Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Números

Números 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balaam dakargu, Bab-Jehová bur Israel-dulemargi-ise-nued-binsaed bur yeer-itodae, Balaam bar idualedyob Bab-Dummadbo abingunadsulid. Ilagwen-nega-dulesulidgansik atakdeguad.
2Balaam Israel-dulemar-bukwad-dakdegu, dakded, Israel-dulemar na e-dadgan-e-dadganba danar-danar bukwamala. Agine, Bab-Dummad-Burba Balaamʼgi aidenonikid.
3Geb Balaam, Bab-Jehová-ega-ibmar-sogsadba sunmakded: “Ani, Beor-machi-Balaam-guedi weyob soged, ani, dikasur-ataked-dule-guedi weyob soged.
4Ani, Bab-Dummad-ibmar-soge-itosad-guedi soged, Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikad ibmar-guoed-oyoged dakedid, dule negoesayob an megisdaedid, negburgan-dakdegudaedid, weyob an soged:
5”¡Jacob-dulemar, ibibayobi be-negmar yeerdaklege, Israel-dulemar, ibibayobi be-danar-danar-bukmalad yeerdaklege!
6Yala-imbaba neba-nuegan-yeerdaklegeyobi, Israel-dulemar-danar-danar-bukwad dakleged. Nainu-nuegan diwar-gakaba-naiyobi, Israel-dulemar-bukwad dakleged. Degi, Bab-Jehová bii-áloeʼye-nugad-digsadyobi Israel-dulemar yeerdakleged. Degine, sapi-urwarmar diwar-gakaba-bubukwayobi yeerdakleged.
7Israel-dulemar-e-gwidumala dii ena-ena bubukwad, e-ibmar-digarmaladi dii unniguar nikad. Israel-dulemar-e-rey, Rey-Agagʼba bur-dutusulid. Na e-yar-ganikid bur-dummad.
8”Ar Bab-Dummad Egipto-yargi onosad. Israel-dulemar-e-ganguedi, moli-bebe-nikad-sapurbalidyobid. Israel-dulemar e-isdarmaladgi nakoed, e-isdarmalad-e-garmar bela bibisgoed. Degine, e-sigumargi e-isdarmalad-naibi-saoed.
9Israel-dulemar, achumigur-macheredyobi obunnomeged. Achumigur-omeyobi megisdaed. ¿Wede doa ese achaoe? Gege dule ese achae. ¡Dulemar-begi-ise-nued-sunmakmaladi egi nued sunmaklemogoed. Dulemar-be-ukabsamaladdi, ukabsalemogoed!”
10Geb degidgine, Balac, Balaamʼse uluded. Sae-itogedba e-argan-sarsodgu, Balaamʼga sogded: —An-isdarmalad-ukabsaega an bese gochad. Emide, wese ilapaagus egi be ise-nued sunmakdanikid.
11Emis-emis be-negse gannar be nae. An bega ibmar-nuegan ukoye sogsanad, ar Bab-Jehová ibmar-nikubisuli be-abesad.
12Balaam, Balac-abin sogded: —Ar be-dulemar-be-anse-barmismaladga iduakwaa weyob an sogsad:
13‘Ar amba anga Balac e-neg-ena olo, degi, mani ukye sogele, gege an, an-Bab-Dummad-Jehová anga-sogsulidba an ibmar saye. Ar Bab-Jehová anga ibmar-sogedbarbi an ibmar saergebye.’
14Degir nabir. Gannar an-negse an naed-iduale, an bega soggwelo, igi we-dulemar ibagan-danikoedgi be-imakmaloe.
15Geb Balaam, Bab-Jehová-ega-ibmar-sogsadba sunmakded: “Ani, Beor-machi-Balaam-guedi weyob soged, ani, dikasur-ataked-dule-guedi weyob soged.
16Ani, Bab-Dummad-ibmar-soge-itosad-guedi soged, Bab-Dummad-Bur-Birigined e-ibmar-wisguega an-imaksadid. Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikad ibmar-guoed-oyoged dakedid, dule negoesayob an megisdaedid, negburgan-dakdegudaedid, weyob an soged.
17Yoedse-ibmar-guoed an daked, ibmar-guoedi amba dikasulid. An nue-daked, degi-inigwele, itakasulid. Israelʼgi rey-wargwen gwisgudagoed, Jacob-wagan-abargi niisgwayobi nodagoed, We-rey, Moab-uaya-matar-sagamakoed, bela we-reyse Set-wagan-nono-sagamakoed.
18We-rey, Edom-yala-suoed, e-isdarmalad-Seir-yala ese sulebaloed. Israel-dulemar bur-dule-buleganga gumaloed.

19Jacob-wagangi rey-wargwen nodagoed. We-rey, dulemar-neggweburgi-oburgwilessurmalad-obelogoed.”
20Degine, Balaam Amalec-dulemarsik atakded, geb Bab-Jehová-ega-sogsadba weyob sunmakded: “Amalec-dulemarde dulemar-baiganba bur dutusulid, degi-inigwele, obelolegoed.”
21Geb degi, Balaam Ceneo-dulemar-bukwadsik atakdegua, Bab-Jehová-ega-sogsadba weyob sunmakdebalid: “Be-neggweburde dutusulid. Be-uumar akwasaila-imbaba bukwayobid.
22Asiria-dulemar e-maiga-guega be-sedmaloed, bemar, Ceneo-dulemar, bela girgumaloed.”
23Berguegala, Balaam, Bab-Jehová-ega-sogsadba weyob napi sogded: “¡Wilesdakle! Bab-Dummad weyob neg-imakdele, ¿doa san-onogoe? Dule geg san-onoge.
24Quitim-yar-demar-gakaba ur-dummagande danikoed, Asiria-yala-obelogoed, degi, Heber-yala-obelogoed. Degi-inigwele, Quitim-dulemarde bela bergumarmogoed.”
25Geb we-ibmar-sogsad-sorbali, Balaam e-negse gannar nade gusad. Balacʼdi e-yarse nade gusmogad.