Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋkɑlʋɣʋ

Kʋkɑlʋɣʋ 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ cɑɣɑ Sitim nɑ pɑ́ nɑ Mowɑpʋ ɑlɑɑ pɑ́ sʋʋ yem yem lɑkɑsɩ tɑɑ.
2Nɑ pɛlɛ pɑ́ sʋsɩ-wɛɣɛ tɩɩŋ lɑɑʋ tɑɑ, nɑ hɑlɩ pɑ́ tɔkɩ pǝ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ pɑ luŋiɣi
3tʋɣʋ Pɑɑlɩ kɛ Peyɔɔ pʋɣʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ́ɑ́ huunɑ-wɛ.
4Ntɛnɑ Ɩsɔ tɔ Moisi sɩ: Koti Ɩsɛɣɛlɩ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝnɑ, nɑ ń pusi tɑsǝkǝlɛ nyǝ́mɑ nɑ tɩɩŋ kɛ mɑ ɩsɛntɑɑ kɛ ilim tɑɑ, nɑ pǝ́cɔ́ mɑ́ kʋ́ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ pɑ tɔɔ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi tɔmɑ Ɩsɛɣɛlɩ hʋʋlɑɑ sɩ: Pɑɑ wei ɩ́ kʋ́ Peyɔɔ pʋɣʋ tɑɑ tʋɣʋ Pɑɑlɩ luŋlɑɑ mpɛ.
6Wɑɑtʋ wei Moisi nɑ lɛlɑɑ pɑ kotɑ Ɩsɔ cokǝle nɔnɔɣɔ nɑ pɑ́ wiiki, ɩlɛ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɔnɑ Mɑtiyɑŋ ɑlʋ ńtɛ́ pɑ ɩsɛntɑɑ tǝnɑ, nɑ ɩ́ ponɑ ɩ tɛ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩlɑsɑɑ pǝyɑlʋ kɔtʋlʋ Pɛŋhɑsɩ wei ɩ kɛ́ Alɔŋ sɑɑlɩ tɔ, ɩ kʋlɑ sɑmɑɑ tɑɑ tǝnɑ nɑ ɩ́ co ŋmɑntɑɑɣɑ,
8nɑ ɩ́ tǝŋ ɑpɑlʋ nɑ ɑlʋ ɩnɩ pɑ wɑɑlǝɣɩ cokǝle tɑɑ, nɑ ɩ́ sɔ pɑ nɑɑlɛ pɑ lotu tɑɑ kɛ ŋmɑntɑɑɣɑ nɑ pɑ́ sɩ́. Ɩlɛnɑ yʋlʋkʋsʋkʋ kɛɛlɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ.
9Ɩlɛ sǝtɑɑ tɛmɑ iyisi hiu nɑ liɣiti (24.000) kɛ yoosuɣu.
10Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ:
11Ɩlɑsɑɑ pǝyɑlʋ kɔtʋlʋ Pɛŋhɑsɩ wei ɩ kɛ́ Alɔŋ sɑɑlɩ tɔ, ɩ kɛɛlɑ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ timpi ɩ sɛɛsɑ ɩsǝlɛ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ ɩsɩɩ mɑ́ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ tɑ kpiisi-wɛ.
12Mpʋ tɔ, heeli-ɩ sɩ, mɑ́ nɑ-ɩ tɩɩ pɛɛlɩ hɛɛsʋɣʋ nɔɣɔ.
13Nɑ kɑ́ wɛɛ ɩ́ nɑ ɩ piyɑ piyɑ pɑ tɔɔ, nɑ pɑ́ pǝsɩ kɔtǝlɑɑ kɛ tɑm. Mpi tɔ, ɩ sɛɛsɑ ɩsǝlɛ nɑ mɑ tǝmlɛ, nɑ ɩ́ hɩɩsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩsɑɣɑtʋ.
14Ɩsɛɣɛlɩ tʋ wei nɑ ɩ ɑlʋ Mɑtiyɑŋ tʋ pɑ kʋwɑ mpʋ tɔ, ɩ kɑ kɛ́ Sɑlu pǝyɑlʋ Simili kɛ́. Simiyɔŋ kpekǝle tɑɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́.
15Nɑ pɑ́ yɑɑkɩ ɩ ɑlʋ sɩ Kosipi, nɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ cɑɑ sɩ Suuu. Ɩlɛ ɩ kɑ kɛ́ Mɑtiyɑŋ lʋlʋŋ pɑɣɑlɛ nyʋɣʋ tʋ kɛ́.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Moisi sɩ:
17Tii Mɑtiyɑŋ nyǝ́mɑ tɔɔ, nɑ ń kpiisi-wɛ.
18Pɑ pǝsɑ mǝ kolontunɑɑ kɛ. Mpi tɔ, pɑ tʋsɑ-mɛ nɑ ɑcilɑɣɑtʋ kɛ Pɑɑlɩ, nɑ pɑ nyʋɣʋ tʋ lɛlʋ pɛɛlɔ Kosipi tɔm tɑɑ. Ɩnǝɣɩ pɑ kʋwɑ yʋlʋkʋsǝkʋ wɑɑtʋ tɑɑ.