.
21Ɩlɛnɑ Ɩtɔm nyǝmɑ kisinɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝmɑ sɩ pɑ́ tɑɑ fɑɣɑnɑ pɑ tɛ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ kɛɛnɑ hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kʋlɑ pɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ polo Hoo pʋɣʋ luɣu,
23kɛ Ɩtɔm tɛtʋ toŋɑ tɔɔ. Tǝnɑɣɑ Tɑcɑɑ heelɑ Alɔŋ nɑ ɩ neu sɩ:
24Alɔŋ nyɑ́ sǝm wʋsɑɑ. N kɑɑ tɑlɑ tɛtʋ nti mɑ hɑɑkɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ tǝ tɑɑ. Mpi tɔ, n tɑ nɩɩnɑ-m Melipɑ lʋm cɔlɔ.
25Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ́ Moisi sɩ: Kpɑɣɑ Alɔŋ nɑ ɩ pǝyɑlʋ Ɩlɑsɑɑ nɑ ń kpɑɑnɑ-wɛɣɛ Hoo pʋɣʋ tɔɔ.
26N kɑ́ wɔɣɔsɩ Alɔŋ kɔtʋɣʋ wontu nɑ ń suu-tǝɣɩ ɩ pǝyɑlʋ Ɩlɑsɑɑ. Tǝnɑɣɑ Alɔŋ kɑ́ sɩ.
27Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi lɑpɑ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tǝŋ tǝmɑɣɑ pɑ tooso nɑ pɑ́ kpɑ́ pʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɔɔ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ ɩsɛntɑɑ.
28Ɩlɛnɑ Moisi wɔɣɔsɩ Alɔŋ wontu, nɑ ɩ́ suu-tǝɣɩ ɩ pǝyɑlʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Alɔŋ sǝpɑ, nɑ Moisi nɑ Ɩlɑsɑɑ pɑ́ mǝlɩ tiiu.
29Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɩɩwɑ sɩ Alɔŋ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ cɑɣɑ ɩ lǝyɑɣɑ kɛ kʋyɛɛŋ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ.