Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋkɑlʋɣʋ

Kʋkɑlʋɣʋ 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Yosɛɛfʋ pǝyɑlʋ Mɑnɑsee, nɑ Mɑnɑsee pǝyɑlʋ Mɑkii, nɑ Mɑkii pǝyɑlʋ Kɑlɑɑtɩ lʋlʋɣʋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ polɑ Moisi nɑ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kiŋ
2nɑ pɑ́ tɔ sɩ: Wɑɑtʋ wei Tɑcɑɑ tʋwɑ Moisi sɩ ɩ́ tɔ tɛtɛ nɑ ɩ́ tɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ tɛtʋ tɔ, ɩ sɩɩwɑ tɔtɔ sɩ, ɩ́ cɛlɑ tɑ́ tɛɛtʋ Selofɑtɩ tɛtʋ kɛ ɩ pɛɛlɑɑ.
3Amɑ ye pɑ sɑɑwɑ kpekǝle lɛntɛ tɑɑ, pɑ tɛtʋ pɑsǝɣɩ tɑ́ kpekǝle nyǝntʋ tɔɔ kɛ́ nɑ pǝ́ sɔɔsɩ lɛntɩ tɔɔ.
4Nɑ pǝ́ kɔmɑ nɑ pǝ́ tɑlɑ cɛpʋ pǝnɑɣɑ, pɑ nyǝntʋ lɩɩ tǝkpɑtɑɑ kɛ́ tɑ́ kpekǝle tɔɔ nɑ pǝ́ sɔɔsɩ pɑ nyǝntɛ kʋfɑtɛ tɔɔ.
5Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ heelɑ Moisi sɩ: Tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ Yosɛɛfʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ wɛnɑ tɑmpɑnɑ.
6Ye pɑ sɔɔlɑ wei pɑ sɑɑ-ɩ. Amɑ pɩɩ wɛɛ pɑ kpekǝle tɑɑ tʋ́ kɛ́.
7Ɩlɛ pɑɑ kpekǝle nte tǝ tɛtʋ kɑ́ cɑɣɑ tǝ tǝcɑɣɑlɛ, tǝ kɑɑ sɔɔsɩ lɛntɛ nyǝntʋ tɔɔ. Mpʋ tɔtɔɣɔ ye kpekǝle nɑtǝlɩ tǝ ɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ wɛnɑ tɛtʋ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ sɑɑ ɩ cɑɑ kpekǝle lʋlʋɣʋ tʋ kɛ́.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Selofɑtɩ pɛɛlɑɑ Mɑlɑ nɑ Tiisɑ nɑ Hokǝlɑ nɑ Milikɑ nɑ Nowɑ pɑ sɑɑwɑ pɑ cɑɑ tɑɑlʋnɑɑ pǝyɑlɑɑ kɛ pɑ kpekǝle tɑɑ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ kɛɛsʋɣʋ Moisi tɔ.
12Yosɛɛfʋ pǝyɑlʋ Mɑnɑsee lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́. Ɩlɛnɑ pɑ tɛtʋnɑɑ nti pɑ hikɑɑ tɔ tǝ́ sɑɑlɩ pɑ cɑɑ kpekǝle tɑɑ.
13Kiiŋ nɑ kʋsǝsɩɩtʋ nti Tɑcɑɑ tɛlǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, nɑ Moisi nɔɣɔ kɛ Mowɑpʋ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ, kɛ́ Yɑɑtɑnɩ nɔɣɔ kɛ Yeliko ɩsɛntɑɑ tɔɣɔlɛ.