Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Idisu

Idisu 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Be wali, Ba:ila:me da Hina Gode da Ea Isala:ili dunu ilima hahawane dogolegele aligima:ne ilegemu fawane hanai, amo e dawa:i galu. Amaiba:le, ea musa: hou defele hame hamoi. E da dawa:digima:ne olelesu liligi amo hogomusa: hame asi. E da hafoga:i soge ba:musa: sinidigili,
2Isala:ili dunu ilia fisisu ba:i. E da ilia sosogo fi afae afae dafulili esalebe ba:i. Gode Ea A:silibu Hadigidafa da ema aligila sa:ili,
3e da amo ba:la:lusu sia:i, “Ba:ila:me, Bio ea mano, da moloiwane ba:sa. Ea sia: da agoane gala.
4Nowa da Gode Ea sia:dalebe nababela:? Na da si godonasini agoane sosodosa. Na da esala ba:lala, Gode Bagadedafa da nama olelesa.
5Isala:ili ilia abula diasu da isisima:goi ba:sa.
6Ilia da gumudi yobo dadalei sedade defele. O ifabi hano bega: bugi agoane ba:sa. Ilia da gabusiga: ifa Hina Gode Ea bugi defele, o dolo ifa, hano bega: lelebe agoane ba:sa.
7Ilia da gibu dabe bagade ba:mu. Ilia da hawa: amo nasegagi hano bagade soge ganodini bugimu. Ilia hina bagade da A:iga:ge ea hou bagadewane baligimu. Ea ouligisu hou da soge bagohame amoga heda:mu.
8Gode da ili Idibidi sogega fisili masa:ne, oule misi. E da sigua bulamagau defele, ili fidima:ne gegenana. Ilia da ilia ha lai dunu amo na dagosa. Ilia da ilia gasa goudasa amola ilia dadi wadela:lesisa.
9Isala:ili fi da gasa bagade laione wa:me agoane. E da golai dialea, dunu eno da beda:iba:le, hamedafa didilisisa. Nowa da Isala:ili hahawane dogolegelewane aligima:ne ilegesea, da Gode Ea hahawane dogolegesu ba:mu. Amola nowa da Isala:ili ilima gagabusu aligima:ne ilegesea, da amo gagabusu sinidigili hihima aligima:ne ilegei dagoi ba:mu.”
10Ba:ila:ge da ougili ea lobo usuna gaguli, Ba:ila:mema amane sia:i, “Na da di na ha lai dunu amo gagabusu aligima:ne ilegema sia:i. Be udiana agoane di da amo mae hamone, ilima Gode Ea hahawane dogolegesu hou aligima:ne sia:i dagoi.
11Dia diasuga masa! Na da dima bidi bagade imunu sia:i. Be Hina Gode da dia amo bidi lama:ne logo hedofai dagoi.”
12Ba:ila:me da bu adole i, “Na da sia:ne iasu dunu di nama asunasi ilima olelei, amane,
13‘Ba:ila:ge da silifa amola gouli ea hina bagade diasu ganodini gala amo huluanedafa nama ia:noba, na da ni hanaiga Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i fonobahadi nama sia:i amo giadofamu da hamedela:loba. Na da Hina Gode Ea nama sia:i liligi fawane bu sia:mu.”
14Ba:ila:me da Ba:ila:gema amane sia:i, “Na da wali na fidafa amoga buhagimu. Be hidadea, na da dima sisasu sia:mu. Amalu da fa:no Isala:ili dunu ilia hou dia fi dunuma hamomu, amo na da dima sia:mu.”
15Amalalu, e da amo ba:la:lusu amane sia:i, “Ba:ila:me, Bio ea mano, da moloiwane ba:sa. Ea sia: da agoane gala.
16Na da Gode Ea sia: dalebe naba. Na da si godonasini agoane sosodosa. Na da esalebe ba:lala, Gode Bagadedafa da nama olelesa.
17Na da hobea misunu hou ba:la:lala. Na da Isala:ili fi ba:sa. Hina Bagade dunu, hadigi bagade gasumuni agoai, amo fi ganodini heda:lebe ba:mu. E da ofa:su gasumuni defele Isala:ili sogega misunu. E da Moua:be ouligisu dunu famu amola Sede soge dunu amo banenesimu.
18E da ea ha lai dunu Idome sogega esala amo hasalili, ilia soge huluane suguli lamu. Amola Isala:ili dunu da hasaliliwane masunu.

19Isala:ili fi dunu da ilia ha lai amo osa:le heda:le, dunu hame bogoi esalebe, amo huluane fane legemu.”
20Amalalu, Ba:ila:ge da ea esala ba:su amo ganodini A:malege fi ba:lalu, amane ba:la:lusu sia:i, “A:malege ea gasa bagade hou da eno fi huluane baligi dagoi. Be fa:no e da gugunufinisi dagoi ba:mu.”
21Amalalu, Ba:ila:ge da ea esalebe ba:su amo ganodini, Ginaide dunu fi ba:i. E da amo ba:la:lusu sia:i, “Dia esalebe sogebi da gaga:i dagoi. Sio ea bibi da gafulu bagade amoga bibiba:le, eno liligiga wadela:lesimu hamedei.
22Be dilia Ginaide dunu da gugunufinisi dagoi ba:mu. Bai Asilia dunu da dili doagala:le, suguli lamu.”
23Ba:ila:me da eno ba:la:lusu amane sia:i, “Dunu da gadili (north) amogawi gilisilalebe da nowa dunula:?
24Doagala:su golili dasu dunu da Saibalase sogega, dusagai ganodini manebe ba:mu. Ilia da Asilia amola Ibe amo hasalimu. Be Saibalase dunu amola da fa:no gugunufinisi dagoi ba:mu.”
25Amalalu, Ba:ila:me da momagele, hi diasuga buhagi. Amola Ba:ila:ge da hi logoga asi.