Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋkɑlʋɣʋ

Kʋkɑlʋɣʋ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɑlɑɑm tɔmɑ Pɑlɑkɩ sɩ: Nmɑ-m tǝfɛɛnlɛ kɛ tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Nɑ ń cɛlɛ-m lɑtǝcɛnɑɑ nɑ ɩwɑɑŋ kɛ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ mpɔɣɔlɑɣɑ.
2Ɩlɛnɑ Pɑlɑkɩ lɑ mpʋ, nɑ pɑ nɑɑlɛ pɑ́ lɑɑ lɑtǝcɛ nɑ ɩwɑɑʋ kɛ pɑɑ lonte nte tǝ tɑɑ.
3Nɑ Pɑlɑɑm tɔ Pɑlɑkɩ sɩ: Sǝŋ tǝfɛɛnlɛ cǝnɛ nɑ mɑ́ hɑtǝlɩ. Ntɑnyɩ Tɑcɑɑ kɑ́ lɩɩ mɑ tɔɔ nɑ ɩ́ heeli-m nɑtǝlɩ nɑ mɑ tɛlǝsɩ-ŋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ tontoŋlɛ tɔɔ.
4Tǝnɑɣɑ Tɑcɑɑ lɩɩ ɩ tɔɔ, nɑ Pɑlɑɑm tɔ sɩ: Mɑ ŋmɑwɑ tǝfɛɛnlɛ kɛ tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, nɑ mɑ́ lɑɑ lɑtǝcɛ nɑ ɩwɑɑʋ kɛ pɑɑ tǝfɛɛnlɛ nte tǝ tɔɔ.
5Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ hʋlɩ Pɑlɑɑm kɛ tɔm nti ɩ kɑ yɔɣɔtɩ tɔ. Nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Mǝlɩ Pɑlɑkɩ kiŋ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ mǝlɑ Pɑlɑkɩ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ pɑ cɔlɔ nɑ pɑ́ sǝŋ tǝfɛɛnlɛ tǝnɑ.
7Kɑwǝyɑɣɑ ŋkɑ Pɑlɑɑm mɑpɑ tɔɣɔlɔ: Mowɑpʋ wulɑʋ Pɑlɑkɩ yɑɑnɑ-m ilim tǝlɩɩlɛ pɔɔŋ tɑɑ kɛ Silii, sɩ mɑ́ nyɑɑsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Nɑ mɑ́ tǝŋsɩ Yɑkɔpʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ mpusi.
8Ɩlɛ ɩsǝnɑɣɑ mɑɑ tǝŋsɩ mpusi kɛ wei Tɑcɑɑ tɑ tǝŋsɩ mpusi tɔ? Yɑɑ ɩsǝnɑɣɑ mɑɑ nyɑɑsɩ yǝlɑɑ mpɑ ɩ tɑ nyɑɑsɩ tɔ?
9Pɔɔŋ tɔɔ kɛ́ mɑ wɛɛ, nɑ mɑ́ loosiɣi yǝlɑɑ mpɛ. Pulɑsɩ tɔɔ kɛ́ mɑ wɛɛ nɑ mɑ́ nyǝnǝɣɩ-wɛ. Pɑ fɑɣɑnɑ piitimnɑɑ lɛmpɑ kɛ, nɑ pɑ tǝcɑɣɑlɛ wɛnɑ tǝ mpɑɑ.
10Aweɣelɛ Ɩsɛɣɛlɩ sɑmɑɑ kɑllʋ? Yɑɑ ɩ cɛkǝnɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nyʋɣʋ? Mɑ sɔɔlɑ mɑ́ nɑ siɣisilɑɑ mpɛ tǝ́ kpɛntɩ sǝm kɛ́, nɑ pǝ́ lɑ-m ɩsɩɩ mpɛ.
11Mpʋɣʋlɛ Pɑlɑkɩ pɔɔsɑ Pɑlɑɑm nɑ piti sɩ: Wetiɣilɛ n lɑpɑ-m mpʋ? Mɑ kɔnɑ-ŋ kɛ́ sɩ ń tǝŋsɩ mɑ kolontunɑɑ kɛ mpusi ɩlɛnɑ nyɑɑ mǝlɩ nɑ ń kooliɣi-wɛɣɛ kʋpɑntʋ nɑ?
12Ntɛnɑ Pɑlɑɑm cɔ sɩ: Tǝlɑsɩ kɛ́ sɩ mɑ yɔɣɔtɩ nti Tɑcɑɑ tʋ mɑ nɔɣɔ tɑɑ tɔ.
13Mpʋɣʋlɛ Pɑlɑkɩ tɔmɑ Pɑlɑɑm sɩ: Kɔɔ nɑ tǝ́ lɑɣɑsɩ timpi n kɑ́ nɑ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pǝcɔ tike kɛ n nɑɑkɩ. Tǝnɑɣɑ n kɑ́ tǝŋsɩ-m-wɛɣɛ mpusi.
14Ɩlɛnɑ ɩ́ ponɑ Pɑlɑɑm kɛ Pisikɑ pʋɣʋ luɣu tǝfeŋle, nɑ ɩ́ ŋmɑ tǝfɛɛnlɛnɑɑ tɔtɔɣɔ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Nɑ ɩ́ lɑɑ lɑtǝcɛ nɑ ɩwɑɑʋ kɛ pɑɑ tǝfɛɛnlɛ nte tǝ tɔɔ.
15Nɑ ɩ́ tɔ́ Pɑlɑkɩ sɩ: Sǝŋ tǝnɑ nɑ mɑ́ polo nɑ mɑ́ nɑ Ɩsɔ tǝ́ suli.
16Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tʋ Pɑlɑɑm nɔɣɔ tɑɑ kɛ́ tɔm sɩ ɩ́ mǝlɩ nɑ ɩ́ heeli Pɑlɑkɩ.
17Pɑlɑɑm mǝlɑ wulɑʋ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ pɑ kiŋ, ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Wentiɣilɛ Tɑcɑɑ heelɑ-ŋ?
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɑlɑɑm kpɑɣɑ kɑwǝyɑɣɑ sɩ: Sipɔɔ pǝyɑlʋ Pɑlɑkɩ kʋlɩ nɑ n ke ŋkpɑŋŋ.

19Ɩsɔ tɑ́ kɛ́ yʋlʋ sɩ ɩ looliɣi, yɑɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ ɩ kʋsǝsɩɩtʋ. Nti ɩ sɩɩwɑ tɔɣɔ ɩ lɑkɩ tǝtetete.
20Tɑcɑɑ koolinɑ yǝlɑɑ mpɛɣɛ kʋpɑntʋ, nɑ mɑ́ɑ́ tɛɛsǝɣɩ,
21mɑɑ pǝsǝɣɩ nɑ mɑ́ lɑɣɑsɩ pʋlʋ. Ɩ wɛ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ tɑ nɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ, yɑɑ pɑ tɑsǝkǝlɛ. Ɩ kɛ́ pɑ wulɑʋ kɛ́ nɑ pɑ́ wilitiɣi-ɩ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ.
22Ɩnɩ ɩ lǝsǝnɑ-wɛɣɛ Icipiti tɑɑ nɑ tomiŋ ɩsɩɩ tɑɑlɛ nɑʋ.
23Tɩɩtʋ nɑ pee pɔɔsʋɣʋ ɩɩ lɑkɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ pʋlʋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ nyǝnǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nɑ pɑ tɔŋ sɩ: Ɩɩ nɑɑkɩ mpi Ɩsɔ lɑpɑ-wɛ tɔ.
24Yǝlɑɑ mpɛ pɑ wɛ toŋ kɛ́ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ ŋkɑ kɑ cǝlǝɣɩ kɑ tɔɣɔnɑɣɑ, nɑ kɑ́ nyɔɔkɩ kɑ kʋkʋkʋm cɑlǝm, nɑ pǝ́cɔ́ kɑ́ hǝntǝɣɩ tɔ.
25Ntɛnɑ Pɑlɑkɩ tɔ Pɑlɑɑm sɩ: Ye n kɑɑ tǝŋsɩ-wɛɣɛ mpusi, ɩlɛ tɑɑ kooli-wɛɣɛ kʋpɑntʋ.
26Kɛlɛnɑ Pɑlɑɑm sɩ: Anɩ mɑ tɛmɑ-ŋ heeluɣu sɩ nti Tɑcɑɑ tʋɣʋ mɑ nɔɣɔ tɑɑ tɔɣɔ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ.
27Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɑlɑkɩ yɑɑ pɑlɑɑm sɩ: Tǝ́ lɑɣɑsɩ lonte lɛntɛ. Ntɑnyɩ Ɩsɔ kɑ́ tisi nɑ ń tǝŋsɩ-m yǝlɑɑ mpɛɣɛ mpusi.
28Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɑnɑ-ɩ Peyɔɔ pʋɣʋ tɔɔ timpi yǝlɑɑ nɑɑkɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɔ.
29Nɑ Pɑlɑɑm tɔ Pɑlɑkɩ sɩ: Nmɑ-m tǝfɛɛnlɛnɑɑ kɛ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, nɑ ń cɑɑ-m lɑtǝcɛnɑɑ kɛ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ heeŋ kɛ mpʋ tɔtɔ.
30Ɩlɛnɑ Pɑlɑkɩ lɑ mpʋ nɑ ɩ́ lɑɑ lɑtǝcɛ nɑ ɩwɑɑʋ kɛ pɑɑ tǝfɛɛnlɛ nte tǝ tɔɔ.