Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Hisabu

Hisabu 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lelo Balaamu nakavizela kota Mkulu Nguluwi nakagana kuwatambichiza Waisilaeli, ahyo nahalutile kulagula kahi, nayali yolola kuchiwala.
2Balaamu nakalola, nakawona Waisilaeli wawichile kambi, chila nhanzi hali honhu hake. Hamba muhe wa Nguluwi naumuyila,
3na heye nakadamla ulonzi awu wa chiuloli, “Ulonzi wa heni Balaamu mwana wa Peoli ulonzi wa munhu yagubuligwe meho,
4ulonzi wa munhu yahuliche ulonzi wa Nguluwi, munhu yalolile ulaguzi wa Nguluwi yawele na mong'ho, munhu yalingufugama na kona hazelu.
5“Mihema ja hegwe jinoga ndaze hemwe wanhu wa Yakobo, ena, kambi za hemwe zinoga ndaze hemwe wanhu wa Isilaeli!
6“Avi ndo kota mibindi jilingubogoma mazi, kota kagunda hafungo mwa lwanda, kota mitembwe joyanyalile Mkulu Nguluwi, kota igodi lya mwelezi hafungo mwa mazi.
7Viya vya hewo vyowa na mazi menji, nyhadikwa ya hewo yonyaligwa hali honhu hawele na mazi ga kuhega. Mndewa wa hewo kowa mkulu kusinda Agagi, na undewa wa heye wowa ukulu ng'hatu.
8“Nguluwi nakawahola kulawa Misili, na heye naketwanza ng'hatu na wang'honyo wa hewo, kota ibogo. Kozidumya nhanzi zoziwele wang'honyo wa hewo, kobenanga mizeje ja hewo, kowahoma kwa misale ja heye.
9Kowasa hasi kota isimba, yalihi yojeza kumlilimla? “Yoneche yokutambichiza, kotambichizwa, yoneche yokupanjila, kopanjilwa.”
10Balaki nakazudila ng'hatu kwa chiwalo cha Balaamu, nakafumbata moko ga heye kwa kuzudila na kumlonjela, “Ndikuchema leka uwapanjile wang'honyo wa heni, ila mala zidatu zeng'ha azi kwanguwatambichiza!
11Lelo lute hali honhu ha hegwe. Nangana ndikupe ndolendole nyinji, ila Mkulu Nguluwi nakakulemeza kubochela ndolendole azo.”
12Balaamu nakamwidichila Balaki, “Ndaze, siwalonjela hebu wala wasenga wouwalajize kwa heni
13kota hanga naumhe ng'handa ya hegwe imemile sendi na zahabu, heni siweza kubelenhuka ilajizo lya Mkulu Nguluwi, kwa kudita mbuli yoneche, ihile ama inojile kwa kunuwila nene baha. Nandonga kota choyolonga Mkulu Nguluwi ndo chondilonga heni.
14“Lelo ndanguhiluka kwa wanhu wa heni, ila nding'hali kuka, leka ndikulonjele mbuli ziwele wanhu wano vyowowaditila wanhu wa hegwe mazuwa galinguya.”
15Lelo Balaamu nakalonga ulonzi awu, “Ulonzi wa heni Balaamu mwana wa Beoli, ulonzi wa munhu yagubuligwe meho,
16ulonzi wa munhu yoyahuliche ulonzi wa Nguluwi, na munhu yavizelele uwanzi wa Nguluwi yawele kuchanya, munhu yalingona ulaguzi wa Nguluwi yawele na Mong'ho, munhu yalingufugama na kona hazelu.
17“Ndangumona, ila haiwele sambi, ndangumlola, ila ka kutali. Nhondwe yolawila kwa walelwa wa Yakobo, kolawila mndewa hali Waisilaeli. Kwa ng'hweku ya heye kowasubula vilongozi wa Wamoabu, kowadumya walelwa weng'ha wa Seti.
18Edomu yowa ya heye, Seili yowa ya heye, Isilaeli yowa na kusumya kukulu.

19Yumwe wa walelwa wa Yakobo kolongoza na heye kowadumya wawele wopona kuli muji.”
20Hamba Balaamu nakawalola Waamaleki, nakalonga, “Waamaleki ndo wanhu wa isi ya mwaluko wawele na mong'ho kusinda weng'ha, ila mwiso wodumigwa ng'hatu.”
21Hamba Balaamu nakawalola Wakeni, nakalavya ulonzi awu, “Ng'handa za hemwe za goya, hemwe Wakeni, kota chimvulila mchanya ng'hatu mwa italawe.
22Ila modumigwa, hemwe Wakeni. Mbaka Ashulu hoyowahola hemwe kuwa wapogozi wa ngondo.”
23Balaamu nakalavya ulonzi kahi, “Hambi! Yalihi yochikala, hala Mkulu Nguluwi hoyodita mbuli azo?
24Meli zofika kulawa Kitimu, wozitowa Ashulu na Ebeli, na hewo kahi wodumigwa.”
25Ahyo, Balaamu nakoka, nakahiluka haluga ha heye, Balaki kahi nakoka.