Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋkɑlʋɣʋ

Kʋkɑlʋɣʋ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ:
2Tɛlǝsɩ Alɔŋ pǝyɑlʋ kɔtʋlʋ Ɩlɑsɑɑ sɩ, lǝsɩ cofolonɑɑ kɛ kɔkɔ tɑɑ nɑ ń yɑsɩ mɑmɑlɑ. Pɑ kɛ́ mɑ nyǝm kɛ́.
3Cofolonɑɑ mpɛ pɑ kɛ́ Ɩsɔ nyǝ́mɑ kɛ́. Mpi tɔ, pɑ tɛmɑ-m-wɛɣɛ kɔtɑɣɑ lɑpǝnɑʋ. Amɑ mpɑ pɑ tɩ-wɛ tɔ pɑ sǝpɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ. Pǝ tɔɔ tɔ, pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ hɛɛ-wɛ nɑ pɑ́ wɑɑsɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ pǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ pʋlʋ kʋyʋsʋm.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtʋlʋ Ɩlɑsɑɑ kpɑɣɑ yǝlɑɑ mpɑ kɔkɔ nyɑɣɑ mpʋ tɔ, pɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ cofolonɑɑ. Nɑ ɩ́ lu-wɛ nɑ ɩ́ wɑɑsɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ.
5Mpʋ pǝ hʋlǝɣǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ, Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝmɑ pɑɑsi kpɑɩ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩnɑ mpɑɑʋ sɩ ɩ́ tɑsɑ Tɑcɑɑ kɛ tulɑɑlʋ wɔpʋ. Ye wei ɩ́ lɑpɑ mpʋ, sǝm mpi Kolee nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ pɑ sǝpɑ tɔ, mpɩ pɩɩ kʋnɑ-ɩ. Ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ kpɑɑlʋɣʋ Alɔŋ nɑ Moisi nɔɣɔ tɔ.
6Tɛʋ femɑ ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ nɑɑlɩ Alɔŋ nɑ Moisi kɛ cɑɣɑnɑʋ sɩ: Ɩ́ kʋwɑ Tɑcɑɑ yǝlɑɑ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ sɑmɑɑ kotinɑ Moisi nɑ Alɔŋ. Sɑɑ wei pɑ nyǝnnɑ Ɩsɔ cokǝle tɔɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ nɑ́ nyɔɔsɩ nyɑlɑ timpi Tɑcɑɑ teeli nɑɑkɩ tɔ.
8Ɩlɛnɑ Moisi nɑ Alɔŋ pɑ́ polo tǝ ɩsɛntɑɑ.
9Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ Moisi sɩ:
10Hɑtǝlǝnɑ yǝlɑɑ mpɛ, nɑ mɑ́ kpiisi-wɛɣɛ tɔm kʋlʋm. Tǝnɑɣɑ Moisi nɑ Alɔŋ pɑ hotɑ pɑ ɩsɛntɔɔ.
11Nɑ Moisi tɔ ɩ tɑɑlʋ sɩ: Polo tǝcɑʋ nɑ ń kpɑɣɑ nyɑ́ cofolo nɑ ń hee kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ kɔkɔ. Tʋ́ tulɑɑlʋ kɛ́ pǝ tɔɔ, nɑ ń lɑ sɑmɑɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́ hɑlɩ ɩ tɛmɑ niŋ tʋɣʋ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Alɔŋ kpɑɣɑ cofolo, ɩsɩɩ Moisi heeluɣu-ɩ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɔɔ sɑmɑɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ pɑ tɔŋnɑ sǝpʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ wɔ tulɑɑlʋ, nɑ ɩ́ lɑ-wɛɣɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ sǝŋɑ mpɑ pɑ tɛmɑ sǝpʋ tɔ, nɑ ɩsɛ nyǝ́mɑ pɑ hɛkʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ sǝm hɛɛ.
14Kolee wɑɑlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ sǝpɑ lɔŋ tɔ pɑ pɑɑsi yǝlɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti nɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ (14.700) sǝpǝnɑ tɔtɔ.
15Ntɛnɑ Alɔŋ mǝlɩ Moisi kiŋ kɛ Ɩsɔ cokǝle nɔnɔɣɔ kɛ sɑɑ wei sǝm hɛɛwɑ tɔ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ:
17Heeli Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ sɩ pɑɑ wei ɩ́ kɔnɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́. Pǝ kpɛntǝɣɩ kpɑtǝŋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ kɛlɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɑɑ pɑɑ mpɑ pɑ kpekǝle hǝtɛ kɛ pɑ nyǝŋkʋ tɔɔ.
18Amɑ Alɔŋ hǝtɛ kɛ ɩ́ kɑ́ ŋmɑɑ Lefii nyǝ́mɑ nyǝŋkʋ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑɑ kpekǝle tʋ wei ɩ́ wɛɛnɑ ɩ nyǝŋkʋ.

19Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ: Moisi sɩɩ kpɑtǝŋ ɩnǝɣɩ Ɩsɔ cokǝle tɑɑ kɛ́ ɑtɑkɑɑ kiŋ, kɛ timpi mɑ́ nɑ-mɛ tǝ suliɣi tɔ.
20Nɑ mɑ́ lǝsɑ wei, ɩ́lɛ́ ɩ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ nɛɣɛtǝɣǝnɑ ntɛ́. Ɩlɛnɑ mɑ́ sɩɩ tǝnɑɣɑ kɛ kʋntǝnɑʋ mpi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kʋntǝɣǝnɑ-mɛ tɔ.
21Mpʋɣʋlɛ Moisi tɛlǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ tɔm ntɩ. Nɑ kpekɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kɔnɑ-ɩ pɑ kpɑtǝŋ nɑ Alɔŋ nyǝŋkʋ kɑ wɛ hɛkʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pǝ́ lɩɩ kpɑtǝŋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ.
22Ɩlɛnɑ Moisi sɩɩ kpɑtǝŋ ɩnǝɣɩ Ɩsɔ cokǝle tɑɑ kɛ́ ɑtɑkɑɑ ɩsɛntɑɑ.
23Tɛʋ femɑ, nɑ Moisi sʋʋ tǝ tɑɑ, ɩlɛ ɩ mɑɣɑnɑ Lefii kpekǝle tʋ Alɔŋ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ nɛɣɛtɑɑ kɛlɛ. Nɑ kʋ́ tʋ́ hɛtʋ. Hɑlǝnɑ kʋ́ lʋlɩ pee nɑ ɑ́ pɩɩwɑ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi kuu kpɑtǝŋ tǝnɑ, nɑ ɩ́ ponɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑɑ wei ɩ́ nɑ. Ɩlɛnɑ pɑɑ nyʋɣʋ tʋ wei ɩ́ kpɑɣɑ ɩ nyǝŋkʋ.
25Ntɛnɑ Tɑcɑɑ tɑsɑ Moisi kɛ heeluɣu sɩ: Polo ń sɩɩ Alɔŋ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ kɛ ɑtɑkɑɑ kiŋ, nɑ pǝ́ tɔɔsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ pɑ kɑɑnɩɩtʋ. Ɩlɛnɑ pɑ kʋntʋɣʋ sɩɩ tǝnɑɣɑ. Ɩlɛ pɑ kɑɑ tɑsɑ sǝm.
26Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi lɑpɑ teitei kɛ́ mpʋ.
27Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔmɑ Moisi sɩ: Nyǝnɩ ɩsǝnɑ tɑ tǝnɑ tǝ sǝkɩ nɑ tǝ́ tɛŋ tɔ.
28Tɑ́ tɑɑ wei ɩ́ kpǝtǝnɑ Ɩsɔ tǝcɑɣɑlɛ, ɩ́lɛ́ ɩ sɩ. Tɑ́ tǝnɑ tɩɩ sǝnɑ ntɛ́?