Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Naokɛa

Naokɛa 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Balaaũ è samaa'oa Isailiↄnɛ kà Diigu, i gɛ́ màsokɛi lↄo, ↄ̃ à aɛdↄ̀ guwaiwaiwa.
2Kɛ́ à wɛzù, ↄ̃ à Isailiↄ è kálɛa ń buiwa. Lua Nisĩna dìɛ̀,
3ↄ̃ à yã́ pↄ́ á è ò à mɛ̀: Bɛↄↄ nɛ́ Balaaũ yã́n kɛ, ma gbɛ̃́ pↄ́ ma wɛ́ zɛ̃a, ma yã́n kɛ.
4Ma gbɛ̃́ pↄ́ mi Lua yãma, ma yã́n kɛ: Ma Gbãapiide wɛ́pungu è, má kúlɛa, ma wɛ́ kɛ̃a.
5Yakↄbuↄ bòokpaa maa fá! Isaili zwã̀akpɛↄ kɛfɛũ!
6Aa kálɛa lán swadↄↄↄwa, lán swaluↄwa. Aa dɛ lán zà lí pↄ́ Dii bàↄwa, lán sɛdɛ lí pↄ́ kú í saɛↄwa.
7Í ali ń olaↄ pa yɛlɛlɛɛ, aali pↄ́tↄ̃ tↄↄlɛ mↄ̀sɛdewaɛ. An kía gbãa aↄ dɛ Agagala, an kpala a tↄbↄ.
8Lua ń bↄ́lɛ Egipi, aa gbãa vĩ lán zùsɛ̃lɛwa. Aaì zĩble bui pↄ́ íbɛlɛsɛ̀ńnↄↄwa, aaì ń wáↄ wíwi, aaì ń pápa ń kaↄ.
9Aaì gaɛ, aaì wúlɛ lán nↄ̀ↄmusuwa, démɛ a fↄ̃ ń vui? Lua báaada gbɛ̃́ pↄ́ aa samaa'onɛ́ↄgu, aà gbɛ̃́ pↄ́ aa savãi'onɛ́ↄ ká.
10Balaki pↄ pà Balaaũzi, à ↄtona dↄ̀wà à mɛ̀: Ma ibɛɛↄ kaa yã́i ma n sisii, ↄ̃ n samaa'ònɛ́ gɛ̃n àaↄ̃a?
11Ta n bɛ gↄ̃̀ↄ. Ma mɛ̀ yãa má n kpɛlaɛ, ↄ̃ Dii gìnɛ ǹ asea e.
12Balaaũ òɛ̀: Má ò gbɛ̃́ pↄ́ n ń zĩ́aↄnɛɛ fá!
13Ma mɛ̀, baa tó n ã́nusu ń vua pↄ́ kú n bɛo kpàa píi, má bↄ Dii yã́ kpɛ mà yãkɛ ń mazĩaoo, a maa ge a vãi. Yã́ pↄ́ Dii a omɛɛ ↄ̃ má o.
14Málɛ tá ma gbɛ̃́ↄ kĩ́i sa. Mↄ mà onɛ lá gbɛ̃́piↄ kɛ n gbɛ̃́ↄnɛ zia.
15Ɔ̃ Balaaũ yã́ pↄ́ á è ò à mɛ̀: Bɛↄↄ nɛ́ Balaaũ yã́n kɛ, ma gbɛ̃́ pↄ́ ma wɛ́ zɛ̃a yã́n kɛ:
16Ma gbɛ̃́ pↄ́ mi Lua yãma, ma yã́n kɛ: Má Lua Musude pↄeã dↄ̃. Ma Gbãapiide wɛ́pungu è, má kúlɛa, ma wɛ́ kɛ̃a.
17Málɛ Isailiↄ e, i kɛ tia no, málɛ ń gwa, a gↄↄ i ka gĩao. Saana a bↄ Yakↄbu buiↄ guu, kpalablena a bↄ Isailiↄ guu, i Mↄabuↄ mi wíwi, i zↄakanapiↄ dↄ́ fↄ̃́fↄ̃.
18Ɛdↄũ bùsu a gↄ̃ aà pↄ́ ũ, aà ibɛɛ Sei bùsu a gↄ̃ aà pↄ́ ũ, Isailiↄ gbãa iↄ kã́fĩɛ.

19Yakↄbu buie a kiblemá, a mɛɛwiade pↄ́ bↄ̀ↄ kaalɛ.
20Balaaũ Amalɛki buiↄ è, ↄ̃ à yã́ pↄ́ á è ò à mɛ̀: Amalɛki buiↄá buiↄ mideɛ, kási aa kaalɛ zia.
21Kɛ́ Balaaũ Keniↄ è, ↄ̃ à yã́ pↄ́ á è ò à mɛ̀: Á kúkĩi gbãa gíũgiũ, á sakpɛ kú gbɛ musu.
22Ń beeo wa á kaalɛɛ, Asiliↄ mɛ́ aa á kṹkũ zĩ̀zↄↄ ũ.
23Balaaũ yã́ pↄ́ á è ò lↄ à mɛ̀: Wàlɛ kↄ̃ kãaa gugbãntoo oi,
24gó'ilɛnaↄ lɛ́ bↄ Sipi bùsuu, aa zĩble Asiliↄ ń Ɛbɛluↄwa, kási ampiↄ kaalɛ sↄ̃ɛ.
25Balaaũ fɛ̀lɛ tà a bɛ, ↄ̃ Balaki dàzɛu sↄ̃.