Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋkɑlʋɣʋ

Kʋkɑlʋɣʋ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ Icipiti tɑɑ lɩɩʋ pǝnɑɣɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ ɩsɔtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ tɑɑ, Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi kɛ Holɛpʋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ sɩ:
2Pǝ wɛɛ sɩ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ tɔɣɔ Tɛɛʋ ɑcimɑ kɛ kʋyɑkʋ ŋku mɑ sɩɩwɑ tɔ.
3Ɩsɔtʋ ɩnɛ ɩ kʋyɑkʋ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti nyǝŋkʋ wule tɑɑnɑɣɑ kɛ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ-yɛ, ɩsɩɩ pɑ sɩɩʋ pǝ kiiŋ nɑ pǝ kʋsǝsɩɩtʋ tɔ.
4Ɩlɛnɑ Moisi tɛlǝsɩ tɔm ntǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɔɣɔ Tɛɛʋ ɑcimɑ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ Holɛpʋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ teitei ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ kɛɛsʋɣʋ Moisi tɔ.
6Amɑ nɑpǝlɩ pɑ tokinɑ sǝtʋ nɑ pǝ́ pilisi-wɛɣɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ. Ɩlɛ pɑ tɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔ Tɛɛʋ ɑcimɑ, nɑ pɑ́ polo nɑ pɑ́ kɛɛsɩ Moisi nɑ Alɔŋ sɩ:
7Tǝ pilisɑ tɑ tɩ nɑ sǝtʋ tɔ, pɩɩ kɑɣɑtɩ-tʋ sɩ tǝ ponɑ Tɑcɑɑ kɛ kʋhɑʋ, ɩsɩɩ lɛlɑɑ kɛ kʋyɑkʋ ŋku pɑ sɩɩwɑ tɔ, kʋ wule nɑ?
8Ntɛnɑ Moisi sɩ: Ɩ́ yele nɑ Tɑcɑɑ hʋlɩ-m ɩsǝnɑ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ lɑ tɔ nɑ pǝ́cɔ́.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ:
10Tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ, pǝ kpɑɣɑʋ sɑŋɑ nɑ pǝ́ puki tɔ, ye nɔɣɔlʋ tokinɑ sǝtʋ nɑ pǝ pilisi-ɩ, yɑɑ ɩ polɑ mpɑɑʋ kɛ ɑcimɑ wule,
11ɩlɛ ɩ tɔɣɔ-yɛɣɛ ɩsɔtʋ nɑɑlɛ nyǝŋ kʋyɑkʋ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti wule tɑɑnɑɣɑ, nɑ kɔtɑɣɑ ɩwǝyɑɣɑ nɑ kʋkʋsʋm fɛɩ kɑkɑlɑsɩ nɑ tuusi nyɑŋ nyǝnsɩ.
12Pǝ tɔɣɔnɑɣɑ ɩ́ tɑɑ fe tɛʋ. Pǝyele ɩ́ tɑɑ yɔkɩ kpǝntɛ mʋɣʋlɛ. Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ tǝŋ Tɛɛʋ ɑcimɑ kɔtɑsɩ kɛ teitei kɛ́.
13Amɑ ye nɔɣɔlʋ lɑpɑ Tɛɛʋ ɑcimɑ kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ ɑwusɑ, nɑ pǝ́ tɑ́ kɛ́ sɩ ɑsilimɑ nɑɑlɩ, yɑɑ ɩ tɔŋ mpɑɑʋ ɩ tɔm sǝpɑɣɑ. Pɑɑ lǝsɩ-ɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ kɛ́ mpi pǝ tɔɔ ɩ tɑ kɔnɑ ɩ kʋhɑʋ kɛ pǝ kʋyɑkʋ wule tɔ.
14Ye mǝ ɩcɑtɛ tɑɑ cɑɣɑlʋ tɔkɩ, ɩ kɑ́ tǝŋ ɑ kiiŋ kɛ́ nɑ ɑ kʋsǝsɩɩtʋ. Kʋlʋmtʋ ntǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ nɑ cɑɣɑlʋ pɑɑ tɔkɩ.
15Kʋyɑkʋ ŋku pɑ sikɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ wontu cokǝle tɔɣɔ ɩsɔŋmʋntʋ sʋʋ wɑɑsʋɣʋ kɛ tǝ tɔɔ kɛ tɑm. Nɑ tǝ́ mʋɣɩ kɔkɔ kɛ pɑɑ ɑhoo nnɑ, hɑlǝnɑ pǝ nyɑɑlǝɣɩ.
17Ye ɩ́ cɑɑkɩ lonte lɑɣɑsʋɣʋ ɩlɛ ɩsɔŋmʋntʋ kɛɛlɩ Ɩsɔ cokǝle tɔɔ nɑ ɩ́ tɛmɑ ɩlɛ tǝ mǝlɩ.
18Tɑcɑɑ hʋlǝɣǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛɣɛ wɑɑtʋ wei ɩ́ kɑ́ kpɛsɩ tɔ, nɑ wɑɑtʋ wei ɩ́ kɑ siki tɔ. Ye ɩsɔŋmʋntʋ leelɑ Ɩsɔ cokǝle tɔɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɩɩkǝnɑ Ɩsɔ kɛ́. Pɑɑ lɑɣɑsǝɣɩ lonte.
20Pɑɑ pǝ kɑɑsɑ-tǝɣɩ kʋyɛɛŋ kɛ pǝ́cɔ́ pɑ wɛ ḿpʋ́ɣʋ́. Tɑcɑɑ kɑ kɛɛlɩ-tǝɣɩ nɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ kpɛsɩ.

21Wulee wulee ɩlɛnɑ ɩsɔŋmʋntʋ cɑɣɑ lonte kʋlʋmtǝlɛ kɛ tɑɑnɑɣɑ, hɑlǝnɑ pǝ nyɑɑlɩ. Yɑɑ kʋyɑkʋ kʋlʋmʋɣʋ nɑ ɑhoo kʋlʋmɛɛ. Ye tǝ kɛɛlɑ kpɑkpɑɑ ɩlɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɛɛ.
22Amɑ ye tǝ nyɑlɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ cokǝle tɔɔ kɛ́ kʋyɛɛŋ nɑɑlɛ, yɑɑ ɩsɔtʋ, yɑɑ pǝ tɛɛ mpʋ. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wɛ ḿpʋ́ɣʋ́, hɑlǝnɑ tǝ́ kɛɛlɩ nɑ pǝ́cɔ́.
23Ye pɑ sikɑɑ nɑ Tɑcɑɑ tɑ tɔ́ sɩ pɑ́ kʋlɩ, pɑɑ kʋlǝɣɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lɑkɑɣɑ pɑ tǝmɑ nnɑ Tɑcɑɑ tʋ-wɛ nɑ Moisi nɔɣɔ tɔ.